Ραδιόφωνο Live Επικοινωνία Χρήσιμα τηλέφωνα Φαρμακεία
Follow us
Σχολίασε την φωτογραφία 0 σχόλια
×

Όλα τα νέα προγράμματα για τη στέγαση των νέων

26/11/2022
224 Εμφανίσεις
0 Σχόλια

Σε δημόσια διαβούλευση βρίσκεται από χθες το νομοσχέδιο του Υπουργού Εργασίας, κου Κωστή Χατζηδάκη σε σχέση με τη νέα στεγαστική πολιτική με αιχμή τη νέα γενικά. 

Η πολιτική αφορά σε τέσσερις δράσεις. Πρόκειται για τα προγράμματα:

- "Σπίτι μου" (χορήγηση χαμηλότοκων ή άτοκων δανείων για την απόκτηση πρώτης κατοικίας),

- Κοινωνική Αντιπαροχή (αξιοποίηση ακινήτων Δημοσίου για παροχή κατοικίας με χαμηλό ενοίκιο),

- "Κάλυψη" (μίσθωση ιδιωτικών κατοικιών και διάθεση σε ωφελούμενους νέους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος)

- "Ανακαινίζω – Ενοικιάζω" (επιδότηση της ανακαίνισης ιδιωτικών κατοικιών που θα διατεθούν στη συνέχεια για μίσθωση), τα οποία δίνουν έμφαση στη στεγαστική αποκατάσταση νέων και νέων οικογενειών καθώς και ευάλωτων ομάδων πολιτών.

Με το ίδιο νομοσχέδιο θεσπίζονται αναγκαίες ρυθμίσεις για την άρση εμποδίων και την επιτάχυνση εφαρμογής της στεγαστικής πολιτικής, μέσω:

-της αξιοποίησης των ακινήτων του Δημοσίου

- της αξιοποίησης των ακινήτων του τέως Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας.

Επίσης προβλέπονται διατάξεις για την αποκατάσταση πυρόπληκτων στην περιοχή "Μάτι” Αττικής.

Ειδικότερα, οι βασικές διατάξεις προβλέπουν τα εξής:

* Προγράμματα στεγαστικής πολιτικής ("Σπίτι μου”, Κοινωνική Αντιπαροχή, "Κάλυψη”, Πρόγραμμα "Ανακαινίζω – Νοικιάζω")

Πιο αναλυτικά το νομοσχέδιο προβλέπει τα εξής προγράμματα :

- Πρόγραμμα "Σπίτι μου”

Θεσπίζεται το πρόγραμμα δανείων "Σπίτι μου", αντικείμενο του οποίου είναι η παροχή χαμηλότοκων ή άτοκων στεγαστικών δανείων προς τους δικαιούχους με σκοπό την απόκτηση πρώτης κατοικίας.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι άτομα ηλικίας, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση δανείου, από είκοσι 25 έως 39 ετών, ή σύζυγοι ή πρόσωπα που συνδέονται με σύμφωνο συμβίωσης, εφόσον ο ένας εκ των δύο είναι ηλικίας, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση δανείου, από 25 έως 39 ετών, υπό τις εξής προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά:


-διαθέτουν συνολικό ετήσιο εισόδημα όχι μικρότερο από 10.000 ευρώ και όχι μεγαλύτερο από αυτό το οποίο, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση, αντιστοιχεί στο εισοδηματικό κριτήριο που ορίζεται για τη λήψη επιδόματος θέρμανσης, και


- δεν διαθέτουν ακίνητο κατάλληλο για την κατοικία τους.

Το δάνειο που χορηγείται στο πλαίσιο του προγράμματος "Σπίτι μου" κατευθύνεται στην αγορά πρώτης κύριας κατοικίας των δικαιούχων, αξίας μέχρι 200.000 ευρώ, όπως αυτή προσδιορίζεται στο συμβόλαιο αγοράς.

