Ραδιόφωνο Live Επικοινωνία Χρήσιμα τηλέφωνα Φαρμακεία
Follow us
Σχολίασε την φωτογραφία 0 σχόλια
×

Επιδοτήσεις: Ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικού τουρισμού στο Νότιο Αιγαίο

08/06/2024
367 Εμφανίσεις
0 Σχόλια

Από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ) έχει ανακοινωθεί η προκήρυξη δράσης με τίτλο «Ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών εναλλακτικού τουρισμού στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου». Πρόκειται για δράση η οποία θα υλοποιηθεί με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» 2021-2027, με συνολικό προϋπολογισμό 3 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τη δημοσιευμένη πρόσκληση, η δράση σκοπεύει στην ολοκληρωμένη προσέγγιση της τουριστικής ανάπτυξης της Περιφέρειας, ενισχύοντας παρεμβάσεις προστασίας και βιώσιμης αξιοποίησης του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, στοχεύοντας στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στο τουριστικό προϊόν και προοπτική δημιουργίας νέων βιώσιμων θέσεων εργασίας, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό την ανθεκτικότητα και την περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική βιωσιμότητα του τουρισμού. Επιλέξιμοι δικαιούχοι για υποβολή προτάσεων είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμοι της Περιφέρειας, το υπουργείο Τουρισμού καθώς και λοιποί φορείς (ΜΚΟ, τοπικοί πολιτιστικοί, τουριστικοί και περιβαλλοντικοί φορείς). Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, επιλέξιμες προς χρηματοδότηση είναι προτάσεις για την υλοποίηση:

– Εργων υποδομής για την προστασία, την ήπια αξιοποίηση και ανάδειξη τοπίων και περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους που χαρακτηρίζονται για τη μοναδικότητά τους.

– Παρεμβάσεων ανάδειξης – προστασίας και αποκατάστασης ευαίσθητων περιοχών – τοπίων.

– Παρεμβάσεων ανάδειξης τοπίων ώστε να λειτουργήσουν ως πόροι φυσιολατρικού τουρισμού, γεωτουρισμού και οικοτουρισμού.

– Παρεμβάσεων ενίσχυσης / ανάπτυξης ειδικών μορφών τουρισμού (καταδυτικός, αναρριχητικός, θρησκευτικός κ.λπ.).

– Δράσεων δημιουργίας, ανάδειξης, σήμανσης δικτύων πεζοπορικών διαδρομών ή και θεματικών μονοπατιών.

– Δράσεων ανάδειξης φυσικών μνημείων όπως δάση, σπήλαια κ.λπ.

– Εργων δημιουργίας υποδομών παρατήρησης της φύσης, κ.ά.

Παράλληλα, στην πρόσκληση περιλαμβάνονται παρεμβάσεις για την ενίσχυση τουρισμού ειδικών απαιτήσεων και την προσέλκυση και εξυπηρέτηση τουριστών με κινητικά προβλήματα και άλλες αναπηρίες όπως:

– Η δημιουργία κατάλληλων ελαφρών, φορητών υποδομών (εγκαταστάσεων και προσβάσεων) στον ευρύτερο χώρο των παραλιών κολύμβησης.

– Η δημιουργία κατάλληλων ελαφρών, φορητών υποδομών (εγκαταστάσεων και προσβάσεων) σε οικοτόπους και χώρους υψηλής αισθητικής αξίας και θέασης.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31/12/2029. Η λήξη των προτεινόμενων πράξεων (ολοκλήρωση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου) θα πρέπει να συντελεστεί έως την ως άνω ημερομηνία. Οι προτάσεις αξιολογούνται βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:

1. Τήρηση θεσμικού πλαισίου ως προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών.

2. Τήρηση θεσμικού πλαισίου πλην δημοσίων συμβάσεων, λαμβάνοντας υπόψη τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Ποια έργα χρηματοδοτούνται και βάσει ποιων κριτηρίων αξιολογούνται οι προτάσεις.
3. Συμβατότητα της πράξης με τους κανόνες του ανταγωνισμού και των κρατικών ενισχύσεων.

4. Αειφόρος ανάπτυξη. Εξετάζεται με ποιο τρόπο η προτεινόμενη πράξη σέβεται την αρχή της αειφόρου ανάπτυξης και ειδικότερα σε σχέση με τους όρους, περιορισμούς και κατευθύνσεις της εγκεκριμένης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Προγράμματος.

5. Ενίσχυση της κλιματικής ανθεκτικότητας. Το κριτήριο εφαρμόζεται σε έργα υποδομής με αναμενόμενη διάρκεια ζωής τουλάχιστον 5 ετών που υπάγονται στην κατηγορία Α ως προς την περιβαλλοντική αδειοδότηση.

6. Προάσπιση και προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών.

7. Αποτροπή κάθε διάκρισης λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.

8. Εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία. Εξετάζεται πώς η πράξη διασφαλίζει την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Ειδικά για το εν λόγω κριτήριο διευκρινίζεται ότι η θετική απάντηση («ΝΑΙ») καλύπτει τις ακόλουθες περιπτώσεις:

9. Στην πράξη περιλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα στα ΑμεΑ.

10. Δεν προβλέπονται απαιτήσεις για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα ΑμεΑ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της πράξης βάσει της οποίας δεν κωλύεται (π.χ. περίπτωση ανακατασκευής τάπητα οδοστρωσίας κ.λπ.) ή δεν απαιτείται η προσβασιμότητα στα ΑμεΑ (π.χ. προγράμματα τύπου «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» κ.λπ.).

Προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η πρόταση θα πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή «ΝΑΙ» σε όλα τα κριτήρια. Επισημαίνεται ότι κάθε κριτήριο, για να λάβει θετική τιμή «ΝΑΙ», θα πρέπει να πληροί όλες τις επιμέρους προϋποθέσεις. Ως ελάχιστος προϋπολογισμός (συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη) των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των 200.000 ευρώ. Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν:

– Αμεσες δαπάνες βάσει παραστατικών.

– Αγορά εδαφικών εκτάσεων.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης μπορεί να αναζητηθεί στις διευθύνσεις https://www.espa.gr/ και https://www.pepna.gr/.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr έως τις 30.9.2024.

Μαίρη Πασπαλιάρη*

* Η κ. Μ. Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της AMBIO A.E.

Πηγή kathimerini.gr


Η ανωνυμία είναι το καλύτερο κρησφύγετο δειλίας και χυδαιότητας!
Σχόλια 0

Πρόσθεσε ένα σχόλιο

× ExpImage

ΕΞΟΔΟΣ