Ραδιόφωνο Live Επικοινωνία Χρήσιμα τηλέφωνα Φαρμακεία
Follow us
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
To vimatisko.gr
και οι συνεργάτες του
σας εύχονται
Καλό Πάσχα
και καλή Ανάσταση!!

Το Βήμα της Κω - Συνεχής Ενημέρωση

 • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Την Πέμπτη 25 Απριλίου στις 3 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η 2η Ειδική Συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου για τη λογοδοσία της περιφερειακής αρχής.Η συνεδρίαση θα είναι δια ζώσης και θα διεξαχθεί στη Ρόδο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου.Στην Ημερήσια Διάταξη της Ειδικής Συνεδρίασης Λογοδοσίας της περιφερειακής αρχής, θα περιληφθούν έως επτά ερωτήματα που θα προέρχονται από τις παρατάξεις της μειοψηφίας και έως τρία ερωτήματα τα οποία θα προέρχονται από την παράταξη της πλειοψηφίας, τα οποία αφορούν στα πεπραγμένα της περιφερειακής αρχής.Σε περίπτωση που, τα προς συζήτηση ερωτήματα είναι περισσότερα των δέκα (παραπάνω από επτά για τις παρατάξεις της μειοψηφίας και αντιστοίχως παραπάνω από τρία για την παράταξη της πλειοψηφίας), τότε διενεργείται κλήρωση από το Προεδρείο για την κατ’ αντιστοιχία πλήρωση του αριθμού των ερωτημάτων και την κατάρτιση της ημερήσια διάταξης. Τα ερωτήματα οφείλουν να κατατεθούν εγγράφως στο προεδρείο του περιφερειακού συμβουλίου έως και την Παρασκευή 19 Απριλίου και ώρα 12:00 μ.μ.Σημειώνεται ότι την ίδια μέρα δηλαδή στις 25 Απριλίου και ώρα 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί και η τακτική συνεδρίαση του σώματος, κατά την οποία θα γίνει και η επιλογή του Π-εριφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.Η επιλογή γίνεται με απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται έπειτα από μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του περιφερειακού συμβουλίου. Ως Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης, επιλέγεται πολίτης που αποτελεί προσωπικότητα εγνωσμένου κύρους.Επομένως, πρέπει να τυγχάνει ευρείας αποδοχής από τα μέλη του περιφερειακού συμβουλίου, ώστε να διασφαλιστεί το κύρος του θεσμού.Η πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του περιφερειακού συμβουλίου κρίθηκε από τον νομοθέτη αναγκαία, για την επίτευξη του σκοπού αυτού και, ως εκ τούτου, εκλέγεται για τη θέση αυτή, το πρόσωπο που συγκεντρώνει την ειδική αυτή πλειοψηφία.Για την απαιτούμενη πλειοψηφία 2/3 για την επιλογή του Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου απαιτούνται τριάντα (30) ψήφοι υπέρ ενός υποψηφίου εκ των 45 μελών του περιφερειακού συμβουλίουΑν δεν επιτευχθεί η επιλογή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια ή μεταγενέστερη συνεδρίαση, με την ίδια πλειοψηφία.Το πρόσωπο που δεν συγκεντρώσει την ειδική πλειοψηφία, ούτε στην πρώτη ούτε στην επαναληπτική ψηφοφορία, δεν μπορεί να επιλεγεί Συμπαραστάτης και, ως εκ τούτου, η διαδικασία επαναλαμβάνεται.Η θητεία του Περιφερειακού Συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των περιφερειακών αρχών.Αντικείμενο-Αρμοδιότητες-Σχέση με τις υπηρεσίες της περιφέρειαςΟ Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης αποτελεί έναν θεσμό διαμεσολάβησης μεταξύ πολιτών, επιχειρήσεων και περιφέρειας και αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στον έγκαιρο εντοπισμό και την αποτελεσματική αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης, ορθής εφαρμογής των νόμων, στη διασφάλιση της αμεροληψίας των περιφερειακών αρχών και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής και διαφανούς διοίκησης.Ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης δέχεται και διερευνά ενυπόγραφες καταγγελίες άμεσα θιγόμενων φυσικών ή νομικών προσώπων για κακοδιοίκηση εκ μέρους των υπηρεσιών της περιφέρειας, των νομικών της προσώπων και των επιχειρήσεών της.Στις περιπτώσεις αυτές, έργο και αποστολή του Συμπαραστάτη είναι η διαμεσολάβηση μεταξύ του θιγόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου και της αρμόδιας υπηρεσίας καθώς και η λήψη όλων των απαραίτητων πρωτοβουλιών, προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα ημερών στους ενδιαφερόμενους ως προς τις ενέργειες στις οποίες ο ίδιος προέβη μετά τη λήψη της καταγγελίας τους.Ο Συμπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες της περιφέρειας, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να παρέχουν κάθε δυνατή συνδρομή. Κατά την εξέταση των καταγγελιών, ο Συμπαραστάτης μπορεί να αιτηθεί και να λάβει στοιχεία από το Aρχείο των υπηρεσιών της περιφέρειας, με την επιφύλαξη των διατάξεων του π.δ. 28/2015 (Α΄ 34) για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία.Εφόσον, ύστερα από εξέταση καταγγελίας, προκύψουν φαινόμενα κακοδιοίκησης, ο Συμπαραστάτης δύναται να υποβάλλει συστάσεις προς τις υπηρεσίας της περιφέρειας, για την αποτροπή επανάληψής τους. Η υποβολή καταγγελίας ή αναφοράς στον Περιφερειακό Συμπαραστάτη δεν αναιρεί τη σχετική αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη, ως ανεξάρτητης αρχής, ούτε τις αρμοδιότητες άλλων ελεγκτικών οργάνων και αρχών, καθώς και του γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.Ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης συντάσσει ετήσια έκθεση. Η ετήσια έκθεση παρουσιάζεται από τον ίδιο και συζητείται στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου για τον απολογισμό πεπραγμένων της περιφερειακής αρχής.Ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης μπορεί, επίσης, να προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της περιφερειακής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής του όσο και επ’ ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει.Στην τελευταία αυτή περίπτωση, οι ειδικές προτάσεις του Περιφερειακού Συμπαραστάτη υποβάλλονται στον περιφερειάρχη και κοινοποιούνται στο περιφερειακό συμβούλιο και στον εκτελεστικό γραμματέα της περιφέρειας. Τόσο η ετήσια έκθεση όσο και οι ειδικές προτάσεις του Περιφερειακού Συμπαραστάτη αναρτώνται στην ιστοσελίδα της περιφέρειας, με μέριμνα των περιφερειακών υπηρεσιών.rodiaki.gr
 • 17 Απριλίου 2024
 • 0 Σχόλια
 • ΤΟΠΙΚΑ

Συνολική ποινή κάθειρξης 10 ετών, φυλάκιση 6 μηνών και συνολικό χρηματικό πρόστιμο 50.500 ευρώ επιβλήθηκε από το Μονομελές Εφετείο επί Κακουργημάτων Δωδεκανήσου σε 59χρονο από τα Σκόπια, για 1.273 γραμμάρια κάνναβης που είχαν εντοπιστεί στην κατοχή του, στην Κω.Η σύλληψη του 59χρονου αλλοδαπού έγινε λίγο μετά τις 9 το πρωί στις 23 Ιουλίου 2021, στην πόλη της Κω, από στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας της Λιμενικής Αρχής Κω με τη συνδρομή στελεχών Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών (ΚΕΑ) της οικείας Λιμενικής Αρχής, για παράβαση του ν. 4139/2013 «περί εξαρτησιογόνων ουσιών» και του ν. 2168/1993 «παράνομη οπλοκατοχή».