Βασικοί όροι της συναλλαγής και του δανείου είναι οι εξής:


- Δεν μπορεί να αφορά ακίνητο που ανήκει σε συγγενή πρώτου ή δεύτερου βαθμού του αγοραστή ή σε σύζυγο ή πρόσωπο που συνδέεται με σύμφωνο συμβίωσης με τον αγοραστή.


- Η έκταση του ακινήτου που αποκτάται δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.) και το ακίνητο βρίσκεται εντός οικιστικής περιοχής, επί οικοδομής με παλαιότητα τουλάχιστον 15 έτη κατά τον χρόνο της αγοράς.


-Το ακίνητο αποκτάται κατά πλήρη κυριότητα από τον αγοραστή ή, αν πρόκειται για συζύγους ή για μέρη συμφώνου συμβίωσης, κατά κυριότητα πενήντα τοις εκατό (50%) για καθέναν από αυτούς.


-Το ύψος του δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ.


- Η διάρκεια του δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 30 έτη.


-Το δάνειο δεν μπορεί να καλύπτει περισσότερο από το 90% της αξίας του ακινήτου που αποκτάται. Το υπολειπόμενο τίμημα καλύπτεται από ίδιους πόρους του αγοραστή.


-Το δάνειο χρηματοδοτείται κατά 75% από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) και το ποσοστό του δανείου που χρηματοδοτείται από τη Δ.ΥΠ.Α. χορηγείται άτοκο. Το ύψος της χρηματοδότησης της Δ.ΥΠ.Α. για τα δάνεια του παρόντος δεν υπερβαίνει τα 375.000.000 ευρώ.


-Το υπολειπόμενο δάνειο χορηγείται από πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νομίμως στην Ελλάδα. Αν ο δανειολήπτης είναι ή καθίσταται, κατά τη διάρκεια του δανείου, τρίτεκνος ή πολύτεκνος, οι τόκοι του δανείου επί επιτοκίου, κυμαινόμενου ή σταθερού, καταβάλλονται από τη Δ.ΥΠ.Α.


-Δεν μπορεί να ζητηθεί η παροχή προσωπικής εγγύησης τρίτου ως προϋπόθεση για τη χορήγηση του δανείου.


- Το δάνειο απαλλάσσεται από την εισφορά της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 128/1975 (Α΄ 178).

Η Δ.ΥΠ.Α. απευθύνει δημόσια πρόσκληση προς τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας για συμμετοχή στο πρόγραμμα του παρόντος.

Κατά τη διάρκεια του δανείου απαγορεύεται και είναι αυτοδικαίως άκυρη οποιαδήποτε εμπράγματη σύμβαση που έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή την επιβάρυνση του αποκτώμενου ακινήτου, πλην αυτής που απαιτείται για παροχή εξασφάλισης για το δάνειο, εκτός αν συναινούν η Δ.ΥΠ.Α. και το πιστωτικό ίδρυμα που χορηγεί το δάνειο.

- Κοινωνική αντιπαροχή  

Κοινωνική αντιπαροχή είναι η σύμβαση με αντικείμενο τη σύμπραξη φορέων της Γενικής Κυβέρνησης με ιδιώτες αναδόχους, κατά την οποία ο ανάδοχος ανεγείρει, με δικές του δαπάνες, κτίριο επί αδόμητου ακινήτου του φορέα και το αντάλλαγμά του συνίσταται στην εκμετάλλευση για ορισμένο χρονικό διάστημα του ακινήτου με την παράλληλη υποχρέωσή του να εκμισθώνει μέρος αυτού σε δικαιούχους έναντι προκαθορισμένου μισθώματος.

Η επιλογή του αναδόχου γίνεται μετά από δημόσια πρόσκληση που απευθύνει ο φορέας, στον οποίο ανήκει το ακίνητο. Μετά από το πέρας του χρόνου εκμετάλλευσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το ακίνητο στον ιδιοκτήτη φορέα.

Η σύμβαση κοινωνικής αντιπαροχής μπορεί να αφορά και δομημένα ακίνητα. Στην περίπτωση αυτή το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει και την κατεδάφιση των κτισμάτων, η οποία γίνεται με δαπάνες του αναδόχου.

