Ραδιόφωνο Live Επικοινωνία Χρήσιμα τηλέφωνα Φαρμακεία
Follow us
AdBanner
AdBanner
Σχολίασε την φωτογραφία 0 σχόλια
×

Σχολεία: Από ποια μαθήματα μπορούν να πάρουν απαλλαγή οι μαθητές - Τι ισχύει για τα Θρησκευτικά

09/09/2023
130 Εμφανίσεις
0 Σχόλια

Απαλλαγή από τρία συνολικά μαθήματα μπορούν να πάρουν οι μαθητές στα σχολεία εφόσον συντρέχουν λόγοι υγείας , ενώ για τα Θρησκευτικά πρέπει να δηλωθούν «λόγοι Θρησκευτικής συνείδησης».

Τα μαθήματα αυτά είναι η Φυσική Αγωγή , η Μουσική και τα Θρησκευτικά. Όσον αφορά τα δυο πρώτα οι διαδικασίες είναι απλές αλλά για το μάθημα των Θρησκευτικών τα πράγματα είναι περισσότερο πολύπλοκα και έχουν δημιουργηθεί πολλές αντιδράσεις, προσφυγές στα δικαστήρια και στο Συμβούλιο της Επικρατείας αλλά τελικά η απόφαση που ισχύει ορίζει τα εξής:

Μαθητές οι οποίοι δεν είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι (δηλαδή αλλόθρησκοι, ετερόδοξοι άθρησκοι, άθεοι, αγνωστικιστές) δύνανται, εφόσον το επιθυμούν, να απαλλαγούν από την υποχρέωση παρακολούθησης του μαθήματος των Θρησκευτικών, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στον διευθυντή ή προϊστάμενο της σχολικής μονάδας στην οποία θα αναφέρεται το εξής:

«Λόγοι Θρησκευτικής συνείδησης δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή του παιδιού μου στο μάθημα των Θρησκευτικών». Oι ισχύουσες διατάξεις που αναφέρονται παρακάτω και για τα τρία μαθήματα αφορούν στους μαθητές του δημοτικού αλλά επί της ουσίας ισχύουν για όλες τις τάξεις.

Συγκεκριμένα:


Απαλλαγή από τα Θρησκευτικά
α) Μαθητές οι οποίοι δεν είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι (δηλαδή αλλόθρησκοι, ετερόδοξοι άθρησκοι, άθεοι, αγνωστικιστές) δύνανται, εφόσον το επιθυμούν, να απαλλαγούν από την υποχρέωση παρακολούθησης του μαθήματος των Θρησκευτικών, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στον διευθυντή ή προϊστάμενο της σχολικής μονάδας στην οποία θα αναφέρεται το εξής: «Λόγοι θρησκευτικής συνείδησης δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή του παιδιού μου στο μάθημα των Θρησκευτικών».

Η αίτηση υπογράφεται και από τους δύο γονείς/κηδεμόνες του/της. Μόνον στην περίπτωση που η γονική μέριμνα ασκείται από τον ένα γονέα, αρκεί η υπογραφή του/της ασκούντος/ούσης τη γονική μέριμνα.

β) Η ως άνω αίτηση, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής και των δύο γονέων ή του ενός εφόσον μόνο ένας από τους γονείς ασκεί τη γονική μέριμνα, παραλαμβάνεται από τον/τη διευθυντή/ντρια ή προϊστάμενο/νη του σχολείου εντός αποκλειστικής χρονικής προθεσμίας που διαρκεί από την 1η Σεπτεμβρίου έως και την πέμπτη ημέρα μετά την έναρξη των μαθημάτων κάθε σχολικού έτους.

Το γνήσιο της υπογραφής δύναται να βεβαιώνει κατά την παρ. 1 του άρθρου 11 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45) και ο/η διευθυντής/ ντρια ή προϊστάμενος/νη της σχολικής μονάδας κατά την υποβολή της αίτησης, η οποία υπογράφεται ενώπιον του/της.

γ) Ο/Η διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας σε συνεργασία με τον Σύλλογο των Διδασκόντων/ουσών αποφασίζουν κατά περίπτωση για τον τρόπο που απασχολούνται υποχρεωτικά οι απαλλασσόμενοι/ες μαθητές/τριες (όπως ενδεικτικά διαφορετικό διδακτικό αντικείμενο σε άλλο τμήμα της ίδιας τάξης ή ερευνητική δημιουργική δραστηριότητα), συντάσσοντας σχετική πράξη στο Βιβλίο Πράξεων του Συλλόγου Διδασκόντων/ ουσών, και έχοντας την πλήρη ευθύνη.

