Ραδιόφωνο Live Επικοινωνία Χρήσιμα τηλέφωνα Φαρμακεία
Follow us
Σχολίασε την φωτογραφία 0 σχόλια
×

Στην πρόσληψη ειδικού συνεργάτη για θέματα πολεοδομίας - χωροταξίας και γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών προχωρά ο Δήμαρχος Κω

11/06/2022
109 Εμφανίσεις
0 Σχόλια

Ο Δήμαρχος Κω

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/2007, του οποίου η παρ. 1 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 213 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 Ν. 4623/2019 και τις διατάξεις του άρθρου 167 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 43/τα Α/28-06-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» 

3. Την με αριθμ. 31/36567/10.05.2019 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. 

4. Την ανάγκη επικουρίας σε εξειδικευμένα επιστημονικά και τεχνικά θέματα για την πραγμάτωση των σκοπών του Δήμου, παροχής βοήθειας σε ειδικά θέματα που απασχολούν τις οργανωτικές μονάδες του Δήμου, συστηματική παρακολούθηση στον τομέα δραστηριότητας τους και κάθε άλλης εργασίας που θα τους ανατίθεται από τον Δήμαρχο.

5. Το άρθρο 20 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κω (ΦΕΚ Β΄1092/10.04.2012).

6. Το γεγονός ότι στο Δήμο μας ορίσθηκαν πέντε έμμισθοι Αντιδήμαρχοι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1985/22-11-2021 Απόφαση Δημάρχου. 

7. Tην υπ’αρ. 13500/9-6-2022. βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών υπηρεσιών περί πιστώσεων.

Ανακοινώνει 

Την πλήρωση μίας  (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για θέματα πολεοδομίας- χωροταξίας και γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών, με εμπειρία σε ιδιωτικό ή σε δημόσιο τομέα (κτηματολόγιο). 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

1. Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.

2. Κατόχου τίτλου σπουδών ΑΕΙ ή ΤΕΙ μηχανικού, της ημεδαπής ή ισοδύναμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.

Ειδικά οι τίτλοι της αλλοδαπής θα πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση ισοτιμίας από το αρμόδιο προς τούτο φορέα (ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ).

3. Να διαθέτουν αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση και επαρκείς γνώσεις. Εμπειρία  στον τεχνικό τομέα και τουλάχιστον (1) έτους σε θέματα χωρικών μεταβολών του κτηματολογίου Κω –Λέρου θα συνεκτιμηθεί.

4. Να έχουν καλή  γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

5. Να έχουν γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) Διαχείριση αρχείων, β) Επεξεργασία κειμένου, γ) Υπολογιστικά φύλλα, δ) Υπηρεσίες Διαδικτύου, ε) Βάσεις δεδομένων, στ) Παρουσιάσεις.

Κατά την επιλογή των υποψηφίων θα συνεκτιμηθούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία κατά την κοινή πείρα μαρτυρούν καταλληλόλητα των επιλεγόμενων για το συγκεκριμένο έργο.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στο δημοτικό κατάστημα Δήμου Κω (Ταχ. Δ/νση Ακτή Κουντουριώτη 7, 85300 Κως) κατά τις ώρες γραφείου που ισχύουν τις εργάσιμες ημέρες αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο άτομο, είτε ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα απαιτούμενα προσόντα:

-Αίτηση.

-Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα.

-Φωτοαντίγραφο ταυτότητας.

-Αντίγραφο του απαιτούμενου για την προκηρυχθείσα θέση τίτλου σπουδών. Οι τίτλοι της αλλοδαπής θα πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση ισοτιμίας από το αρμόδιο προς τούτο φορέα (ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ).

-Απόδειξη γνώσης Αγγλικής γλώσσας.

-Οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό (πτυχίο, μεταπτυχιακό δίπλωμα, βεβαίωση προϋπηρεσίας, βεβαίωση συμμετοχής σε σεμινάρια – εκπαιδεύσεις κλπ.) κατά την κρίση στου υποψηφίου, το οποίο ενισχύει την υποψηφιότητα του. 

-Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν ότι δεν έχουν τα κωλύματα των άρθρων 11-17 του ν.3584/2007.

Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εμπειρίας.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει εντός (5) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης στον τύπο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι να απευθύνονται στο Δήμο Κω, στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού καθημερινά σε εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. επικ.: 2242360489 – 60433).

 Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Κω, στη διαύγεια, στην ιστοσελίδα του Δήμου και θα δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον τοπική εφημερίδα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΩ

ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ Α. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ

Η ανωνυμία είναι το καλύτερο κρησφύγετο δειλίας και χυδαιότητας!
Σχόλια 0

Πρόσθεσε ένα σχόλιο

× ExpImage

ΕΞΟΔΟΣ