Οι δικαιούχοι μισθωτές σε προγράμματα κοινωνικής αντιπαροχής επιλέγονται από τον φορέα, στον οποίο ανήκει το ακίνητο, με βάση αντικειμενικά κοινωνικά κριτήρια.

Στα ακίνητα που ανεγείρονται κατόπιν σύμβασης κοινωνικής αντιπαροχής επιτρέπεται η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης με δικαίωμα προαίρεσης για την εξαγορά της οριζόντιας ιδιοκτησίας (rent to own) από τους δικαιούχους. Η σύμβαση αυτή, στην οποία συμμετέχει και ο φορέας ιδιοκτήτης του ακινήτου, περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και ισχύει μόνο μετά από τη μετεγγραφή της στο οικείο Υποθηκοφυλακείο ή την εγγραφή της στο οικείο Κτηματολόγιο.

Ο μέγιστος χρόνος εκμετάλλευσης του ακινήτου από τον ανάδοχο προσδιορίζεται στη σχετική πρόσκληση μετά από μελέτη, η οποία τεκμηριώνει τον χρόνο που αντιστοιχεί στην ανάκτηση των δαπανών κατασκευής και το εύλογο εργολαβικό κέρδος.

Το ποσοστό των οριζόντιων ιδιοκτησιών που εκμισθώνονται προς δικαιούχους αντιστοιχεί σε ποσοστό μεταξύ 30% και 60% του συνόλου της συνιδιοκτησίας.

 Στην πρόσκληση για την επιλογή του αναδόχου περιγράφονται τουλάχιστον τα εξής:


-το αδόμητο ακίνητο, τυχόν υφιστάμενα κτίσματα που ευρίσκονται εντός αυτού, και τα χαρακτηριστικά του κτιρίου που πρόκειται να ανεγερθεί επ’ αυτού,


- οι οριζόντιες ιδιοκτησίες που θα συσταθούν και οι επιτρεπόμενες χρήσεις τους,


- τα κριτήρια συμμετοχής και επιλογής του αναδόχου,


- οι βασικοί όροι των συμβάσεων μίσθωσης μεταξύ του αναδόχου και των δικαιούχων, πλην του μισθώματος.

Στην πρόσκληση μπορεί να περιγράφεται και ο τρόπος καθορισμού του μισθώματος για τις κατοικίες που εκμισθώνονται υποχρεωτικά προς δικαιούχους.

Στα κριτήρια επιλογής του αναδόχου μπορεί να περιλαμβάνονται:
-ο βραχύτερος χρόνος εκμετάλλευσης του ακινήτου,


- η εκμίσθωση περισσότερων κατοικιών προς δικαιούχους,


- το ύψος του μισθώματος για τις κατοικίες που εκμισθώνονται προς δικαιούχους, εάν αυτό δεν έχει ορισθεί στην πρόσκληση,


- οποιοσδήποτε συνδυασμός των παραπάνω.

- Πρόγραμμα "Κάλυψη”

Θεσπίζεται το πρόγραμμα στεγαστικής συνδρομής "Κάλυψη", αντικείμενο του οποίου είναι η αξιοποίηση ιδιωτικών κατοικιών που είχαν διατεθεί για στέγαση αιτούντων διεθνή προστασία στο πλαίσιο του προγράμματος "ESTIA II" της υπ’ αρ. 13348/2.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Μετανάστευσης και Ασύλου (Β΄ 1199) και του προγράμματος "ESTIA 2021" της υπ’ αρ. 270/2.2.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Μετανάστευσης και Ασύλου , μετά από τη λήξη των συμβάσεων μίσθωσης που είχαν συναφθεί στο πλαίσιο των προγραμμάτων αυτών.

