Ραδιόφωνο Live Επικοινωνία Χρήσιμα τηλέφωνα Φαρμακεία
Follow us
Σχολίασε την φωτογραφία 0 σχόλια
×

Συνεδριάζει την Δευτέρα 27/5 η Δημοτική Επιτροπή Κω

24/05/2024
73 Εμφανίσεις
0 Σχόλια

Σας προσκαλούμε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Κω, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου,την Δευτέρα 27 Μαΐου 2024 και ώρα 10:00,σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010, Τεύχος Πρώτο), όπως αυτό συμπληρώθηκε με τα άρθρα 8 και 9 του N. 5056/23 (ΦΕΚ 163/6-10-2023, Τεύχος Πρώτο) με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη: 

1.Έγκριση τρίτης τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών Δήμου Κω οικονομικού έτους 2023 και αξιολόγηση των στόχων του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου 2023.

2.Έγκριση τέταρτης τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών Δήμου Κω οικονομικού έτους 2023 και αξιολόγηση των στόχων του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων τέταρτου τριμήνου 2023.

3.Έγκριση πρώτης τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών Δήμου Κω οικονομικού έτους 2024 και αξιολόγηση των στόχων του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου 2024. 

4.Λήψη απόφασης για την έγκριση του απολογισμού της Ταμειακής Υπηρεσίας Δήμου Κω οικονομικού έτους 2023.

5.Λήψη απόφασης για την αγορά τριών (3) λεωφορείων αστικού τύπου μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης – leasing.

6.Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας πέντε (5) μηνών για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας για το έτος 2024.

7.Λήψη απόφασης για την ορθή επανάληψη της με αριθμό 164/2024 απόφασης της Δ.Ε. για την έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) δίμηνης διάρκειας για την κάλυψη έκτακτων και επειγουσών αναγκών του τομέα αστικής συγκοινωνίας, ως προς το χρονικό διάστημα λήξης των συμβάσεων.

8.Λήψη απόφασης για την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της με αριθμό πρωτ. 17235/19-7-2022 σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Κω.

9.Λήψη απόφασης για την εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό τροφείων για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Κω για το σχολικό έτος 2024-2025.

10.Λήψη απόφασης για την εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την αναπροσαρμογή μισθωμάτων σύμφωνα με το άρθρο 57 (παρ. 5) του Ν. 5079/2023.

11.Λήψη απόφασης για την έγκριση του με αριθμό πρωτ. 17959/12-7-2023 πρακτικού δημοπρασίας για τη «Μίσθωση Ακινήτου στη Δ.Ε. Δικαίου στην περιοχή Τιγκάκι».

12.Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου «Διαμόρφωση αύλειου χώρου 1ου Νηπιαγωγείου Δημοτικής Κοινότητας Πυλίου Δήμου Κω».

13.Έγκριση 3ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου «Συντήρηση σχολικών κτιρίων» με Α.Μ. 3/2020.

14.Λήψη απόφασης για τη σύσταση Επιτροπής Παραλαβής του έργου «Αναβάθμιση εγκαταστάσεων 2ου Λυκείου Κω» με Α.Μ. 4/2019.

15.Λήψη απόφασης για τη σύσταση Επιτροπής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή τεχνικών έργων στη Δημοτική Ενότητα Κω» με Α.Μ. 13/2020.

16.Λήψη απόφασης για την επίδοση με δικαστικό επιμελητή της απόφασης έκπτωσης προς τον ανάδοχο του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδών στην ΔΕ Ηρακλειδών» με Α.Μ. 06/2020. 

17.Λήψη απόφασης για την ανακήρυξη προσωρινού μειοδότη του έργου: «Ανάπλαση οδού 25ης Μαρτίου από Πλατεία Ελευθερίας έως το supermarket «ΜΑΝΟΣ» στην Κοινότητα Καρδάμαινας με Α.Μ. 14/2023. 

18.Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών για την κατακύρωση του έργου: «Βελτίωση βατότητας δρόμου περιμετρικά του υδροταμιευτήρα στη θέση "Πλατύ"» με Α.Μ. 9/2023.

19.Έγκριση των όρων της πρόσκλησης για την ανάθεση με διαπραγμάτευση του έργου: «Στατική ενίσχυση και αναβάθμιση εγκαταστάσεων 3ου Δημοτικού Σχολείου Κω (με Α.Μ. 16/2022)» και συγκρότηση τριμελούς οργάνου για τη διεξαγωγή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης.

20.Λήψη απόφασης για την έγκριση της διαδικασίας για την προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 περ. γ’ του Ν. 4412/2016, για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο «Μίσθωση Απορριμματοφόρων Οχημάτων με προσωπικό» συνολικού προϋπολογισμού 1.170.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε συνέχεια άγονου διαγωνισμού σύμφωνα με την με αριθμό Δ65/24 απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ.

21.Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του ανοικτού άνω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια καλαθοφόρου οχήματος».

22.Λήψη απόφασης για την έγκριση του με αριθμό πρωτ. 12549/17-5-2024 πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Προγράμματα - αναβαθμίσεις - συμβόλαια συντήρησης» σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. Β γ.γ του Ν. 4412/2016.

23.Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του ανοικτού άνω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων Ανταλλακτικών & Επίστυλων Επιδαπεδίων Απορριμματοδοχείων».

24.Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του ανοικτού άνω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού αθλητικών εγκαταστάσεων».

25.Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πιστώσεων στον Κ.Α. 15.6472 του προϋπολογισμού Δήμου Κω οικονομικού έτους 2024.

26.Λήψη απόφασης για την άσκηση αγωγής για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.

27.Γνωμοδότηση για τον αποχαρακτηρισμό και την εξαγορά κ.χ. ιδιοκτησίας ελληνικού δημοσίου εντός των ΚΜ 404 και 405Α Οικοδομών Κεφάλου.

28.Λήψη απόφασης για την διακοπή της μισθωτικής σχέσης απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας στην Κοινότητα Ασφενδιού.

29.Λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση της με αριθμό 178/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.

30.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της πλατείας Ανταγόρα στις 14 και 15-6-2024 μετά από αίτημα του σωματείου «Kos Solidarity».

31.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση πάγκου από το φιλοζωικό σωματείο «Κιβωτός».

32.Λήψη απόφασης για την εκρίζωση και αντικατάσταση δέντρου επί της οδού Αμερικής 1.

33.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων επί της οδού Νικήτα Νισυρίου στην πόλη της Κω.

34.Λήψη απόφασης για την αποδοχή επτά επιχορηγήσεων από το Υπουργείο Εσωτερικών, ΚΑΠ και το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

35.Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου, κ. Νικηταρά Θεοδόση, στην Ρόδο στις 23-5-2024 προκειμένου να παραβρεθεί σε συνάντηση που αφορά το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

36.Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχου, κας Γιαννούλη Διονυσίας, στην Αθήνα στις 23-5-2024 προκειμένου να παραβρεθεί σε πανελλήνια σύσκεψη για θέματα αθλητισμού.

37.Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχου, κας Κανταρζή Σταματίας, στην Αθήνα στις 24-5-2024 προκειμένου να συνοδέψει αθλητές που θα συμμετέχουν στους πανελλήνιους αγώνες Special Olympics «Λουτράκι 2024».


Η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

& Αντιδήμαρχος Οικονομικών 

Η ανωνυμία είναι το καλύτερο κρησφύγετο δειλίας και χυδαιότητας!
Σχόλια 0

Πρόσθεσε ένα σχόλιο

× ExpImage

ΕΞΟΔΟΣ