Ειδικότερα κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών και διακριτικής επιτήρησης, πραγματοποιήθηκε νομότυπη έρευνα στην οικία του 59χρονου αλλοδαπού από τα ανωτέρω στελέχη, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:-δεκαπέντε (15) αυτοσχέδιες πλαστικές συσκευασίες περιέχουσες ακατέργαστη κάνναβη συνολικού μικτού βάρους χιλίων διακοσίων εβδομήντα τριών γραμμαρίων (1.273gr), επιμελώς κρυμμένες εντός της οικίας,-δύο (02) ζυγαριές ακριβείας,-τρεις (03) φορητοί υπολογιστές,-δύο (02) συσκευές κινητής τηλεφωνίας,-τέσσερις (04) κάρτες sim και-μία συσκευή GPS.Επιπροσθέτως κατά την έρευνα στο Ι.Χ.Ε. όχημα του ανωτέρω αλλοδαπού βρέθηκε ένα πτυσσόμενο μαχαίρι με μήκος λεπίδας 11,5 εκατοστών.Από το Λιμεναρχείο Κω που διενήργησε την προανάκριση, στάλθηκε η κατασχεθείσα ποσότητα ναρκωτικών ουσιών στη Χημική Υπηρεσία Ρόδου.Με τη δικογραφία που σχηματίστηκε, σε βάρος του αλλοδαπού από τα Σκόπια ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος και παραπέμφθηκε να δικαστεί για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών με τις ειδικότερες μορφές της αγοράς και κατοχής αυτών από δράστη μη τοξικομανή και παράνομη κατοχή όπλου (οπλοκατοχή).Η δίκη έγινε την περασμένη Παρασκευή 12 Απριλίου (μετά από διακοπή από τις 10 του μήνα) και το Μονομελές Εφετείο επί Κακουργημάτων Δωδεκανήσου, αν και δεν εμφανίστηκε ενώπιόν του ο κατηγορούμενος, τον δίκασε ωσεί παρών και του επέβαλε συνολική ποινή κάθειρξης 10 ετών και έξι μηνών και συνολικό χρηματικό πρόστιμο 50.500 ευρώ, με την έφεση να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη.rodiaki.gr
 • 17 Απριλίου 2024
 • 0 Σχόλια
 • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκινάει το ταξίδι της από την Αρχαία Ολυμπία, μετά από την Τελετή Αφής για τους 33ους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024, που θα φιλοξενηθούν στο Παρίσι (26/7-11/8).Η Τελετή (παρουσιαστής ο Νίκος Αλιάγας), εμπνευσμένη από την αρχαιότητα, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, παρουσία της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου, στην Αρχαία Ολυμπία, σύμφωνα με το παραδοσιακό τελετουργικό, ξανά με πλήθος κόσμου μετά από δύο διοργανώσεις που έχασαν τη μεγάλη "λάμψη" τους, εξαιτίας των περιορισμών που συνδέονται με την πανδημία της Covid-19, ήτοι τους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2021 και τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς του Πεκίνου το 2022.Η Ολυμπιακή Φλόγα, λίγο μετά τις 12:15, δεν άναψε με τον παραδοσιακό τρόπο, από τις ακτίνες του ήλιου, αφού δεν το επέτρεψαν οι καιρικές συνθήκες (συννεφιά), αλλά για το άναμμα της δάδας χρησιμοποιηθήκε η βοήθεια της εφεδρικής Φλόγας που κρατήθηκε στο τέλος της χθεσινής πρόβας τζενεράλε.Έτσι όλα ξεκίνησαν από τον ναό της Ηρας στην Αρχαία Ολυμπία, λίκνο των αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων, 102 ημέρες πριν από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων, πριν από ένα μεγάλο ταξίδι που θα την οδηγήσει από την Ακρόπολη στο Παρίσι, περνώντας και από τη Γαλλική Πολυνησία.