Οι ιδιοκτήτες των εν λόγω ακινήτων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα "Κάλυψη" εκμισθώνουν τα ακίνητα αυτά για 3 έτη σε άτομα ηλικίας, κατά την έναρξη της μίσθωσης, 25 έως 39 ετών, οι οποίοι περιλαμβάνονται στις ωφελούμενες μονάδες έναντι του μισθώματος που ορίζεται για τη συμμετοχή τους στα προγράμματα "ESTIA II" και "ESTIA 2021".

Η καταβολή του μισθώματος γίνεται από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.


Η Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας καλύπτει τις δαπάνες για επισκευές των φθορών που διαπιστώνονται στα ακίνητα κατά την παραλαβή τους, μετά από τη λήξη των μισθώσεων που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο των προγραμμάτων "ESTIA II" και "ESTIA 2021" και πριν από την εκμίσθωσή τους στο πλαίσιο του προγράμματος "Κάλυψη"

- Πρόγραμμα "Ανακαινίζω – Νοικιάζω"

Θεσπίζεται το πρόγραμμα "Ανακαινίζω – Νοικιάζω", αντικείμενο του οποίου είναι η επιδότηση της επισκευής κατοικιών με σκοπό τη διάθεσή τους για εκμίσθωση.

Στο πρόγραμμα "Ανακαινίζω – Νοικιάζω" συμμετέχουν ιδιοκτήτες ή επικαρπωτές ακινήτων με χρήση κατοικίας για 1 ακίνητό τους με χρήση κατοικίας, υπό τις εξής προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά:


- διαθέτουν την κυριότητα ή την επικαρπία του ακινήτου κατά ποσοστό που υπερβαίνει το 50%,


-το ακίνητο έχει έκταση έως 100 τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.) και βρίσκεται σε οικιστική περιοχή,


-έχουν ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημα που δεν υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ και διαθέτουν συνολική ακίνητη περιουσία, της οποίας η αξία δεν υπερβαίνει το ποσό των 300.000 ευρώ,


- το ακίνητο δεν έχει δηλωθεί ως πρώτη κατοικία, δεν έχει δηλωθεί ως μισθωμένο και δηλώνεται ως κενό στο έντυπο Ε2 που συνοδεύει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των 3 τελευταίων ετών, και


-οι δικαιούχοι δεν έχουν λάβει επιδότηση για πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας ή ανακαίνισης σε ακίνητο της ιδιοκτησίας τους τα τελευταία 5 έτη και δεν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα επιδοτούμενης ενεργειακής εξοικονόμησης για οποιοδήποτε ακίνητό τους.

Οι εντασσόμενοι στο πρόγραμμα "Ανακαινίζω – Νοικιάζω" επιδοτούνται για την πραγματοποίηση δαπανών επισκευής και ανακαίνισης επί του ακινήτου τους, ύψους μέχρι 10.000 ευρώ, που περιλαμβάνουν τα απαιτούμενα υλικά και τις εργασίες. Η επιδότηση ανέρχεται στο 40% των πραγματοποιηθεισών δαπανών και χορηγείται υπό τις εξής προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά:


- τα σχετικά τιμολόγια εξοφλούνται ηλεκτρονικά,


- μετά την ανακαίνιση προχωρούν σε εκμίσθωση του ακινήτου με διάρκεια τουλάχιστον 3) ετών.

Η συνολική δαπάνη του προγράμματος "Ανακαινίζω – Νοικιάζω" δεν υπερβαίνει τα 50.000.000 ευρώ και βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.).

* Ρυθμίσεις για αξιοποίηση ακινήτων του Δημοσίου

Επίσης με το νομοσχέδιο καθιερώνεται η ειδική κατηγορία χρήσης γης "κοινωνική κατοικία", ως υποσύνολο της ειδικής κατηγορίας χρήσης γης "κατοικία" και ορίζεται σε ποιες γενικές κατηγορίες χρήσης γης αντιστοιχεί.

Ανακαλείται η παραχώρηση ακινήτων του Δημοσίου προς οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ που ελέγχονται από το Δημόσιο, εφόσον έχουν περάσει 15 χρόνια από την παραχώρηση και ο σκοπός για τον οποίο έγινε δεν πραγματοποιήθηκε.

