Ραδιόφωνο Live Επικοινωνία Χρήσιμα τηλέφωνα
Follow us
Σχολίασε την φωτογραφία 0 σχόλια
×

Ο ΚΟΡΩΝΑ-ΙΟΣ ΕΧΕΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΟΓΙΚΗ, ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΟΜΕΝΩΝ

26/04/2021
62 Εμφανίσεις
0 Σχόλια

Μέσα στήν ταραχή καί στή ζάλη, στόν φόβο καί στήν κατατρομοκράτηση –λόγῳ τῆς διαβοήτου “πανδημίας” – πού ἔχει ἐπιβληθεῖ ἀπό τόν περασμένο Μάρτιο στούς ἀνθρώπους τῆς Πατρίδος μας, ἀλλά καί στούς Ὀρθοδόξους ἀδελφούς μας ὅπου γῆς, ἀφήσαμε νά διασύρονται καί νά ἀμφισβητοῦνται ἀπό τούς Πολιτικούς τά Ἄχραντα τῆς Πίστεώς μας, ἀκόμη καί αὐτό τό Ἄχραντο Σῶμα καί τό Τίμιο Αἷμα τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ!

Μᾶς ἐπεβλήθη μιά Κατοχή φόβου καί ἀπειλῆς μέ πρόσχημα τήν περιφρούρηση τῆς ὑγείας μας καί μᾶς ζητήθηκε,  καί μᾶς ζητεῖται συνεχῶς σάν ἀντάλλαγμα αὐτῆς μας τῆς “προστασίας” νά παραδώσουμε στούς Πολιτικούς Διαχειριστές τοῦ Κράτους ὅλες ἀνεξαιρέτως τίς ἀτομικές μας ἐλευθερίες, ἀκόμη καί τίς πιό μύχιες καί Ἱερές!

Αὐτό τό δέχθηκαν οἱ πολλοί –δέν γνωρίζω ἄν εἶναι καί οἱ περισσότεροι– ὄχι μόνο ἐντελῶς ἀδιαμαρτύρητα, ἀλλά καί σάν τήν πιό φυσιολογική καί αὐτονόητη παραδοχή καί συνέπεια! Κάποιοι, μάλιστα, οἱ πιό ἀφελεῖς, τό θεώρησαν καί ὡς ...ὑπακοή στό Θεϊκό Θέλημα!

  

Στό βωμό τς “θες γείας” θυσιάσθηκε  Λογική!

 

Στό βωμό τῆς θεότητος “περιφρούρηση τῆς ὑγείας”(!) θυσιάσθηκε χωρίς τόν παραμικρό δισταγμό   λογική καί  νθρώπινη ξιοπρέπεια μέ λα τά δικαιώματα καί τίς ποχρεώσεις της, προδόθηκε  Πίστη στόν Θεό μας καί στήν κκλησία Του«ψύγη  γάπη τν πολλν», ὅση, βέβαια, εἶχε ἀπομείνει, γι’ αὐτό καί φθάσαμε τόσο γρήγορα σ’ ἕνα ἀπίστευτο κατάντημα, ἐμεῖς, οἱ κάποτε Ἕλληνες!

Τελικά, εἴμαστε τόσο κούφιοι, τόσο τιποτένιοι, τόσο ἀσυμβίβαστοι μέ τό «εὐσεβές Ἔθνος» μας καί τήν δισχιλιετῆ Πίστη καί Ζωή του, ὥστε δέν χρειασθήκαμε οὔτε στιγμή χρόνου γιά νά σκεφθοῦμε ἄν πρέπει ἤ δέν πρέπει νά ὑπακούσουμε στό «Ῥῆμα τυράννου, πε περίσχυσεν» μέ τό νά μᾶς παρουσιάζη μέ εἰκονικά, τηλεοπτικά Μ.Μ.Ε. μιά πλαστή πραγματικότητα ς πειλή, ὅτι ὁ τἄχα θανατηφόρος ἰός COVID-19  βρίσκεται δίπλα μας μέ τόσο μεγάλη ἔξαρση, ὅπως «ξεκαύθη ποτέ, πταπλασίως  κάμινος»!