Στο ιερό της Ολυμπίας, μπροστά στα ερείπια του ναού της Ήρας, ηλικίας 2.600 ετών, η Πρωθιέρεια Ελληνίδα ηθοποιός Μαίρη Μηνά άναψε τη δάδα από τη Φλόγα πυο είχε κρατηθεί, αφού δεν ήταν δυνατό αυτό να συμβεί με το κάτοπτρο λόγω συννεφιάς, στο Ναό της Ήρας, μπροστά σε 600 καλεσμένους και χιλιάδων κόσμου.Πριν, αμέσως μετά την άφιξη της ΠτΔ Κατερίνας Σακελλαροπούλου, η οποία έφτασε συνοδευόμενη από τον πρόεδρο της ΔΟΕ Τόμας Μπαχ και τον πρόεδρο της ΕΟΕ Σπύρο Καπράλο, η κορυφαία μέτζο-σοπράνο Τζόις ΝτιΝτονάτο ερμήνευσε τον Ολυμπιακό Ύμνο και στη συνέχεια ακολούθησε η έπαρση της σημαίας της Γαλλίας και της Ελλάδας, με την ανάκρουση των εθνικών ύμνων.Στο ιερό της Ολυμπίας, μπροστά στα ερείπια του ναού της Ήρας, ηλικίας 2.600 ετών, η Πρωθιέρεια Ελληνίδα ηθοποιός Μαίρη Μηνά άναψε τη δάδα από τη Φλόγα πυο είχε κρατηθεί, αφού δεν ήταν δυνατό αυτό να συμβεί με το κάτοπτρο λόγω συννεφιάς, στο Ναό της Ήρας, μπροστά σε 600 καλεσμένους και χιλιάδων κόσμου.Πριν, αμέσως μετά την άφιξη της ΠτΔ Κατερίνας Σακελλαροπούλου, η οποία έφτασε συνοδευόμενη από τον πρόεδρο της ΔΟΕ Τόμας Μπαχ και τον πρόεδρο της ΕΟΕ Σπύρο Καπράλο, η κορυφαία μέτζο-σοπράνο Τζόις ΝτιΝτονάτο ερμήνευσε τον Ολυμπιακό Ύμνο και στη συνέχεια ακολούθησε η έπαρση της σημαίας της Γαλλίας και της Ελλάδας, με την ανάκρουση των εθνικών ύμνων.Ακολούθησαν χαιρετισμοί του δημάρχου Αρχαίας Ολυμπίας, κ. Αριστείδη Παναγιωτόπουλου, του προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων "Paris 2024", Τόνι Εστανγκέ , του προέδρου Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Τόμας Μπαχ και του προέδρου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Σπύρου Καπράλου, πριν την είσοδο στον Ναό της Ήρας και το τελετουργικό Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας.Μετά το άναμμα τη Ολυμπιακής Φλόγας ακολούθησε ο Χορός των Ιερειών και των 15 Κούρων στο χορευτικό που δημιούργησε και σκηνοθέτησε η Χορογράφος Αρτεμις Ιγνατίου, με ενδυμασίες της Μαίρης Κατράντζου, υπό τους ήχους της μουσικής του συνθέτη Δημήτρη Παπαδημητρίου, πριν η Πρωθιέρεια Μαίρη Μηνά εισέλθει με την Ολυμπιακή Φλόγα στο Αρχαίο Στάδιο για να την παραδώσει στoν πρώτο Λαμπαδηδρόμο, Χρυσό Ολυμπιονίκη της Κωπηλασίας, Στέφανο Ντούσκο.Παρόντες-μεταξύ άλλων- ήταν, η δήμαρχος του Παρισιού, Αν Ινταλγκό, ο επικεφαλής της Οργανωτικής Επιτροπής (Cojo) Τόνι Εστανγκέ, η -ελληνικής καταγωγής- υφυπουργός Eξωτερικών της Γαλλίας, Χρυσούλα Ζαχαροπούλου, η ηγεσίας της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ), με επικεφαλής τον πρόεδρό της, Τόμας Μπαχ, και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΕΟΕ), Σπύρος Καπράλος.Οι Ολυμπιακοί Αγώνες θα διεξαχθούν φέτος από τις 26 Ιουλίου έως τις 11 Αυγούστου στο Παρίσι και σε 16 πόλεις της μητροπολιτικής Γαλλίας αλλά και στη γαλλική αποικία της Ταϊτής (Les Jeux olympiques d’été de 2024).Η Τελετή Αφής μεταδόθηκε από την ΕΡΤ-1 ύστερα από ειδική άδεια που ζητήθηκε και δόθηκε από την ΠΟΣΠΕΡΤ που συμμετέχει στην 24ωρη απεργία στα ΜΜΕ.thetoc.gr
 • 17 Απριλίου 2024
 • 0 Σχόλια
 • ΤΟΠΙΚΑ

100.000 στο Τζόκερ κέρδισε ένας τυχερός συμπολίτης μας, τις προηγούμενες ημέρες στο πρακτορείο του κ. Θ. Μπαρζούκα στο Ζηπάρι. Μάλιστα όπως μας λένε οι υπεύθυνοι του πρακτορείου, το τυχερός δεν γνώριζε ότι ήταν αυτό που κέρδισε και το έμαθε όταν έφτασε στο πρακτορείο για να ξαναπαίξει τζόκερ.