Προβλέπεται η εφαρμογή υφιστάμενης ταχείας διαδικασίας προσδιορισμού αποζημίωσης που οφείλεται εκατέρωθεν, προκειμένου να προκύψουν σύντομα τα νέα όρια των οικοπέδων, στις ρυμοτομούμενες περιοχές όπου υπάρχουν ακίνητα του δημοσίου.

Πιο αναλυτικά προβλέπεται :

- Αυτοδίκαιη ανάκληση παραχωρήσεων κατά χρήση ή κυριότητα ακίνητης περιουσίας φορέων της Κεντρικής Διοίκησης για την επιτέλεση μη πραγματοποιηθέντος αποκλειστικού σκοπού

Παραχωρήσεις κατά χρήση ή κυριότητα ακίνητης περιουσίας φορέων της Κεντρικής Διοίκησης προς οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ελέγχονται από το Δημόσιο, οι οποίες εχώρησαν δυνάμει νομοθετικής διάταξης ή απόφασης του αρμοδίου οργάνου των ανωτέρω φορέων, χωρίς αντάλλαγμα και για την πραγματοποίηση αποκλειστικά δημόσιου σκοπού, ανακαλούνται αυτοδικαίως και αζημίως για τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης μετά την πάροδο 6 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος και τα ακίνητα επιστρέφουν στη διαχείριση ή κυριότητα του φορέα, στον οποίο ανήκαν πριν από την παραχώρηση, αν ο σκοπός δεν πραγματοποιήθηκε εντός δεκαπενταετίας από την παραχώρηση.

Σχετικά εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του φορέα, η οποία αποτελεί τίτλο που μεταγράφεται στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό γραφείο, με επιμέλεια του φορέα.

Μετά από την κοινοποίηση της διαπιστωτικής πράξης σε οποιονδήποτε έχει εγκατασταθεί στο ακίνητο, αυτός θεωρείται αυθαίρετος κάτοχος αυτού και αποβάλλεται.

Ειδικά για μισθωτές που έχουν εγκατασταθεί στο ακίνητο, εφαρμόζεται η διάταξη ακολούθως.


Η ανάκληση και η μεταβίβαση της κυριότητας συντελούνται ακόμη και αν εντός των ακινήτων έχουν ανεγερθεί κτίσματα ή λοιπές κατασκευές, τα οποία δεν εξυπηρετούν τον σκοπό για τον οποίο παραχωρήθηκαν κατά χρήση ή κυριότητα τα ακίνητα αυτά, χωρίς να εφαρμόζεται η διατάξη περί απαγόρευσης δικαιοπραξιών σε ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές ή πολεοδομικές παραβάσεις.

Οι φορείς στους οποίους επιστρέφουν τα ακίνητα δεν ευθύνονται για την εν γένει κατάσταση αυτών ή για κτίσματα ή αυθαίρετες κατασκευές, που δημιουργήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα της παραχώρησης ούτε ευθύνονται έναντι οποιουδήποτε τυχόν επικαλείται εμπράγματα ή άλλα δικαιώματα επ’ αυτών, που δημιουργήθηκαν κατά το ίδιο χρονικό διάστημα. Υφιστάμενες μισθώσεις του παραχωρησιούχου φορέα προς τρίτους λύονται με την παρέλευση τριμήνου από την κοινοποίηση της παραπάνω διαπιστωτικής πράξης προς τον τρίτο μισθωτή, μετά την πάροδο του οποίου δύναται να αποβληθεί μετά τη σύνταξη πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής. Το πρωτόκολλο εκδίδεται και κατά του αυθαίρετου κατόχου του ακινήτου, μετά τη λήξη της μίσθωσης. Μετά από την κοινοποίηση της πράξης, τα οφειλόμενα μισθώματα ή αποζημιώσεις χρήσεις καταβάλλονται στον ιδιοκτήτη φορέα Κεντρικής Διοίκησης, ο οποίος υποκαθιστά αυτοδικαίως τον παραχωρησιούχο σε όλα τα δικαιώματα του εκμισθωτή.

