Ραδιόφωνο Live Επικοινωνία Χρήσιμα τηλέφωνα Φαρμακεία
Follow us
Σχολίασε την φωτογραφία 0 σχόλια
×

ΔΕΥΑΚ: Ανακοινώθηκαν οι πίνακες κατάταξης προσληπτέων της ΣΟΧ 1/2022

13/07/2022
249 Εμφανίσεις
0 Σχόλια

Η Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Κω ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 13 Ιουλίου 2022 αναρτήθηκαν στα γραφεία της, στην οδό Σκεύου Ζερβού 40 Κω, οι πίνακες βαθμολογίας και κατάταξης, προσληπτέων της ΣΟΧ 1/2022 της Δ.Ε.Υ.Α Δήμου Κω (αρ. πρωτ. 2020/04-05-2022), για την πρόσληψη δεκατριών (13) ατόμων ειδικοτήτων: Π.Ε Μηχανολόγος-Ναυπηγών -Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (1), Δ.Ε Υδραυλικών (4), Δ.Ε Βοηθός Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (1), Δ.Ε Οικοδόμων (1), Δ.Ε Οδηγών (2) και Υ.Ε Εργάτες (4) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών.

"Σύμφωνα με το Κεφάλαιο Τέταρτο της ΣΟΧ 1/2022, κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης τους. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α Δήμου Κω. (http://www.deyakos.gr/) έχουν αναρτηθεί οι πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας καθώς και οι πίνακες προσληπτέων της ανωτέρω ανακοίνωσης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α ΔΗΜΟΥ ΚΩ

ΖΑΧΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η ανωνυμία είναι το καλύτερο κρησφύγετο δειλίας και χυδαιότητας!
Σχόλια 0

Πρόσθεσε ένα σχόλιο

× ExpImage

ΕΞΟΔΟΣ