Σε περίπτωση που η τάξη στην οποία φοιτούν οι απαλλασσόμενοι/ες μαθητές/τριες λειτουργεί μόνο με ένα τμήμα ή πρόκειται για ολιγοθέσιο δημοτικό σχολείο, οι μαθητές/τριες αυτοί/ές παρακολουθούν εκπαιδευτικό πρόγραμμα που καθορίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών.

Στην περίπτωση των 1/θέσιων δημοτικών σχολείων, ο/η αρμόδιος/α εκπαιδευτικός ΠΕ70 καθορίζει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο θα παρακολουθήσει ο/η μαθητής/ τρια σε συνεργασία με τον/την αρμόδιο/α σύμβουλο Εκπαίδευσης και τον/την αρμόδιο/α προϊστάμενο/η Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων.

Σε καμία περίπτωση, δεν επιτρέπεται οι μαθητές/τριες που απαλλάσσονται από το μάθημα των Θρησκευτικών να περιφέρονται εντός ή εκτός της σχολικής μονάδας ή να απουσιάζουν αδικαιολόγητα.

δ) Η απαλλαγή αρχίζει από την έναρξη των μαθημάτων, αφορά ολόκληρο το σχολικό έτος και δύναται να ανανεωθεί για κάθε επόμενο σχολικό έτος με την ίδια διαδικασία. Ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών ή ο/η προϊστάμενος/μένη 1/θέσιου δημοτικού σχολείου συντάσσει σχετική πράξη στο Βιβλίο Πράξεων του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, στην οποία καταγράφονται οι δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχει ο/η απαλλασσόμενος/η μαθητής/τρια την ώρα διεξαγωγής του μαθήματος των Θρησκευτικών.

ε) Οι μαθητές/τριες που απαλλάσσονται από το μάθημα των Θρησκευτικών απαλλάσσονται και από τον εκκλησιασμό και την προσευχή, εφόσον οι γονείς/κηδεμόνες το έχουν δηλώσει στην αίτησή τους για την απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών.

Στην περίπτωση του εκκλησιασμού και όσον αφορά τους/τις μαθητές/τριες που έχουν απαλλαγεί από αυτόν, ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών αποφασίζει τον τρόπο απασχόλησης των μαθητών/τριών αυτών συντάσσoντας σχετική πράξη στο Βιβλίο Πράξεων του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών.

Στα 1/θέσια σχολεία, όταν δεν υπάρχει επάρκεια εκπαιδευτικού προσωπικού, οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από τον/την προϊστάμενο/μένη της σχολικής μονάδας εγκαίρως για την ημέρα και ώρα πραγματοποίησής του, καθώς και για την ώρα προσέλευσης των απαλλασσόμενων μαθητών/τριών στο σχολείο.

Σε κάθε περίπτωση, ο/η διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας οφείλει να ενημερώνει τους γονείς/κηδεμόνες τουλάχιστον μία εβδομάδα νωρίτερα για τον επικείμενο εκκλησιασμό και να μην χαρακτηρίζει απόντες τους/τις μαθητές/τριες που έχουν απαλλαγεί από αυτόν, στην περίπτωση που, με ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων τους, προσέλθουν στη σχολική μονάδα μετά το πέρας του εκκλησιασμού και πριν από την έναρξη των μαθημάτων.

Στην περίπτωση της προσευχής, με απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας ή προϊστάμενου/νης και του Συλλόγου Διδασκόντων/ ουσών ορίζεται η διαδικασία της μη συμμετοχής λόγω της απαλλαγής.

Στην περίπτωση 1/θέσιου Δημοστικού Σχολείου η διαδικασία μη συμμετοχής του/της μαθητή/ τριας στην προσευχή ορίζεται από τον/την αρμόδιο/α εκπαιδευτικό ΠΕ 70 σε συνεργασία με τον αρμόδιο σύμβουλο Εκπαίδευσης και τον/την αρμόδιο/α προϊστάμενο/νη Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων.