Μπροστά στήν ἐντελῶς φανταστική καί ψεύτικη “πυρά” τῆς νόσου, δείξαμε ὅτι δέν διατηρήσαμε οτε χνίδια τς Πίστεως τν Τριν Παίδων, οἱ ὁποῖοι οὔτε ἐπείσθησαν οὔτε δειλίασαν στά τυραννικά ρήματα, παρ’ ὅτι ἦταν πραγματική καί ὄχι φανταστική ἡ  «ἑπταπλασίως» πυρακτωμένη Κάμινος!

Ἐμεῖς, δέν εἴχαμε οὔτε κἄν τήν ψυχραιμία νά ἐξετάσουμε ποιά εἶναι καί ἄν εἶναι πράγματι θανατηφόρα ἡ μόλυνση αύτή, ἐνῶ τόσοι παγκοσμίως διάσημοι γιατροί μιλοῦν γιά μιά ἐλαφρά μετάλλαξη τῆς γνωστῆς γρίπης καί συγκεκριμένα, γιά τήν 7η μετάλλαξή της! Δέν ξετάσαμε στήν ρχή, λλ’ οτε κόμη καί σήμερα θέλουμε νά ξετάσουμε τό ποιά σχέση χει  COVID-19 μέ τίς π’ αώνων πράγματι λοιμικές καί θανατηφόρους νόσους, πού πέρασε  νθρωπότητα χωρίς νά κδηλώση τή δική μας  στερία.

Δέν ἔχουμε ἀκόμη καί σήμερα τήν ψυχραιμία καί τή διάθεση νά ἀκούσουμε ἕναν ἀντίλογο σ’ αὐτά πού διατυμπανίζει ἡ χρυσοπληρωμένη Τηλεόραση γιά νά διαδίδη τά ψεύδη τῶν Κυβερνώντων, παρ’ ὅτι δέν ζήσαμε θανάτους δικῶν μας ἤ γνωστῶν μας ἀνθρώπων ἀπό τή νόσο αὐτή, οὔτε ἀπό τά νοσοκομεῖα ἐπαληθεύονται ὅσα διατεταγμένα οἱ κρατικοδίαιτοι ἁρμόδιοι διαδίδουν! Γιατί, ἀλήθεια, δέν μᾶς ἀνακοινώνουν ἀπό τά Μ.Μ.Ε. τούς συνολικούς θανάτους, πού κατεγράφησαν φέτος στή Χώρα μας, γιά νά τούς συγκρίνουμε μέ τούς συνολικούς θανάτους τῆς περασμένης πενταετίας, ἀλλά μᾶς ἀνακοινώνουν μόνο τούς θανάτους ἀπό COVID, οἱ ὁποῖοι, μάλιστα, κατά τή δική τους μολογία δέν εναι θάνατοι μόνο πό COVID  (πῶς, ἄλλωστε, ἀφοῦ ὁ ἰός κάθε ἄλλο παρά θανατηφόρος εἶναι), ἀλλά σέ συνδυασμό μέ ἄλλα, πολύ σοβαρά, ὑποκείμενα νοσήματα; Ἄραγε,τώρα πιά, μόνο οἱ θάνατοι ἀπό COVID εἶναι ὑπολογίσιμοι γιά τήν ἀνθρωπότητα, ἤ μέ τήν ἀπόκρυψη τῶν συνολικῶν θανάτων ἐπιτυγχάνεται ἡ παραπληροφόρησή μας καί  διογκώνεται ὑπέρμετρα τό φόβητρο τοῦ Κορώνα-ἰοῦ; Ποιός δυσκολεύεται νά συμπεράνη ὅτι ἰσχύει τό δεύτερο; 

 Δέν ἔχουμε πιά οὔτε τή στοιχειώδη νηφαλιότητα γιά νά δεχθοῦμε λογικές σκέψεις καί νά πληροφορηθοῦμε τήν πραγματικότηα ἀπό ἐπιστήμονες διεθνοῦς κύρους, πού σέβονται τήν ἐπιστήμη τους καί δέν τήν θυσιάζουν γιά χρήματα, ἀλλά οὔτε σεβόμαστε τήν πραγματικότητα πού ζοῦμε, προτιμντες νά κάνουμε πραγματικότητά μας τήν Τηλεοπτική πραγματικότητα!  Σκεφθήκαμε, ἄραγε, τι, ν κλείσουμε τίς τηλεοράσεις,  νόσος θά χη τελειώσει, φο  μόνος τόπος συναντήσεώς μας μέ ατήν εναι ο τηλεοπτικές θόνες;