 • 16 Απριλίου 2024
 • 0 Σχόλια
 • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής έθεσε τους νέους όρους και προϋποθέσεις μεταφοράς όλων των οχημάτων με εναλλακτικά καύσιμα.Λύση στο τεράστιο πρόβλημα που έχει προκύψει και αφορά στην μεταφορά των ηλεκτρικών, plug-in, αλλά και απλών υβριδικών, υγραεριοκίνητων αλλά και αεριοκίνητων οχημάτων με πλοία έδωσε το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ενόψει μάλιστα και του Πάσχα των Καθολικών, όπου η ζήτηση για αυτοκίνητα στα νησιά από τους ξένους τουρίστες φαίνεται ότι έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο!Για το θέμα που προέκυψε με τη μεταφορά των ηλεκτρικών, plug-in ή απλών υβριδικών αλλά και αεριοκίνητων ή υγραεριοκίνητων αυτοκινήτων και ανέδειξε πρώτο το Carandmotor.gr, φαίνεται ότι ενεργοποιήθηκε άμεσα η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και ο υφυπουργός κ. Ιωάννης Παππάς αμέσως κινητοποίησε όλες τις διαδικασίες ώστε να δοθεί λύση πριν την έναρξη της τουριστικής περιόδου.Πιο συγκεκριμένα το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Carandmotor.gr έθεσε τους όρους και τις προϋποθέσεις μεταφοράς σε πλοία των ηλεκτρικών και plug-in υβριδικών αυτοκινήτων, αλλά και εκείνων που φέρουν συστήματα υγραερίου ή φυσικού αερίου.Επίσης καταργεί την υποχρέωση ύπαρξης συνοδού στα παραπάνω αυτοκίνητα, ενώ παράλληλα εξαιρεί από κάθε υποχρέωση τους ιδιοκτήτες απλών υβριδικών ή mild-hybrid αυτοκινήτων.Μετά την δημοσίευση του σχετικού κανονισμού από το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής οι ιδιοκτήτες ή εταιρείες ενοικιάσεων ηλεκτρικών, plug-in υβριδικών, υγραεριοκίνητων ή αεριοκίνητων αυτοκινήτων θα μπορούν να τα αποστέλλουν σε οποιοδήποτε νησί επιθυμούν χωρίς συνοδό αρκεί να πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις.Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Carandmotor.gr στα ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά αυτοκίνητα θα πρέπει η φόρτιση της μπαταρίας να μην υπερβαίνει το 40%, ώστε να μπορεί να φορτωθεί στο πλοίο κάποιο τέτοιο αυτοκίνητο.Επίσης στα αυτοκίνητα που φέρουν σύστημα υγραερίου ή φυσικού αερίου θα πρέπει η δεξαμενή των συγκεκριμένων καυσίμων να μην φέρει καύσιμο άνω του 50% της χωρητικότητας της δεξαμενής.Με αυτό τον τρόπο το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανάβει ουσιαστικά το «πράσινο φως» για την ελεύθερη μετακίνηση των ηλεκτρικών, plug-in υβριδικών αλλά και υγραεριοκίνητων και αεριοκίνητων αυτοκινήτων σε όλη τη νησιωτική επικράτεια.Την ίδια στιγμή η κατάργηση του συνοδού αποτελεί μια χείρα βοηθείας στις εταιρείες ενοικιάσεων που δραστηριοποιούνται στα ελληνικά νησιά καθώς κάθε χρόνο διακινούνται δεκάδες χιλιάδες ενοικιαζόμενα οχήματα από τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας προς τα νησιά και κάτι τέτοιο θα ήταν αδύνατο αν υπήρχε η υποχρέωση ύπαρξης συνοδού για όλα αυτά τα αυτοκίνητα.Επίσης η ελεύθερη πλέον μετακίνηση των ηλεκτρικών, plug-in υβριδικών αλλά και άλλων αυτοκινήτων που κινούνται με εναλλακτικά καύσιμα σβήνει οριστικά κάθε φόβο που είχε προκληθεί στους νησιώτες και απέφευγαν να αγοράσουν κάποιο «καθαρό» όχημα.Επιπλέον, λύνεται και το τεράστιο πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί με τα ηλεκτρικά ή άλλα αυτοκίνητα με εναλλακτικά καύσιμα, τα οποία ακινητοποιούνταν σε κάποιο νησί λόγω βλάβης και έπρεπε οι τεχνικοί της κάθε μάρκας να μεταβούν στο νησί καθώς απαγορεύονταν η μεταφορά του οχήματος χωρίς συνοδό…Η ευθύνη για την διασφάλιση ότι στο όχημα δεν υφίσταται βλάβη ή ζημιά στο σύστημα τροφοδοσίας στις δεξαμενές ή στους συσσωρευτές του βαρύνει αποκλειστικά τους κατόχους των οχημάτων αυτών και ο πλοιοκτήτης δύναται να το εξασφαλίσει με όποιον τρόπο αυτός ορίσει.Να υπενθυμίσουμε ότι η προηγούμενη εγκύκλιος του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ξεκαθάριζε ότι η μεταφορά των οχημάτων με πλοίο για όλα τα εναλλακτικά καύσιμα πέραν της βενζίνης και του diesel επιτρεπόταν μόνο εφόσον. συνοδεύονταν!Πηγή carandmotor.gr