Εντός της προθεσμίας, οι παραχωρησιούχοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την εξαίρεσή τους από την αυτοδίκαιη ανάκληση εκθέτοντας τους λόγους αναγκαιότητας της εξαίρεσης και μη πραγματοποίησης του σκοπού της αρχικής παραχώρησης. Η αίτηση αξιολογείται από τον παραχωρούντα φορέα κατά τη διακριτική ευχέρειά του.

- Διαδικασία κατεπείγοντος προσδιορισμού αποζημίωσης επί απαλλοτριωτέων ακινήτων του Δημοσίου

Στις περιπτώσεις απαλλοτρίωσης ακίνητων ή τμημάτων ακινήτων του Ελληνικού Δημοσίου για τις οποίες απαιτείται η σύνταξη πράξης αναλογισμού, ο προσωρινός προσδιορισμός της αποζημίωσης γίνεται από το δικαστήριο του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων , το οποίο εφαρμόζει τη διαδικασία προσωρινού καθορισμού της αποζημίωσης περί κατεπειγουσών απαλλοτριώσεων.
 

* Αξιοποίηση ακινήτων του πρώην Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας

Θεσπίζονται ρυθμίσεις για την αξιοποίηση ακινήτων του πρώην Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας. Συγκεκριμένα:

Καταστήματα ή χώροι συγκέντρωσης που είχαν διατεθεί σε ΟΤΑ και μισθώνονται από επιχειρήσεις μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται από αυτές, ακόμη κι εάν δεν έχουν ενεργή μισθωτική σύμβαση ή παραχώρηση χρήσης, μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών δημοπρασίας από την ΔΥΠΑ.

Μετά την παρέλευση 25 ετών από την διενέργεια της κλήρωσης για την επιλογή των παραχωρησιούχων οικιστών σε οικισμούς του πρώην Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, εφόσον παραμένουν αδιάθετες κατοικίες, η ΔΥΠΑ εκδίδει δημόσια πρόσκληση προς τους επιλαχόντες, προκειμένου να τους παραχωρήσει τις αδιάθετες κατοικίες.

Πιο αναλυτικά:

- Υφιστάμενες μισθώσεις ακινήτων του πρώην Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας

Μετά από τη λήξη της παραχώρησης της χρήσης ακινήτων με χρήση καταστήματος ή χώρου συγκέντρωσης από τον πρώην Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (π. Ο.Ε.Κ.) προς οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α’ βαθμού, επιτρέπεται η χρήση τους από επιχειρήσεις, οι οποίες μίσθωναν ή αξιοποιούσαν τα ακίνητα κατόπιν νόμιμης μίσθωσης ή δωρεάν παραχώρησης χρήσης από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών δημοπρασίας για την εκμίσθωση των αντίστοιχων ακινήτων από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), ακόμη και αν δεν έχουν ενεργή σύμβαση μίσθωσης ή παραχώρηση χρήσης.


Για το χρονικό διάστημα από την 1η.3.2023 μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών δημοπρασίας εκμίσθωσης των ακινήτων της ΔΥΠΑ κλπ, οι επιχειρήσεις των ΟΤΑ που εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τα ακίνητα οφείλουν να καταβάλλουν προς τη Δ.ΥΠ.Α. μηνιαία αποζημίωση χρήσης των ακινήτων, καταβλητέα την τελευταία ημέρα εκάστου μηνός, η οποία ανέρχεται στο ποσό που προκύπτει από τη διαίρεση ποσοστού 4% επί της αξίας του ακινήτου, όπως αυτή προσδιορίζεται με το αντικειμενικό σύστημα, διά του αριθμού 12.