Παρά τήν σαλεμένη νοημοσύνη καί λογική μας, δέν θά ἔπρεπε, τοὐλάχιστον νά νοιώθουμε ντροπή γιά τήν τἄχα ἐπιστημοσύνη καί τόν “προοδευτικό πολιτισμό” μας, ὁ ὁποῖος, μετά ἀπό τήν τόση καί τόση ...ἐξέλιξή του(!), τό μόνο πού  διαθέτει γιά νά μᾶς “προστατεύση” τήν ὑγεία εἶναι τό νά μᾶς “ἀμπαρώση” στά σπίτια μας καί νά μᾶς στερήση καί τίς λίγες ἰκμάδες φυσιολογικῆς ζωῆς, πού μᾶς ἀπέμειναν;

 

Δώσαμε λοι ξετάσεις ατήν τήν περίοδο!

 

Στούς μῆνες πού πέρασαν, ἀπό τόν Μάρτιο μέχρι σήμερα, ὅλοι δώσαμε ἐξετάσεις καί ὁ καθένας μας πρέπει νά κάνη τήν αὐτοκριτική του, διερευνῶντας τήν στάθμη τῆς λογικς του, τῆς ψυχραιμίας του, τῆς παφς του μέ τήν πραγματικότητα καί, κυρίως, τήν στάθμη τς πνευματικότητός του!

Γιά τήν στάθμη τῆς λογικς μας, δέν νομίζω νά ὑπάρχῃ κατώτερο ἐπίπεδο, πού θά μπορούσαμε νά φθάσουμε. Ποῦ πῆγε ἡ μέχρι χθές ἐπαναστατικότητά τους  γιά τήν παντελ διαφορία τν πολιτικν γιά τό ν ζον  πεθαίνουν οἱ ἄνθρωποι μέ τά ξεροκόμματα, πού τούς προσφέρονται σάν ἀμειβή γιά τήν ἐργασία τους, μέ τό τριτοκοσμικό Σύστημα Ὑγείας καί τήν ἀμοραλιστική καί ἀνεύθυνη Παιδεία; Χάθηκε μονομιᾶς αὐτή ἡ ἐπαναστατικότητα στό ἄκουσμα ἀπό τό είποτε ψευδόμενο στόμα τν Πολιτικν περί τῆς ἐλεύσεως ἑνός ἰοῦ καί, μάλιστα, μετά τοῦ κρότου ὅτι «ρχεται γιά νά μείνη καί γιά νά μς λλάξη τή ζωή»! Ὡστόσο δέν καταλαβαίνουμε ὅτι ο διοι ο Πολιτικοί μολογον τι τόν ό τόν χουν προσκαλέσει γιά νά μείν, μέχρι νά μς λλάξη τά πάντα! Τί ἄλλο πρέπει νά ἀκούσουμε; Ἀπό αἰώνων κούσθηκε ποτέ πρόγνωση πιδημιν, διάρκεια παραμονς τους καί λλαγές πού θά πιφέρουν;

Ἀντί νά ἰσχυροποιήσουμε τήν πεποίθησή μας γιά τήν ἀναλγησία καί ἀπανθρωπία τῶν ἀπανταχοῦ γῆς Κυβερνητῶν στό ἄκουσμα αὐτοῦ τοῦ ἰοῦ, σέ συνδυασμό α) μέ τό πό το 1974 πόρρητο REPORT το H. Kissinger (προσφάτως οἱ Ὑπηρεσίες Ἀσφαλείας τῶν Η.Π.Α. τό δημοσίευσαν), περί νάγκης μειώσεως το πληθυσμο τς γς (National Security Study Memorandum NSSM 200 Implications of Worldwide Population Growth For U.S. Security and Overseas Interests December 10, 1974), β) τήν ἀπό τοῦ 2010 ξαγγελία τους τι λοι ο Κυβερντες πρέπει νά συνεργασθον γιά τήν πιβολή μις Παγκόσμιας Διακυβερνήσεως «χωρίς νά ρωτηθον  νά συμμετάσχουν ο λαοί» (Rockefeller Fountaison, «Scenarios for the Future of Technology and International Development») καί γ) μέ τήν ἀνάρτηση ἀπό τίς 03 ανουαρίου 2013(!) πλήρους σχεδίου γιά τήν ὑλοποίηση αὐτῆς τῆς Παγκόσμιας δικτατορίας μέσ νός ο, πού θά ξεκινήση πό τήν σία (Πρακτικό Γερμανικο Κοινοβουλίου Deutscher Bundestag Drucksache ΒΤ 17/12051),* ἐμεῖς, κλείσαμε τά μάτια καί δέν ἀκοῦμε, δέν σκεφτόμαστε, δέν βλέπουμε τίποτε ἄλλο ἀπό αὐτά πού δείχνει ἡ τηλεόραση! Εἶχε δίκιο ὁ Μπερλουσκόνι ὅταν εἶπε: «,τι δέν δείχνει  Τηλεόραση, δέν πάρχει»! Σήμερα  ός πάρχει, μόνο καί μόνο γιατί τόν δείχνει  Τηλεόραση!

