Ραδιόφωνο Live Επικοινωνία Χρήσιμα τηλέφωνα Φαρμακεία
Follow us
Σχολίασε την φωτογραφία 0 σχόλια
×

Τουρισμός - Τροπολογία: «Δωμάτια προσωπικού» στα ξενοδοχεία - έλεγχοι στους οδηγούς που διενεργούν τουριστικές μεταφορές

08/07/2024
366 Εμφανίσεις
0 Σχόλια

Eγκαταστάσεις δωματίων προσωπικού μπορούν να δημιουργούν τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα.

Αυτό προβλέπεται σε τροπολογία του υπουργείου Τουρισμού, που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο με τίτλο «Ενίσχυση των τουριστικών υποδομών και της τουριστικής εκπαίδευσης, επικαιροποίηση του πλαισίου άσκησης του επαγγέλματος των ξεναγών και των χρονομεριστικών μισθώσεων, ρυθμίσεις τουριστικών φορέων και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση του τουρισμού».

Με άλλα άρθρα στην τροπολογία:

  • Καθορίζεται η διενέργεια ελέγχων διαπίστωσης παράβασης οδηγών που διενεργούν τουριστικές μεταφορές
  • Παρέχεται η δυνατότητα στο υπουργείο Τουρισμού να μισθώνει τμήματα ξενοδοχείων για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Το νομοσχέδιο εισάγεται προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής την ερχόμενη Πέμπτη 11 Ιουλίου 2024.

Αναλυτικά η τροπολογία

Δωμάτια προσωπικού κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων

Προσθήκη άρθρου ΙΑν. 4276/2014 ν. 4276/2014 (Α’ 155) προστίθεται άρθρο Ιλ ως εξής:

«Άρθρο 1Α

Δωμάτια προσωπικού κύριων ξενοδοχειακών  καταλυμάτων

1. Για διαμονή του προσωπικού των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων των υποπερ. αα, δδ, και περ. α παρ. 2 του άρθρου επιτρέπεται η ανέγερση δωματίων προσωπικού, είτε εντός των οικοπέδων ή γηπέδων επί των οποίων ανεγείρονται τα παραπάνω ξενοδοχειακά καταλύματα ως προαιρετική συνοδή εγκατάσταση αυτών, είτε σε αυτοτελή οικόπεδα ή γήπεδα, σύμφωνα τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις ελάχιστες προδιαγραφές των παρ. 2 έως 4. 

2. Τα δωμάτια προσωπικού που ανεγείρονται εντός των οικοπέδων ή γηπέδων επί των οποίων ανεγείρονται τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα της παρ.1 υπόκεινται στους ισχύοντες όρους και περιορισμούς δόμησης για την ανέγερση ξενοδοχειακών καταλυμάτων. Το εμβαδόν του δίκλινου υπνοδωματίου ορίζεται κατ' ελάχιστο σε δεκατέσσερα (14) τετραγωνικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένου του λουτρού με τα λοιπά υγιεινής και εξοπλισμό μπάνιου, επιπρόσθετα δε απαιτούνται κοινόχρηστοι χώροι πλυντηρίου - στεγνωτηρίου και σιδερωτηρίου, καθώς και κοινόχρηστη κουζίνα εμβαδού τουλάχιστον δεκαπέντε (15) τετραγωνικών μέτρων.

3. Τα δωμάτια προσωπικού μπορούν επίσης να ανεγείρονται εντός αυτοτελών οικοπέδων ή γηπέδων σε απόσταση έως δέκα (10) χιλιομέτρων από το κύριο ξενοδοχειακό κατάλυμα της παρ. 1. Στην περίπτωση αυτή τα δωμάτια προσωπικού υπόκεινται στους ισχύοντες όρους και περιορισμούς για την ανέγερση ξενοδοχειακών καταλυμάτων, καθώς και στις ισχύουσες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές για ξενοδοχεία (2) αστέρων, μη εφαρμοζομένου κατά τα λοιπά του άρθρου 6 της υπ’ αρ. 4418/5.3.2019 απόφασης της Υπουργού Τουρισμού, περί υποχρεωτικότητας κατάταξης σε κατηγορίες αστέρων.

