Ραδιόφωνο Live Επικοινωνία Χρήσιμα τηλέφωνα Φαρμακεία
Follow us
Σχολίασε την φωτογραφία 0 σχόλια
×

ΥΠΕΣ: Επιχορήγηση των ΟΤΑ, για εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων

28/06/2024
47 Εμφανίσεις
0 Σχόλια

Εκδόθηκε η απόφαση του υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου για την επιχορήγηση Δήμων και Περιφερειών για την εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεών τους, που απορρέουν από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος προγράμματος επιχορήγησης ανέρχεται σε ογδόντα εκατομμύρια ευρώ (80.000.000,00 €) από τα χρηματικά διαθέσιμα του Λογαριασμού Οικονομικής Ενίσχυσης ΟΤΑ.

Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες επιχορηγούνται για την εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεών τους που απορρέουν από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων των παρεπόμενων απαιτήσεων και δικαστικών δαπανών. Ειδικά για τις απλήρωτες υποχρεώσεις από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής που αφορούν αξιώσεις σε παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου οι φορείς επιχορηγούνται με ανώτατο ποσό ύψους 1.500.000,00 €.

Πεδίο εφαρμογής

1. Καθορίζουμε τη διαδικασία επιχορήγησης των Δήμων και των Περιφερειών για την εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεών τους από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής, οι οποίες έχουν καταστεί τελεσίδικες έως την 02η Μαΐου 2024 και αφορούν σε αξιώσεις από προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων καθώς και αποζημιώσεις από αδικοπραξία.

2. Η δυνατότητα εξόφλησης των υποχρεώσεων των Δήμων και Περιφερειών παρέχεται αποκλειστικά και μόνο για τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής που αφορούν σε αξιώσεις από προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων ή αποζημιώσεις από αδικοπραξία αποκλειόμενης κάθε άλλου είδους αξίωσης όπως από αναγκαστικές απαλλοτριώσεις, από εργατικές διαφορές, από επιστροφή εισπραχθέντων φόρων, τελών και δικαιωμάτων, από δανειακές υποχρεώσεις και από δημοσιονομικές διορθώσεις και ανακτήσεις.

3. Η δυνατότητα εξόφλησης των υποχρεώσεων των Δήμων και Περιφερειών δεν αφορά αξιώσεις αναγνωρισμένες με εκτελεστούς τίτλους όπως συμβολαιογραφικά έγγραφα, συμβιβασμούς ενδοδικαστικούς, πλην των αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 126Β του ν. 2717/1999 (Α’ 97), εξωδικαστικούς συμβιβασμούς ή άλλως, καθώς και με τελεσίδικες αποφάσεις, εφόσον ως προς τη νομική βασιμότητα αυτών υπάρχει αντίθετη νομολογία ανώτατου δικαστηρίου σε σχέση με αυτά που κρίθηκαν από το δικαστήριο της ουσίας. Για τη διαπίστωση της ύπαρξης ή μη αντίθετης νομολογίας ανώτατου δικαστηρίου, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών μπορεί να ζητά τη γνώμη του οικείου γραφείου του Νομικού Συμβούλου του Κράτους.

4. Δεν επιχορηγούνται φορείς οι οποίοι δύνανται να χρηματοδοτηθούν από τον λογαριασμό που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τίτλο «Λογαριασμός Οικονομικής Ενίσχυσης ΟΤΑ» σύμφωνα με τα άρθρα 4Α-4Γ του ν. 4111/2013 (Α’ 18).

 

Διαδικασία υποβολής αιτημάτων-Δικαιολογητικά

01. Οι υποψήφιοι δικαιούχοι Δήμοι ή Περιφέρειες υποβάλλουν αίτημα επιχορήγησης υπογεγραμμένο από τον Δήμαρχο ή Περιφερειάρχη και τον ασκών χρέη προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών τους, (σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1 του Παραρτήματος) στη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής – Τμήμα Επιχορηγήσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του Υπουργείου Εσωτερικών.

02. Η υποβολή του αιτήματος επιχορήγησης γίνεται α) ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ypes.gr ή ταχυδρομικά (Σταδίου 27, ΤΚ 101 83) και β) ηλεκτρονικά (σε μορφή excel και word) στην ηλεκτρονική διεύθυνση dikastika@ypes.gr.

03. Το αίτημα επιχορήγησης συνοδεύεται από:

α) Αναλυτική κατάσταση με τις δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής (Υπόδειγμα 2 του Παραρτήματος).

β) Αντίγραφα των τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων και διαταγών πληρωμής.

γ) Πιστοποιητικά περί μη ασκήσεως ενδίκων μέσων των αρμόδιων δικαστηρίων σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής ή Διοικητικής Δικονομίας.

 

Εξαιρούνται οι αμετάκλητες αποφάσεις, για τις οποίες δεν απαιτείται προσκόμιση πιστοποιητικού.


aftodioikisi.gr

Η ανωνυμία είναι το καλύτερο κρησφύγετο δειλίας και χυδαιότητας!
Σχόλια 0

Πρόσθεσε ένα σχόλιο

× ExpImage

ΕΞΟΔΟΣ