Γιά τήν ψυχραιμία μας δέν χρειάζεται, νομίζω, νά ἐπιχειρηματολογήσουμε γιά νά ἀποδειχθῆ ἡ ἀνυπαρξία της. Ἐφ’ ὅσον ἡ λογική μας “πάτωσε” στό ναδίρ, εἶναι τῶν ἀδυνάτων ἀδύνατον νά διατηρήσουμε, ἔστω καί στοιχειωδῶς, τήν ψυχραιμία μας. Θά φοβόμαστε καί τόν ἴσκιο μας! Τό θέαμα, νά βλέπης ὁδηγούς αὐτοκινήτων νά ὁδηγοῦν μόνοι τους χωρίς κανένα ἄλλον συνεπιβάτη καί νά φοροῦν μέχρι τά μάτια τους μάσκα, ἐνῶ ἔξω “σκάει ὁ τζίτζικας”, τά λέει ὅλα!

Στά  ἴδια χάλια βρίσκεται καί  παφή μας μέ τήν πραγματικότητα, λόγῳ καταρρεύσεως τῆς λογικῆς μας. Ποῦ πῆγε, ἄραγε, ἡ μέχρι χθές πολυερευνητικότητά μας; Μέχρι χθές δέν ἀφήναμε τίποτα χωρίς νά τό “ξεψαχνίσουμε”. Ψάχναμε στά βιβλία, στό διαδίκτυο, στίς ἐπικοινωνίες μας σέ ὅλες τίς πηγές, πού θά μποροῦσαν νά μᾶς βεβαιώσουν τή Γνώση, γιατί μέχρι χθές, ξεχωρίζαμε τή Γνώση πό τήν Πληροφορία καί θέλαμε νά διασταυρώσουμε τίς πληροφορίες μας γιά νά τίς θεωρήσουμε Γνώση, ἰδίως δέ τίς Ραδιοτηλεοπτικές πληροφορίες! Τί συνέβη καί ξαφνικά μετατρέψαμε τίς Ραδιοτηλεοπτικές πληροφορίες σέ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΓΝΩΣΗ, ἄν ὄχι κατάρρευση τῆς λογικῆς μας ἀπό ἕναν ἀξεπέραστον φόβο θανάτου;