4. Τα δωμάτια προσωπικού των παρ. 2 και 3 προορίζονται αποκλειστικά για τη διαμονή του προσωπικού:

α) της επιχείρησης που συνιστά τον φορέα άσκησης δραστηριότητας και που έχει προβεί στη γνωστοποίηση λειτουργίας του ξενοδοχειακού καταλύματος, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 8592/17.5.2017 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Τουρισμού

β) καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που δραστηριοποιούνται με συμβατικούς όρους, εντός του ξενοδοχειακού καταλύματος, και που έχουν προβεί σε γνωστοποίηση λειτουργίας, σύμφωνα υπ’ αρ. 13387/5.7.2022 (Β’ 3737) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Τουρισμού και Κλιματικής Κρίσης και Προστασίας

γ) εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής, που έχει ανεγερθεί σε συνδυασμό με το κύριο ξενοδοχειακό κατάλυμα.

5. Οι αρμόδιες υπηρεσίες περιβαλλοντικής υγιεινής (Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Διευθύνεις Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου) των οικείων περιφερειακών ενοτήτων, κατά τον λόγο αρμοδιότητάς τους, διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους προκειμένου να διαπιστωθεί ότι τηρούνται όλα τα μέτρα υγιεινής και οι εγκριθέντες περιβαλλοντικοί όροι στις εγκαταστάσεις των δωματίων προσωπικού που δημιουργούνται βάσει των παρ. 2 και 3. Η έκθεση αυτοψίας αποστέλλεται στην αρμόδια υπηρεσία Τουρισμού. Αν διαπιστωθούν και βεβαιωθούν κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία, συντάσσεται έκθεση αυτοψίας, οποία αποστέλλεται στην αρμόδια υπηρεσία Τουρισμού και τα δωμάτια προσωπικού σφραγίζονται ή διακόπτεται η λειτουργία τους.

6. Οι αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Τουρισμού προβαίνουν οποτεδήποτε σε έλεγχο, ώστε να διαπιστώσουν αν η χρήση των δωματίων του προσωπικού λαμβάνει χώρα σύμφωνα με το παρόν. Για τα δωμάτια προσωπικού της παρ. 2 εκδίδεται ενιαίο πιστοποιητικό πυρασφάλειας με τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα της παρ. 1, οι δε κλίνες των δωματίων προσωπικού προσμετρώνται για τις ανάγκες έκδοσης του πιστοποιητικού πυροπροστασίας, σε εκείνες του ξενοδοχειακού καταλύματος της παρ. 1. Για τα δωμάτια προσωπικού της παρ. 3 άνω των πενήντα ένα (51) κλινών απαιτείται πιστοποιητικό πυρασφάλειας για το σύνολο εγκατάστασης.

7. Παραβίαση του παρόντος όσον αφορά την έλλειψη των κατ’ ελάχιστον προδιαγραφών επισύρει πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του υπόχρεου, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από  την επίδοση της απόφασης επιβολής προστίμου μπορεί να επιβάλλεται ως μέτρο η σφράγιση των δωματίων προσωπικού με απόφαση της υπηρεσίας τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού. Παραβίαση του παρόντος όσον αφορά στη μη χρήση των δωματίων προσωπικού για τον σκοπό που δημιουργούνται, ή την έλλειψη πιστοποιητικού πυρασφάλειας, επισύρει σφράγιση των εγκαταστάσεων ή διακοπή λειτουργίας τους από την οικεία υπηρεσία τουρισμού. Για την επιβολή των κυρώσεων εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 16 του άρθρου 7.

8. Τα πρόστιμα του παρόντος, καθώς και οι κυρώσεις επιβάλλονται από την αρμόδια υπηρεσία τουρισμού. Τα διοικητικά πρόστιμα επιβάλλονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, βεβαιώνονται στην αρμόδια κατά περίπτωση Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α’ 190).