- Κατάργηση πίνακα επιλαχόντων κληρούχων κατοικιών του πρώην Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας

Αν παραμένουν αδιάθετες κατοικίες σε οικισμούς του πρώην Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (π. Ο.Ε.Κ.) μετά από την παρέλευση 25 ετών από τη διενέργεια της κλήρωσης για την επιλογή των παραχωρησιούχων οικιστών, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) εκδίδει δημόσια πρόσκληση προς τους επιλαχόντες κληρούχους των άνω οικισμών και τους αναζητεί, προκειμένου να τους παραχωρήσει τις αδιάθετες κατοικίες κατά τη σειρά της κλήρωσης.


Μετά από την πάροδο 6 μηνών από την παραπάνω πρόσκληση, αποσβήνεται το δικαίωμα των επιλαχόντων κληρούχων που δεν έχουν προσέλθει για παραχώρηση αδιάθετης κατοικίας του αντίστοιχου οικισμού και ο σχετικός πίνακας επιλαχόντων κληρούχων παύει να ισχύει με την έκδοση διαπιστωτικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.ΥΠ.Α..
Μετά από τη λήξη ισχύος των πινάκων επιλαχόντων , τα ακίνητα που απομένουν αδιάθετα επιτρέπεται να αξιοποιηθούν από τη Δ.ΥΠ.Α. , περί των εξαιρετικών περιπτώσεων παραχώρησης αδιάθετων και κενών κατοικιών από τον πρώην Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (π. Ο.Α.Ε.Δ. και ήδη Δ.ΥΠ.Α.), ή με κάθε άλλο τρόπο σύμφωνο με τους σκοπούς της Δ.ΥΠ.Α.

* Αποκατάσταση πυρόπληκτων στην περιοχή "Μάτι” Αττικής

Το νομοσχέδιο Χατζηδάκη προβλέπει, μεταξύ άλλων, τα εξής μέτρα:

- Πρόγραμμα Στεγαστικής Αποκατάστασης των Πυροπλήκτων από την πυρκαϊά της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 στην περιοχή "Μάτι" της Ανατολικής Αττικής

Θεσπίζεται "Πρόγραμμα Στεγαστικής Αποκατάστασης των Πυροπλήκτων από την πυρκαϊά της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 στην περιοχή "Μάτι" της Ανατολικής Αττικής", με σκοπό την αποκατάσταση των πυροπλήκτων και αντικείμενο την ανέγερση κοινωνικών κατοικιών, μέσω της αξιοποίησης της δωρεάς της Κυπριακής Δημοκρατίας που προβλέπεται στο από 19.10.2021 Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυπριακής Δημοκρατίας για την υλοποίηση έργων υποδομής για την ανασυγκρότηση και αναβάθμιση των πυρόπληκτων περιοχών της Ανατολικής Αττικής, τη διάθεσή τους στους δικαιούχους και την περαιτέρω διαχείρισή τους.

Η ανέγερση των κοινωνικών κατοικιών και η διαμόρφωση των χώρων που περιγράφονται στο από 19.10.2021 Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυπριακής Δημοκρατίας πραγματοποιούνται επί των ορσιμένων ακινήτων.

- Διαδικασία κατασκευής κατοικιών και περιβάλλοντος χώρου

Αναθέτουσα αρχή για την κατασκευή των κοινωνικών κατοικιών και τη διαμόρφωση των λοιπών χώρων που περιγράφονται στο από 19.10.2021 Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυπριακής Δημοκρατίας για την υλοποίηση έργων υποδομής για την ανασυγκρότηση και αναβάθμιση των πυρόπληκτων περιοχών της Ανατολικής Αττικής. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να ορισθεί αναθέτουσα αρχή το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας κατόπιν της υπογραφής σχετικής σύμβασης.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας περιγράφονται οι παραπάνω κατασκευές και οι διαμορφώσεις. Με την ίδια απόφαση μπορούν να τίθενται τεχνικές και άλλες προδιαγραφές, όπως και η προθεσμία κατασκευής του έργου ή επιμέρους έργων. Η απόφαση του πρώτου εδαφίου προσδιορίζει, επιπλέον, τις συσταθησόμενες κάθετες και οριζόντιες ιδιοκτησίες και αποτελεί εγγραπτέο τίτλο στο οικείο Υποθηκοφυλακείο.