Μέσα σέ  τόσο ἄδοξα καί ἀναίτια καταρρέουσες προσωπικότητες ποιός, ραγε, θά μποροσε νά ναζητήση στάθμη πνευματικότητος; Γι’ αὐτό χάθηκαν ἀπό πολλούς ἤ καί ἀπό τούς περισσότερους, ἀκόμη καί τά ἰχνίδια πνευματικότητος, ἀφοῦ ἀμφισβητήσαμε, χι μόνο τήν αματική διά τς Θείας Χάριτος, Δύναμη καί ατρική Προστασία, πού κχέεται στούς  ερούς Ναούς μας, ὥστε νά εἶναι καί, γι’ αὐτό ἀποκαλοῦνται «νοσημάτων λεξιτήρια», ἀλλά καί τούς θεωρομε μολυντήρια καί μεταδοτικούς ἰῶν(!), τούς ὁποίους ἐσχάτως τόσο πολύ τρέμουμε (ἄς εἶναι καί ἀνεπαισθήτου μεγέθους), ὅπως ὁ COVID-19, πού δέν διαφέρει ἀπό μιά ἁπλῆ γρίπη! Τό ὅτι ὁ COVID εἶναι μιά ἁπλῆ γρίπη τό διασαλπίζουμε ἀπό τον Μάρτιο τοῦ 2020, γιατί πληροφορηθήκαμε λεπτομέρειες ἀπό πλείστους ἰατρούς τοῦ Ἐσωτερικοῦ καί τοῦ Ἐξωτερικοῦ, ἀλλά καί ἀπό γνωστούς μας ἀνθρώπους, πού βρέθηκαν θετικοί στόν ἰό (ἐλάχιστοι, βέβαια, ἐλαχιστότατοι), οἱ ὁποῖοι καί αὐτοί ἔκαμαν δυό μέρες 38 πυρετό, λίγο βήχα (ἄλλοι καί χωρίς βήχα), λίγη ἀνοσμία (πού παρατηρεῖται καί στό ἁπλό συνάχι) καί σέ 4 μέρες ἔγιναν ὑγιέστατοι!

Τί νά περιμένη, λοιπόν,  πιά κανείς ἀπό τήν χριστιανωσύνη μας, ἀφοῦ δείχνουμε τόσο ἀπερίγραπτο καί ἀκατάπαυστο φόβο μπροστά σέ μιά ...γρίπη(!), ἐπειδή οἱ ἐξουσιαστές τῶν λαῶν θέλουν νά τήν παρουσιάσουν, γιά τήν καθυπόταξή μας, σάν τήν πιό θανατηφόρα ἀσθένεια  ὅλων τῶν ἐποχῶν τῆς Ἀνθρώπινης Ἱστορίας;

Ποιός νά μιλήση Θεολογικά σέ ἀνθρώπους περίτρομους, καί γι’  αὐτό σκληροτράχηλους, ἰσχυρογνώμονες στήν ἐμμονή τους, ἀφιλανθρώπους καί ἐπιθετικούς; Ἄς λένε ὅτι ἔχουν ἀγάπη γιά νά προστατεύουν τούς ἄλλους! Αὐτοί ἐπιτίθενται, αὐτοί καταγγέλουν,  αὐτοί ἐκδιώκουν ἀπό τήν Θεία Λατρεία ἐκείνους πού δέν ὑπακούουν «τ δόγματι τ τυραννικ»! Ἀπό τί προσταστεύουν τούς ἄλλους ἀφοῦ ὁ ἰός εἶναι ἀσήμαντος καί ἀπό τί κινδυνεύουν ἀπό τούς ἄλλους ἀφοῦ εἶναι μασκοφορεμένοι; Ἤ, μήπως ἡ μάσκα προστατεύει μόνο ἀπό τό νά μή ἐξέρχονται μικρόβια ἀπό τό στόμα μας πρός τούς ἄλλους, ἀλλά δέν προστατεύουν ἐμᾶς ἀπό τά εἰσερχόμενα μικρόβια; Τί εἴδους λογική καί ἐπιστήμη εἶναι αὐτή; Τό διο φασμα, χει λλα ποτελέσματα πρός τά ξω καί λλα πρός τά μέσα! Μή χειρότερα!