10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να καθορίζονται ειδικότερες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές, η υποχρέωση εφοδιασμού με βεβαιώσεις, εγκρίσεις, αδειοδοτήσεις και πιστοποιητικά από αρμόδιες αρχές, η  διαδικασία ελέγχου των καταλυμάτων προσωπικού, η διαδικασία σφράγισης καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος, με την επιφύλαξη του Κεφαλαίου Α’ του ν. 4014/2011 (Α’ 209), περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και
δραστηριοτήτων.».

Άρθρο 2

‘Ελεγχοι διαπίστωσης παράβασης οδηγών που διενεργούν τουριστικές μεταφορές

Τροποποίηση περ. 5Α υποπαρ. Η.2 παρ. Η άρθρου πρώτου ν. 4093/2012 προτελευταίο εδάφιο περ. 5Α υποπαρ. Η.2 παρ. Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222), οι λέξεις «και επιβολή κυρώσεων» αντικαθίστανται από τις λέξεις «λαμβάνουν χώρα μόνον στον οδηγό του οχήματος και στα ως άνω έγγραφα και όχι στους επιβαίνοντες πελάτες και» η περ. 5Α διαμορφώνεται ως εξής:

«5Α. Επιτρέπεται η μεταφορά χωρίς κόμιστρο πελατών τουριστικών γραφείων με επιβατηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με οδηγό, που είτε ανήκουν στα τουριστικά γραφεία χρησιμοποιούνται από αυτά δυνάμει σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης συμβάσεων βραχυχρόνιας μακροχρόνιας μίσθωσης. Η μεταφορά του προηγούμενου εδαφίου διέπεται από τις διατάξεις του π.δ. 7/2018 (Α’ 12) και πραγματοποιείται σύμφωνα με το τυπικά προκαθορισμένο, οργανωμένο και προπληρωμένο πρόγραμμα του ταξιδιού πελατών τουριστικών γραφείων, διάρκειας τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, όπως αυτό αποτυπώνεται στις διατακτικές ταξιδιού/μεταφοράς (voucher) που εκδίδονται από το τουριστικό γραφείο.

Για τη μεταφορά της παρούσας διάταξης απαιτείται:

α) το Ε.Ι.Χ. όχημα με οδηγό να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για υπηρεσία μεταφοράς, ελάχιστης διάρκειας τριών (3) ωρών, που αποτελεί μέρος του συγκεκριμένου οργανωμένου προπληρωμένου προγράμματος διακοπών, διάρκειας τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, και να καταχωρείται στο μητρώο του άρθρου 18 του ν. 4530/2018 (Α’ 59)σε  αυτοτελή λίστα που καταχωρούνται οχήματα που εκτελούν υπηρεσίες μεταφορών διατακτική ταξιδιού/μεταφοράς  (voucher).

β) το Ε.Ι.Χ. όχημα οδηγό να φέρει επικολλημένο πάνω δεξιά πλευρά του οπίσθιου ανεμοθώρακα διακριτικό σήμα διαστάσεων 105Χ148,5 ΠΙΠΙ (χιλιοστόμετρων), στο οποίο αναγράφεται η επωνυμία και ο αριθμός ΜΗ.Τ.Ε. του τουριστικού γραφείου,

γ) εντός του οχήματος να βρίσκονται διαθέσιμα προς έλεγχο:

αα) η βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων (Β.Σ.Ν.Π.) λειτουργίας του τουριστικού γραφείου

ββ) η  άδεια κυκλοφορίας του οχήματος και επιπλέον, σε περίπτωση που το όχημα δεν ανήκει στην κυριότητα του τουριστικού γραφείου, αντίγραφο της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της σύμβασης βραχυχρόνιας μακροχρόνιας μίσθωσης, συνοδευόμενο από εξουσιοδότηση του τουριστικού γραφείου προς τον οδηγό του αυτοκινήτου ότι είναι ο νόμιμος χρήστης του,

γγ) η άδεια οδήγησης του οδηγού που εκδίδεται σύμφωνα τις ισχύουσες διατάξεις των οδηγών ΕΙΧ.,