Απαλλαγή από τη συμμετοχή στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής
α) Αν μαθητής/τρια κωλύεται λόγω πάθησης, μόνιμης ή παροδικής, να συμμετέχει στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, μπορεί ν’ απαλλαγεί από την ενεργό συμμετοχή στο εν λόγω μάθημα, αν ο/η γονέας ή κηδεμόνας του/ της υποβάλει σχετική αίτηση στον/στη διευθυντή/ντρια ή προϊστάμενο/νη του σχολείου, συνοδευόμενη από ιατρική βεβαίωση, η οποία θα περιλαμβάνει τους λόγους και τη διάρκεια της απαλλαγής, εντός πέντε ημερών από την έναρξη των μαθημάτων ή την εμφάνιση της πάθησης ή την επάνοδο του/της μαθητή/τριας στο σχολείο μετά από ασθένεια.

Η βεβαίωση δεν απαιτείται εάν η πάθηση αναφέρεται στο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/τριας, το οποίο κατατίθεται υποχρεωτικά στη σχολική μονάδα και επικαιροποιείται σε κάθε μεταβολή της κατάστασης της υγείας του/της μαθητή/τριας ή των παραγόντων κινδύνου, οι οποίοι απαιτούν απαλλαγή του/της.

β) Την αίτηση της προηγούμενης παραγράφου εξετάζει επιτροπή αποτελούμενη από τον/τη διευθυντή/ ντρια ή προϊστάμενο/νη του δημοτικού σχολείου, τον/ την υπεύθυνο/η εκπαιδευτικό ΠΕ70 του τμήματος στο οποίο φοιτά ο/η μαθητής/τρια και τον/την διδάσκοντα/ ουσα εκπαιδευτικό του μαθήματος.

Στην περίπτωση 3/ θέσιου ή 2/θέσιου σχολείου, η αίτηση εξετάζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών, ενώ στην περίπτωση του 1/θέσιου, εξετάζεται από τον/την αρμόδιο/α εκπαιδευτικό ΠΕ70, σε συνεργασία με τον/την προϊστάμενο/ μένη Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων και τον/την αρμόδιο/α σύμβουλο Εκπαίδευσης της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όπου ανήκει το σχολείο.

Η Επιτροπή συντάσσει σχετική πράξη στο Βιβλίο Πράξεων του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, στην οποία καταγράφονται και οι δραστηριότητες στις οποίες θα συμμετέχει ο/η μαθητής/τρια την ώρα διεξαγωγής του μαθήματος.

γ) Αν υπάρχουν αμφιβολίες, ο/η μαθητής/τρια προσκομίζει γνωμάτευση δημόσιου νοσοκομείου. Στις αρχές του σχολικού έτους, ο/η διευθυντής/ ντρια ή προϊστάμενος/μένη της σχολικής μονάδας συγκροτεί την αρμόδια επιτροπή, όπως περιγράφεται στην παρ. β του παρόντος, με ευθύνη να αποφαίνεται για την απαλλαγή του/της μαθητή/τριας από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής ή για την αποχή του/της από συγκεκριμένες αθλητικές και άλλες σχολικές δραστηριότητες.

Η εν λόγω επιτροπή συγκαλείται από τον/τη διευθυντή/ ντρια ή προϊστάμενο/μένη και συνεδριάζει στην αρχή της σχολικής χρονιάς ή όταν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς προκύψουν θέματα της αρμοδιότητάς της.

δ) Η απαλλαγή αρχίζει από την έναρξη των μαθημάτων ή από την εμφάνιση της πάθησης και αφορά ολόκληρο το διδακτικό έτος ή τμήμα του. Κατά τη διάρκεια της απαλλαγής ο/η μαθητής/τρια συμμετέχει στις δραστηριότητες που έχουν αποφασιστεί από το αρμόδιο όργανο της παρ. β του παρόντος άρθρου.

ε) Ο/Η μαθητής/τρια μπορεί να ζητήσει απαλλαγή από την παρακολούθηση του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής μίας διδακτικής ώρας, αν υπάρχει λόγος υγείας. Ο/Η διδάσκων/ουσα μπορεί να χορηγήσει την απαλλαγή μετά από έγκριση του/της διευθυντή/ντριας του σχολείου.