Δέν πρέπει νά ἀφήσουμε ἀμνημονεύτους καί ἐκείνους πού, παρά τήν ἀστήρικτη φοβία τους πιμένουν νά παριστάνουν τούς πνευματικούς νθρώπους, σχυριζόμενοι τι κάνουν πακοή στήν κκλησία(!) κολουθοντες τά περιοριστικά μέτρα το κκλησιασμο καί τίς ἀπαγορεύσεις προσκυνήσεως τῶν ἁγίων Εἰκόνων! Μερικοί φθάνουν σέ ἀκόμη πιό σπαραξικάρδιες “θεολογικές” ἀποφάνσεις λέγοντες ὅτι «μες, καί λάθος νά κάνη  κκλησία, προτιμομε νά κολουθήσουμε τό λάθος, παρά νά κάνουμε κκλησιαστική νυπακοή»! Ἀλλ’ ὦ ἀγαθοί! Λησμονήσατε ὅτι Ἐκκλησία δέν εἶναι μόνο ἡ Ἐκκλησιαστική Διοίκηση; Αὐτή, σέ πολλές στορικές στιγμές θεσε αυτήν  κτός κκλησίας! Θά μνημονεύσουμε ἀπό πάμπολλες, μόνο τρεῖς πολύ χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Ἡ πρώτη, ἐπί Μανουήλ Κομνηνο. Σ’αύτόν τόν ἀχρεῖο, παιδεραστή καί αἱμομίκτη αὐτοκράτορα, πήκουσε δουλικά λόκληρη  Σύνοδος τς Κωνσταντινουπόλεως καί καθήρεσε τόν γιο Πατριάρχη Κοσμ τόν ττικό, σκηνοθετῶντας τήν συκοφαντία ὅτι ὁ Πατριάρχης εἶχε συνωμοτίσει μέ τόν ἀδελφό τοῦ Μανουήλ γιά νά  τόν ἐκθρονίσουν, ἐνῶ ὁ ἴδιος ὁ ἀδελφός του πρό πολλοῦ εἶχε ἑκουσίως παραιτηθεῖ ἀπό τόν Θρόνο! Καί ατά τά καμε λόκληρη Σύνοδος σέ να Πατριάρχη σκητή καί Προφήτη τόσο διαίτερον, στε μεινε στήν στορία ς « Βλέπων»!

Ἡ δεύτερη καί ἡ τρίτη περίπτωση εἶναι τῶν γίων Γρηγορίου το Παλαμ καί το γίου Μάρκου το Εγενικο! Καί οἱ δύο ἔμειναν μόνοι καί ἀντιπαρατιθέμενοι πρός τούς Πατριάρχες καί ὁλόκληρες Συνόδους, γιατί ὑπήκουσαν στήν ΟΝΤΩΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, δηλαδή παρέμειναν στήν Πίστη, «πόμενοι τος γίοις Πατρσι». Κατά τούς νεοθεολόγους, ο γιοι Γρηγόριος καί Μρκος πρεπε νά πακούσουν στίς Συνόδους τους προτιμντες νά κολουθήσουν τό λάθος πό τό νά παρακούσουν τίς εραρχίες τους! Ἐάν τό ἔκαναν, ὅμως, αὐτό, δέν θά εἴχαμε σήμερα Ὀρθοδοξία!

Θά ἰσχυρισθοῦν, βεβαίως, κάποιοι, οἱ ὁποῖοι «δέν τό βάζουν εὔκολα κάτω», ὅτι οἱ ἅγιοι Γρηγόριος καί Μᾶρκος πολέμησαν τήν αἵρεση, ἐνῶ τώρα ἔχουμε μιά λοιμική νόσο καί χι αρεση, ἄρα δέν πρόκειται γιά συμβατά παραδείγματα! Ἡ ἀπάντηση εἶναι ἁπλῆ: 1. Ἄν ἡ νόσος εἶναι πράγματι πελωρίων διαστάσεων (πού ἡ πραγματικότητα τό ἀρνεῖται), γιατί ἡ Ἱεραρχία μας δέν ἔχει σημάνει συναγερμό Λιτανιῶν καί Δημοσίων Προσευχῶν, ὅπως ἀνέκαθεν ἔπραττε ἡ Ἐκκλησία μας, ἐπιστρατεύοντας τούς ὑγιεῖς πιστούς σέ συνάθροιση Προσευχῆς, ἀλλά ἀνέχεται νά θεωροῦνται ὅλοι οἱ πιστοί δυνητικά ἄρρωστοι, ὥστε νά ἐπιτυγχάνουν οἱ Κυβερνῶντες τόν σκοπό τους, τό νά ἀπομακρύνουν, δηλαδή, τούς ἀνθρώπους ἀπό τήν Ἐκκλησιαστική ζωή καί Κατήχηση; Καί 2. Ἄν τό πρόσχημα τῆς νόσου δέν στοχεύει στό νά προσβάλη «λον τόν Θεσμόν τς κκλησίας», πού συγκροτεῖ τό Πανάγιον Πνεῦμα, γιατί οἱ Κυβερνῶντες ἀντιμετωπίζουν τούς ἱερούς μας Ναούς ὅπως τούς Ναούς τῶν εἰδώλων καί τῶν ψευδοθρησκειῶν, ἀδιαφοροῦντες ἤ μᾶλλον ἀρνούμενοι ὅτι ὑπάρχει Ἄκτιστη Θεία Χάρις ἀκόμη καί στό Φρικτότερο τῶν Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας, τήν Θ. Εὐχαριστία; Πῶς ἡ Ἐκκλησία μας, Κλῆρος καί Λαός ἀνέχεται Ὀρθόδοξο Πρωθυπουργό, ὄχι μόνο νά ἀρνῆται νά ὁμολογήση ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἡ Μόνη Ἀληθινή Πίστη ἀλλά καί νά παρασύρη τήν Διοικοῦσα Ἐκκλησία νά ἀσπασθῇ ἐν τῇ πράξει τίς ἀθεϊστικές ἀπόψεις του περί παντελοῦς ἀπουσίας τῆς Θ. Χάριτος, ἀπό τόν κατ’ ἐξοχήν Τόπον τῆς Θ. Χάριτος, τούς Ἱερούς μας Ναούς, ἐκλαμβάνοντάς τους ὄχι ὡς Ἅγιον ἀλλά ὡς κοινόν τόπον; Εναι μεζον Δογματικό ζήτημα  σχεδιασμός,  ρχομός ,  πρακτική ντιμετώπιση καί  μεθοδευμένη παραμονή ατς τς λεγομένης πανδημίας, καί ποιος δέν τό ντιλαμβάνεται εναι πολύ βαθειά νυχτωμένος!

