Ραδιόφωνο Live Επικοινωνία Χρήσιμα τηλέφωνα Φαρμακεία
Follow us
Σχολίασε την φωτογραφία 0 σχόλια
×

Πλήρωση δύο θέσεων δημοσιογράφων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

16/01/2024
167 Εμφανίσεις
0 Σχόλια

Με απόφαση του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργου Χατζημάρκου αναρτήθηκε χθες στην Διαύγεια προκήρυξη για την κάλυψη δύο θέσεων δημοσιογράφων με επιλογή με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας ίσης με τη θητεία του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/τ.Α).

Οι ανωτέρω θα υπόκεινται απ’ ευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του περιφερειάρχη. Για την πρόσληψη δεν τηρείται η διαδικασία έγκρισης της τριμελούς εξ υπουργών Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄280) όπως ισχύει.

Με τη λήξη της θητείας του περιφερειάρχη, η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως και αζημίως για την οικεία Περιφέρεια.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει:

– Να είναι Έλληνες πολίτες

– Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που θα επιλεγούν

– Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαχθεί νόμιμα από αυτές

– Να μην υπάρχει κώλυμα πρόσληψης από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή δικαστική

συμπαράσταση ή απόλυση από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Ν.Π.Δ.Δ.

(άρθρα 8 & 9 του Ν. 3528/2007).

– Να είναι είτε μέλη αναγνωρισμένης στην Ελλάδα επαγγελματικής δημοσιογραφικής οργάνωσης, είτε να έχουν διετή τουλάχιστον προϋπηρεσία που αποδεικνύεται από την καταβολή των εισφορών τους στον οικείο ασφαλιστικό φορέα με την ιδιότητα του δημοσιογράφου.

Τα ανωτέρω πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την τελευταία ημέρα προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, όσο και κατά τον χρόνο πρόσληψης.

Όσοι επιθυμούν να διοριστούν στις παραπάνω θέσεις κι έχουν τα νόμιμα προσόντα, πρέπει, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας στον τοπικό τύπο, να υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο (εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή (στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων), στο Τμήμα Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοίκησης Κυκλάδων – Πλατεία Τσιροπινά, 84100, Σύρος σχετική αίτηση υποψηφιότητας, με συνημμένα δικαιολογητικά.


dimokratiki.gr

Η ανωνυμία είναι το καλύτερο κρησφύγετο δειλίας και χυδαιότητας!
Σχόλια 0

Πρόσθεσε ένα σχόλιο

× ExpImage

ΕΞΟΔΟΣ