Αρμόδια για την έκδοση των οικοδομικών αδειών που σχετίζονται με την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών για την υλοποίηση του προγράμματος είναι η Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η παραλαβή των κατασκευών και διαμορφώσεων γίνεται από Επιτροπή Παραλαβής, η οποία ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αποτελείται από πέντε μέλη υποδεικνυόμενα, με τους αναπληρωματικούς τους, από τον Υπουργό Οικονομικών, τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον Δήμο Μαραθώνος και τον Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται το μέλος που υποδεικνύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Μετά από την παραλαβή των κατασκευών, η διαχείριση των οριζόντιων ιδιοκτησιών γίνεται από φορέα διαχείρισης που συστήνουν οι Δήμοι Ραφήνας – Πικερμίου και Μαραθώνος.

- Χρηματοδότηση – Σύσταση και διαχείριση ειδικού λογαριασμού

Η δαπάνη υλοποίησης του έργου καλύπτεται από τη δωρεά της Κυπριακής Δημοκρατίας που περιγράφεται στο από 19.10.2021 Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυπριακής Δημοκρατίας για την υλοποίηση έργων υποδομής για την ανασυγκρότηση και αναβάθμιση των πυρόπληκτων περιοχών της Ανατολικής Αττικής. Σε περίπτωση υπέρβασης του ποσού της δωρεάς αυτής, η χρηματοδότηση γίνεται με πόρους του κρατικού προϋπολογισμού.

Η κίνηση των ποσών της δωρεάς γίνεται μέσω ειδικού λογαριασμού που συστήνεται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η διαχείριση του ειδικού λογαριασμού γίνεται από τον Υπουργό Οικονομικών ή εντεταλμένο από αυτόν όργανο, κατόπιν γνώμης που παρέχεται από τριμελή Επιτροπή Διαχείρισης.

- Δικαιούχοι

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι πρόσωπα ή οικογένειες που πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες, μεταξύ άλλων, προϋποθέσεις:


- έχουν την πλήρη κυριότητα ή την επικαρπία κατά τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) ακινήτου, το οποίο βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος ή της Δημοτικής Ενότητας Ραφήνας του Δήμου Ραφήνας–Πικερμίου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής που έχουν οριοθετηθεί ως πυρόπληκτες, και το οποίο αποτελούσε, την 23η Ιουλίου 2018, τη μόνιμη κατοικία των ίδιων ή δικαιοπαρόχων τους εκ κληρονομικής διαδοχής και έχει καταστραφεί ολοσχερώς ή έχει υποστεί τέτοιας έκτασης λειτουργικές ζημιές που το καθιστούν μη κατοικήσιμο εξαιτίας της πυρκαϊάς,


-δεν διαθέτουν οι ίδιοι ή τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς τους άλλα περιουσιακά στοιχεία ικανά να εξασφαλίσουν τη στέγασή τους εντός της Περιφέρειας Αττικής,


-δεν έχουν λάβει οι ίδιοι ή τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς τους άλλης μορφής στεγαστική συνδρομή από δημόσιο φορέα,


-το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει τα προβλεπόμενα όρια.

Δεν εμπίπτουν στα παραπάνω ακίνητα:


-ακίνητα που, κατά την 23η Ιουλίου 2018, ήταν εγκαταλειμμένα και για τα οποία δεν έχει αρθεί ο χαρακτηρισμός αυτός


-κτίσματα πρόχειρης κατασκευής, όπως κτίρια από φύλλα λαμαρίνας ή φύλλα μοριοσανίδας, εκτός αν αποδεδειγμένα χρησιμοποιούνταν, την 23η Ιουλίου 2018, ως κύρια κατοικία των δικαιούχων.capital.gr

Η ανωνυμία είναι το καλύτερο κρησφύγετο δειλίας και χυδαιότητας!
Σχόλια 0

Πρόσθεσε ένα σχόλιο

× ExpImage

ΕΞΟΔΟΣ