Ραδιόφωνο Live Επικοινωνία Χρήσιμα τηλέφωνα Φαρμακεία
Follow us
Σχολίασε την φωτογραφία 0 σχόλια
×

Στις 25/4 η 2η Ειδική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για τη "λογοδοσία" της Περ/κης Αρχής

17/04/2024
28 Εμφανίσεις
0 Σχόλια

Την Πέμπτη 25 Απριλίου στις 3 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η 2η Ειδική Συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου για τη λογοδοσία της περιφερειακής αρχής.

Η συνεδρίαση θα είναι δια ζώσης και θα διεξαχθεί στη Ρόδο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου.


Στην Ημερήσια Διάταξη της Ειδικής Συνεδρίασης Λογοδοσίας της περιφερειακής αρχής, θα περιληφθούν έως επτά ερωτήματα που θα προέρχονται από τις παρατάξεις της μειοψηφίας και έως τρία ερωτήματα τα οποία θα προέρχονται από την παράταξη της πλειοψηφίας, τα οποία αφορούν στα πεπραγμένα της περιφερειακής αρχής.

Σε περίπτωση που, τα προς συζήτηση ερωτήματα είναι περισσότερα των δέκα (παραπάνω από επτά για τις παρατάξεις της μειοψηφίας και αντιστοίχως παραπάνω από τρία για την παράταξη της πλειοψηφίας), τότε διενεργείται κλήρωση από το Προεδρείο για την κατ’ αντιστοιχία πλήρωση του αριθμού των ερωτημάτων και την κατάρτιση της ημερήσια διάταξης. Τα ερωτήματα οφείλουν να κατατεθούν εγγράφως στο προεδρείο του περιφερειακού συμβουλίου έως και την Παρασκευή 19 Απριλίου και ώρα 12:00 μ.μ.


Σημειώνεται ότι την ίδια μέρα δηλαδή στις 25 Απριλίου και ώρα 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί και η τακτική συνεδρίαση του σώματος, κατά την οποία θα γίνει και η επιλογή του Π-εριφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Η επιλογή γίνεται με απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται έπειτα από μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του περιφερειακού συμβουλίου. Ως Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης, επιλέγεται πολίτης που αποτελεί προσωπικότητα εγνωσμένου κύρους.

Επομένως, πρέπει να τυγχάνει ευρείας αποδοχής από τα μέλη του περιφερειακού συμβουλίου, ώστε να διασφαλιστεί το κύρος του θεσμού.
Η πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του περιφερειακού συμβουλίου κρίθηκε από τον νομοθέτη αναγκαία, για την επίτευξη του σκοπού αυτού και, ως εκ τούτου, εκλέγεται για τη θέση αυτή, το πρόσωπο που συγκεντρώνει την ειδική αυτή πλειοψηφία.

Για την απαιτούμενη πλειοψηφία 2/3 για την επιλογή του Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου απαιτούνται τριάντα (30) ψήφοι υπέρ ενός υποψηφίου εκ των 45 μελών του περιφερειακού συμβουλίου
Αν δεν επιτευχθεί η επιλογή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια ή μεταγενέστερη συνεδρίαση, με την ίδια πλειοψηφία.

Το πρόσωπο που δεν συγκεντρώσει την ειδική πλειοψηφία, ούτε στην πρώτη ούτε στην επαναληπτική ψηφοφορία, δεν μπορεί να επιλεγεί Συμπαραστάτης και, ως εκ τούτου, η διαδικασία επαναλαμβάνεται.


Η θητεία του Περιφερειακού Συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των περιφερειακών αρχών.


Αντικείμενο-Αρμοδιότητες-Σχέση με τις υπηρεσίες της περιφέρειας
Ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης αποτελεί έναν θεσμό διαμεσολάβησης μεταξύ πολιτών, επιχειρήσεων και περιφέρειας και αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στον έγκαιρο εντοπισμό και την αποτελεσματική αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης, ορθής εφαρμογής των νόμων, στη διασφάλιση της αμεροληψίας των περιφερειακών αρχών και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής και διαφανούς διοίκησης.


Ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης δέχεται και διερευνά ενυπόγραφες καταγγελίες άμεσα θιγόμενων φυσικών ή νομικών προσώπων για κακοδιοίκηση εκ μέρους των υπηρεσιών της περιφέρειας, των νομικών της προσώπων και των επιχειρήσεών της.

Στις περιπτώσεις αυτές, έργο και αποστολή του Συμπαραστάτη είναι η διαμεσολάβηση μεταξύ του θιγόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου και της αρμόδιας υπηρεσίας καθώς και η λήψη όλων των απαραίτητων πρωτοβουλιών, προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα ημερών στους ενδιαφερόμενους ως προς τις ενέργειες στις οποίες ο ίδιος προέβη μετά τη λήψη της καταγγελίας τους.


Ο Συμπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες της περιφέρειας, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να παρέχουν κάθε δυνατή συνδρομή. Κατά την εξέταση των καταγγελιών, ο Συμπαραστάτης μπορεί να αιτηθεί και να λάβει στοιχεία από το Aρχείο των υπηρεσιών της περιφέρειας, με την επιφύλαξη των διατάξεων του π.δ. 28/2015 (Α΄ 34) για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία.

Εφόσον, ύστερα από εξέταση καταγγελίας, προκύψουν φαινόμενα κακοδιοίκησης, ο Συμπαραστάτης δύναται να υποβάλλει συστάσεις προς τις υπηρεσίας της περιφέρειας, για την αποτροπή επανάληψής τους. Η υποβολή καταγγελίας ή αναφοράς στον Περιφερειακό Συμπαραστάτη δεν αναιρεί τη σχετική αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη, ως ανεξάρτητης αρχής, ούτε τις αρμοδιότητες άλλων ελεγκτικών οργάνων και αρχών, καθώς και του γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.


Ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης συντάσσει ετήσια έκθεση. Η ετήσια έκθεση παρουσιάζεται από τον ίδιο και συζητείται στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου για τον απολογισμό πεπραγμένων της περιφερειακής αρχής.


Ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης μπορεί, επίσης, να προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της περιφερειακής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής του όσο και επ’ ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει.


Στην τελευταία αυτή περίπτωση, οι ειδικές προτάσεις του Περιφερειακού Συμπαραστάτη υποβάλλονται στον περιφερειάρχη και κοινοποιούνται στο περιφερειακό συμβούλιο και στον εκτελεστικό γραμματέα της περιφέρειας. Τόσο η ετήσια έκθεση όσο και οι ειδικές προτάσεις του Περιφερειακού Συμπαραστάτη αναρτώνται στην ιστοσελίδα της περιφέρειας, με μέριμνα των περιφερειακών υπηρεσιών.


rodiaki.gr

Η ανωνυμία είναι το καλύτερο κρησφύγετο δειλίας και χυδαιότητας!
Σχόλια 0

Πρόσθεσε ένα σχόλιο

× ExpImage

ΕΞΟΔΟΣ