 

Λοιπόν, τό πρόβλημα τῶν ἀνθρώπων καί ἰδίως τῶν θρησκευομένων, Κληρικῶν καί Λαϊκῶν, εἶναι, ὅπως τό περιγράψαμε ἤδη, βαθύ καί, μάλιστα, μέσα σέ φαῦλο κύκλο! Καί γιά νά ἐξηγήσουμε αὐτόν τόν φαῦλο κύκλο, θά ἐπιστρέψουμε τόν λόγο σέ ἐκείνους, πού, μετά τήν τόση ἀπιστία τους ἔχουν ἀκόμη τό κουράγιο νά πιστεύουν ὅτι εἶναι χριστιανοί καί ὅτι καταδιώκουν τούς μή συμμορφουμένους μέ τά φασιστικά μέτρα τῶν Κυβερνώντων ἐπειδή ἔχουν...ἀγάπη!: Ἄν πράγματι εἶχαν Πίστη καί Ἀγάπη οἱ πιστεύοντες ὅτι ὑπακούουν στήν Ἐκκλησία  (σημ.: ἐνῶ ἀτιμάζουν τήν ἄκτιστη Θεία Χάρη, προσκυνοῦντες τίς ἅγιες Εἰκόνες μέσα ἀπό ἀντισηπτικές γάζες «ἵνα μή μιανθῶσιν»), ὅπως ἰσχυρίζονται, δέν θά εἶχαν φόβο καί τρόμο γιά τή ζωούλα τους φασκιώνοντάς την τόσο σχολαστικά, γιατί « γάπη, ξω βάλει τόν φόβον». Καί ἄν δέν εἶχαν φόβο, θά εἶχαν τοὐλάχιστον, τόση λογική, ὅση ἀπαιτεῖται γιά νά βρῆς τήν ἐν προκειμένῳ Ἀλήθεια!

Ἄν ἐπιτρέψῃ ὁ Θεός, θά παρουσιάσουμε προσεχῶς μελέτη γιά τίς πιπτώσεις το Κορώνα-ο στήν Δογματική τς κκλησίας μας. Θελήσαμε, ὅμως νά προτάξουμε τίς ἐπιπτώσεις τοῦ Ἰοῦ ἐπί τῆς Λογικῆς μας, γιατί  Λογική (ἐξ οὗ οἱ Πιστοί Λογικά Πρόβατα), εναι παραιτητότατη προϋπόθεση τς Θεολογικς Γνώσεως!

 

π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης

«ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ» Ἀριθμ. Τεύχους 218

Ὀκτώβριος 2020


Εκ μερος των Ελευθερων Πολιτων Κω

Η ανωνυμία είναι το καλύτερο κρησφύγετο δειλίας και χυδαιότητας!
Σχόλια 0

Πρόσθεσε ένα σχόλιο

×

ΕΞΟΔΟΣ