Απαλλαγή από τη συμμετοχή στο μάθημα της Μουσικής
α) Αν μαθητής/τρια κωλύεται λόγω πάθησης, μόνιμης ή παροδικής, να συμμετέχει στο μάθημα της Μουσικής, μπορεί να απαλλαγεί από την ενεργό συμμετοχή στο εν λόγω μάθημα, αν ο/η γονέας ή κηδεμόνας του/της υποβάλει σχετική αίτηση στον/στη διευθυντή/ντρια ή προϊστάμενο/νη του σχολείου, συνοδευόμενη από ιατρική βεβαίωση, η οποία θα περιλαμβάνει τους λόγους και τη διάρκεια της απαλλαγής, εντός πέντε ημερών από την έναρξη των μαθημάτων ή την εμφάνιση της πάθησης ή την επάνοδο του/της μαθητή/τριας στο σχολείο μετά από ασθένεια.

Η βεβαίωση δεν απαιτείται εάν η πάθηση αναφέρεται στο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/τριας, το οποίο κατατίθεται υποχρεωτικά στη σχολική μονάδα και επικαιροποιείται σε κάθε μεταβολή της κατάστασης της υγείας του/της μαθητή/τριας ή των παραγόντων κινδύνου, οι οποίοι απαιτούν απαλλαγή του/της.


β) Την αίτηση της προηγούμενης παραγράφου εξετάζει επιτροπή αποτελούμενη από τον/τη διευθυντή/ ντρια ή προϊστάμενο/νη του δημοτικού σχολείου, τον/ την υπεύθυνο/η εκπαιδευτικό ΠΕ70 του τμήματος στο οποίο φοιτά ο/η μαθητής/τρια και τον/την διδάσκοντα/ ουσα εκπαιδευτικό του μαθήματος.

Στην περίπτωση 3/ θέσιου ή 2/θέσιου σχολείου, η αίτηση εξετάζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών, ενώ στην περίπτωση του 1/θέσιου, εξετάζεται από τον/την αρμόδιο/α εκπαιδευτικό ΠΕ70, σε συνεργασία με τον/την προϊστάμενο/ μένη Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων και τον/την αρμόδιο/α σύμβουλο Εκπαίδευσης της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όπου ανήκει το σχολείο.

Η Επιτροπή συντάσσει σχετική πράξη στο Βιβλίο Πράξεων του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, στην οποία καταγράφονται και οι δραστηριότητες στις οποίες θα συμμετέχει ο/η μαθητής/τρια την ώρα διεξαγωγής του μαθήματος.

γ) Αν υπάρχουν αμφιβολίες, ο/η μαθητής/τρια προσκομίζει γνωμάτευση δημόσιου νοσοκομείου. Στις αρχές του σχολικού έτους, ο/η διευθυντής/ντρια ή προϊστάμενος/μένη της σχολικής μονάδας συγκροτεί την αρμόδια επιτροπή, όπως περιγράφεται στην παρ. β του παρόντος, με ευθύνη να αποφαίνεται για την απαλλαγή του/της μαθητή/τριας από το μάθημα της Μουσικής ή για την αποχή του/της από συγκεκριμένες σχολικές δραστηριότητες.

Η εν λόγω επιτροπή συγκαλείται από τον/τη διευθυντή/ντρια ή προϊστάμενο/μένη και συνεδριάζει στην αρχή της σχολικής χρονιάς ή όταν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς προκύψουν θέματα της αρμοδιότητάς της.


δ) Η απαλλαγή αρχίζει από την έναρξη των μαθημάτων ή από την εμφάνιση της πάθησης και αφορά ολόκληρο το διδακτικό έτος ή τμήμα του. Κατά τη διάρκεια της απαλλαγής ο/η μαθητής/τρια συμμετέχει στις δραστηριότητες που έχουν αποφασιστεί από το αρμόδιο όργανο της παρ. β του παρόντος άρθρου.

ε) Ο/Η μαθητής/τρια μπορεί να ζητήσει απαλλαγή από την παρακολούθηση του μαθήματος της Μουσικής μίας διδακτικής ώρας, αν υπάρχει λόγος υγείας. Ο/Η διδάσκων/ουσα μπορεί να χορηγήσει την απαλλαγή μετά από έγκριση του/της διευθυντή/ντριας του σχολείου.

(Πηγή: ieidiseis.gr)

Η ανωνυμία είναι το καλύτερο κρησφύγετο δειλίας και χυδαιότητας!
Σχόλια 0

Πρόσθεσε ένα σχόλιο

× ExpImage

ΕΞΟΔΟΣ