 • 16 Απριλίου 2024
 • 0 Σχόλια
 • ΤΟΠΙΚΑ

Αναστάτωση επικρατεί στη Νίσυρο, μετά από ανώνυμη καταγγελία στο «Χαμόγελο του Παιδιού», ότι προ ημερών ενήλικος φέρεται να έδειξε πορνογραφικό υλικό σε ανήλικο παιδί.Για τον λόγο αυτό, και έπειτα από παρέμβαση του “Χαμόγελου του Παιδιού”, έχει ξεκινήσει έρευνα από τις αρμόδιες προκειμένου να διαπιστωθεί αν ευσταθούν οι καταγγελίες εις βάρος του κατοίκου του νησιού ώστε να δρομολογηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.dimokratiki.gr* Να σημειωθεί ότι κάτοικοι της Νισύρου, συγκεντρώθηκαν στο λιμάνι για να διαμαρτυρηθούν, καθώς η Αστυνομία συνέλαβε τον πατέρα του ανήλικου παιδιού, ο οποίος επέστρεψε από την Κω, όπου είχε καταγγείλει το περιστατικό, με την κατηγορία ότι δεν είχε τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα παραμονής.
 • 16 Απριλίου 2024
 • 1 Σχόλια
 • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ένας 31χρονος αστυνομικός, ειδικός φρουρός, που υπηρετούσε στην ομάδας ΔΙΑΣ, έχασε τη ζωή του μετά από τη μερική κατάρρευση τμήματος κτιρίου στον Πειραιά.Πρόκειται, σύμφωνα με πληροφορίες, για τον Αγαθάγγελο Παπαδόπουλο, ειδικό φρουρό που υπηρετούσε στην ομάδα ΔΙΑΣ Νοτιοανατολικής Αττικής. Ο άτυχος άνδρας εργαζόταν, παράλληλα, σε φορτηγό, όταν βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, προκειμένου να συμπληρώσει το μεροκάματό του.Η κατάρρευση του κτηρίου σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών για τις οποίες σύμφωνα με τον δήμαρχο Πειραιά, Γιάννη Μώραλη, είχε εκδοθεί ηλεκτρονική άδεια για μικρές εργασίες.Εκτός από τον νεκρό αστυνομικό, τον οποίο πυροσβέστες απεγκλώβισαν χωρίς τις αισθήσεις του από το φορτηγό, από την κατάρρευση τραυματίστηκαν ελαφρά τρεις εργάτες. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι συνολικά στο κτήριο βρίσκονταν εννέα εργάτες την ώρα της κατάρρευσης.kontranews.gr
 • 16 Απριλίου 2024
 • 0 Σχόλια
 • AROUND THE WORLD

Ένα νέο κύμα καταιγίδων που φέρνει καταρρακτώδεις βροχές, ακόμη και χαλάζι σε μεγάλο μέρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων χτυπάει την περιοχή με το Ντουμπάι να μετατρέπεται σε… πλωτή πόλη όπως δείχνουν εικόνες και βίντεο που διακινούνται στα social media.Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες αναμένεται να συνεχιστούν και το πρωί της Τετάρτης με τους κατοίκους να καλούνται να ακολουθήσουν τα μέτρα ασφαλείας όσο διαρκεί η κακοκαιρία.Υπενθυμίζεται πως τον περασμένο Φεβρουάριο ένα ακόμη κύμα κακοκαιρίας είχε χτυπήσει την ευρύτερη περιοχή, όπως το Άμπου Ντάμπι, με χιονόπτωση που κάλυψε μεγάλες περιοχές, χαρίζοντας πρωτόγνωρες εικόνες.Καθώς οι καταιγίδες με έντονες βροχοπτώσεις και χαλάζι συνεχίζονται – οι χειρότερες των τελευταίων 20 ετών στα ΗΑΕ – οι αρχές του Ντουμπάι καλούν τους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να μην μετακινούνται.Αρκετοί δρόμοι σε ολόκληρη τη χώρα έχουν κλείσει λόγω πλημμυρώνΟι οδηγοί στο Ντουμπάι καλούνται να αποφεύγουν την οδό Al Asayel και την First Al Khail Street, ερχόμενοι από το Business Bay προς το Jebel Ali και να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές όπως η Al Khail Road και η Sheikh Zayed Road.Στο Ras Al Khaimah, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν κλείσει τον δρόμο κάτω από τη γέφυρα της εξόδου 129 και την είσοδο της αγοράς Al Kuwaiti. Στη Sharjah, ο περιφερειακός δρόμος προς την Kalbah έχει κλείσει.www.grland.info
 • 16 Απριλίου 2024
 • 0 Σχόλια
 • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Καλοκαιρινές θερμοκρασίες για τα δεδομένα της εποχής θα έχουμε και σήμερα Τρίτη 16 Απριλίου στο σύνολο της χώρας, με τον υδράργυρο να φτάνει ακόμα και τους 29 βαθμούς Κελσίου.Το σκηνικό του καιρού, ωστόσο, πρόκειται να αλλάξει από αύριο, με την επιστροφή της αφρικανικής σκόνης αλλά και βροχές, ενώ η θερμοκρασία θα κάνει «βουτιά» ακόμα και 10-12 βαθμών Κελσίου. Ο διευθυντής της ΕΜΥ Θοδωρής Κολυδάς με ανάρτηση στο Χ γράφει ότι επανερχόμαστε σε κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες, «περί τους 20 βαθμούς» ενώ σε πολλές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, σημειώνει ότι η θερμοκρασία θα πέσει ακόμα και πάνω από 10 βαθμούς.Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες και οδεύοντας προς το Πάσχα, ο κύριος Κολυδάς αναφέρει ότι «θα έχουμε βροχές, κυρίως στα δυτικά τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο, από συστήματα που δεν θα έχουν μεγάλη διάρκεια». Ο Σάκης Αρναούτογλου επίσης αναφέρεται σε βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας την Παρασκευή και το Σάββατο, με ανάρτηση στο Facebook.«Φίλες φίλοι! Το ερχόμενο Παρασκευο- Σάββατο το αφικνούμενο χαμηλό μπορεί να μην είναι μεν πολύ βαθύ αλλά με τη βοήθεια του αντικυκλώνα στη βορειοδυτική Ευρώπη θα πρέπει να δώσει αρκετό νερό σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας - δυστυχώς όχι παντού, βάζοντας όμως τέλος στην παρατεταμένη ανομβρία - ξηρασία σε μεγάλο τμήμα της χώρας! (Χάρτης κατανομής βροχής για την ερχόμενη Παρασκευή - Σάββατο - Διαβάστε προσεκτικά την επεξήγηση στο πάνω μέρος του χάρτη σας παρακαλώ!)», γράφει ο έμπειρος προγνώστης καιρού.Η πρόγνωση του καιρού ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗΚαιρός: Αραιές νεφώσεις οι οποίες γρήγορα στα δυτικά και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές θα πυκνώσουν. Πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων κυρίως στη δυτική και κεντρική Μακεδονία τις βραδινές ώρες.Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά θαλάσσια παραθαλάσσια τμήματα 5 και βαθμιαία έως 6 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 12 έως 28 βαθμούς Κελσίου. ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣΚαιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές από τις μεσημβρινές ώρες. Μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανόν να εκδηλωθούν τις βραδινές ώρες στα νότια θαλάσσια παραθαλάσσια.Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και βαθμιαία νότιοι νοτιοανατολικοί έως 5 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣΚαιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών τις βραδινές ώρες.Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου.ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗΚαιρός: Αραιές νεφώσεις που γρήγορα από τα δυτικά θα πυκνώσουν και είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές τις βραδινές ώρες.Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου.ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑΚαιρός: Αραιές νεφώσεις που γρήγορα στα βόρεια και από το απόγευμα και στις υπόλοιπες περιοχές θα πυκνώσουν.Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 και βαθμιαία στα βόρεια τοπικά έως 7 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου.ΘΕΣΣΑΛΙΑΚαιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών από το απόγευμα.Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 13 έως 29 βαθμούς Κελσίου.ΑΤΤΙΚΗΚαιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών τις βραδινές ώρες.Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από τις μεσημβρινές ώρες νοτίων διευθύνσεων 3 με 5 και στα ανατολικά και νότια πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΚαιρός: Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν. Πιθανότητα τοπικών βροχών τις βραδινές ώρες.Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και από το απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί έως 5 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Η εξέλιξη του καιρού μέχρι το Σάββατο 20 ΑπριλίουΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 17-04-2024Σε όλη τη χώρα προβλέπονται νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα δυτικά και βόρεια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, από το μεσημέρι στη Μακεδονία και από το βράδυ στη Θράκη είναι πιθανό κατά τόπους να είναι πρόσκαιρα ισχυρά.Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης.Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ, στρεφόμενοι από το μεσημέρι και από τα δυτικά σε δυτικών διευθύνσεων με την ίδια ένταση.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε όλη τη χώρα και θα φτάσει στα βορειοδυτικά τους 18 με 21 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά καθώς και στη νησιωτική χώρα τους 22 με 26 βαθμούς Κελσίου.ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 18-04-2024Στα δυτικά, τα βόρεια και την ανατολική νησιωτική χώρα προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα βορειοανατολικά τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες.Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.Οι συγκεντρώσεις της αφρικανικής σκόνης βαθμιαία θα περιοριστούν στα ανατολικά.Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19-04-2024Στα βόρεια λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Τα φαινόμενα από το βράδυ θα ενταθούν.Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις οι οποίες βαθμιαία θα πυκνώσουν και από το βράδυ στα δυτικά και τα κεντρικά τμήματα της χώρας θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες.Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ που βαθμιαία θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 20-04-2024Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της βορειοδυτικής χώρας.Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. parapolitika.gr 
 • 16 Απριλίου 2024
 • 0 Σχόλια
 • ΤΟΠΙΚΑ

Από την ΑΝΕΚ ανακοινώνεται πως το αυριανό δρομολόγιο του Ν. Κάλυμνος, για Κω – Αστυπάλαια, δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.palmoskalymnou.gr
 • 16 Απριλίου 2024
 • 0 Σχόλια
 • ΤΟΠΙΚΑ

Ο Δήμος Νισύρου συνεχίζοντας τη μεγάλη προσπάθεια υλοποίησης της Ανακύκλωσης και σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α.), την εταιρία W.A.😭. καθώς και με τοπικό ιδιωτικό φορέα στην Κω, πραγματοποίησε τις παρακάτω ενέργειες.Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η δημοτική αρχή:1. Συλλέχτηκαν και εστάλησαν στην Αθήνα παλαιές ηλεκτρικές συσκευές και παλαιά σίδερα, συνολικού βάρους 2.100 κιλών.2. Επίσης συλλέχτηκαν και εστάλησαν τα ανακυκλώσιμα είδη:-19 παλέτες χαρτί, συνολικού βάρους 9.600 κιλών-3 παλέτες πλαστικό PET-2 παλέτες διάφορα προς διαλογή-61 μη λειτουργικοί πλαστικοί κάδοι διαφόρων μεγεθώνΟ Δήμος Νισύρου, με κάδους ανακύκλωσης σε διάφορα σημεία, συλλέγει με ηλεκτρικό όχημα και μεταφέρει τα ανακυκλώσιμα υλικά στην αποθήκη του δήμου όπου και γίνεται διαλογή και συμπίεση των υλικών, σε ειδικό μηχάνημα υψηλής πίεσης. Για το γυαλί ο Δήμος μας διαθέτει μηχάνημα θραύσης που το μετατρέπει σε μικρά σωματίδια για χρήση σε οικοδομικά υλικά.Εντός του προσεχούς διαστήματος, αναμένουμε να παραλάβουμε καινούριους κάδους για όλα τα είδη των ανακυκλώσιμων, οι οποίοι θα τοποθετηθούν σε ακόμα περισσότερα σημεία του νησιού και όσοι κάδοι είχαν υποστεί ζημιές να αντικατασταθούν.Με αυτό τον τρόπο προσπαθούμε να διευκολύνουμε τους πολίτες, έτσι ώστε να έχουν όλοι κάδους ανακύκλωσης σε κοντινή απόσταση από τις οικίες τους και να συμμετέχουν στο μεγαλύτερο ποσοστό τους, στην απαραίτητη για το περιβάλλον αυτή δράση.Αποτελεί καθήκον όλων μας να προστατεύουμε το περιβάλλον και να συμβάλλουμε τα μέγιστα για αυτό, δίνοντας το παράδειγμα στα παιδιά μας και ελπίζοντας για το καλύτερο μέλλον του πλανήτη μας.
 • 16 Απριλίου 2024
 • 1 Σχόλια


ΜΕ ΤΟΝ ΦΑΚΟ ΤΟΥ PAPARAZZI

Τοπικά

AdBanner