δδ) η σύμβαση εργασίας ή παροχής υπηρεσιών του οδηγού με την επιχείρηση, αν ο οδηγός του οχήματος είναι άλλος από τον ιδιοκτήτη ή το νόμιμο εκπρόσωπο του τουριστικού γραφείου και

εε) διατακτική ταξιδιού/μεταφοράς (voucher), η οποία περιλαμβάνει και αποτυπώνει το προπληρωμένο και οργανωμένο πακέτο διακοπών και αναφέρει υποχρεωτικά τα σημεία αναχώρησης, περιηγήσεων, εκδρομών, στάσεων και άφιξης και τις ημερομηνίες κάθε υπηρεσίας μεταφοράς που περιλαμβάνεται πακέτο διακοπών, καθώς και αριθμό κυκλοφορίας, κατασκευαστικό οίκο και τον του εκμισθωμένου Ε.Ι.Χ. οχήματος.

Τα έγγραφα της υποπερίπτωσης εε' καταχωρούνται, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, με ευθύνη των τουριστικών γραφείων στο ψηφιακό μητρώο του άρθρου 20 παρ. 1 του ν. 4530/2018, πριν από την έναρξη εκτέλεσης μεταφοράς με voucher. Η υποχρέωση καταχώρησης αρχίζει μετά τη θέση σε λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος, στο οποίο έχουν πρόσβαση οι υπηρεσίες των Υπουργείων Μεταφορών και και Τουρισμού και οι αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου.

Με απόφαση των Υπουργών και Μεταφορών και Τουρισμού δύναται να τροποποιούνται τα διακριτικά γνωρίσματα της περίπτωσης β’, τα έγγραφα περίπτωσης γ’, καθώς και οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παρούσα διάταξη.

Με απόφαση των Υπουργών και Μεταφορών και Τουρισμού, η οποία εκδίδεται εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος, ορίζεται ανά Περιφέρεια ο  μέγιστος αριθμός οχημάτων που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για υπηρεσίες μεταφοράς της παρούσας διάταξης, ως ποσοστό του συνολικού αριθμού Ε.Δ.Χ. οχημάτων.

Η παράβαση των διατάξεων παρούσας επισύρει σε βάρος του τουριστικού γραφείου πρόστιμο ύψους χιλιάδων (2.000) ευρώ. Αν μεταφορά εκτελείται χωρίς να έχει εκδοθεί διατακτική ταξιδιού/μεταφοράς (voucher) χωρίς να έχει συναφθεί σύμβαση εργασίας ή σύμβαση παροχής υπηρεσιών μεταξύ της επιχείρησης και του οδηγού, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους χιλιάδων (5.000) ευρώ. Σε περίπτωση υπστροπής μέσα στην τριετία, επιβάλλεται διπλάσιο πρόστιμο, σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής μέσα στην τριετία επιβάλλεται τριπλάσιο πρόστιμο και σε κάθε υποτροπή μέσα στην τριετία ανακαλείται η βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων της επιχείρησης για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών. Κατά τα λοιπά, παραμένουν εφαρμοστέες οι κυρώσεις του ν. 4530/2018.

Οι έλεγχοι για διαπίστωση παραβάσεων λαμβάνουν χώρα μόνο στον οδηγό του οχήματος και στα ως άνω έγγραψα και όχι στους επιβαίνοντες πελάτες και διενεργούνται κατά το λόγο αρμοδιότητάς τους, από τις αδειοδοτούσες υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού, τις Διευθύνσεις Μεταφορών Περιφέρειας, την Τροχαία, το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών του Υπουργείου και Μεταφορών και τις αρμόδιες υπηρεσίες Γενικής Γραμματείας Μεταφορών. Οι εκθέσεις διαπίστωσης των παραβάσεων διαβιβάζονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού για επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων".

Άρθρο 3

Δυνατότητα μίσθωσης τμημάτων ξενοδοχείων για εκπαιδευτικούς σκοπούς
Αντικατάσταση παρ. 3 άρθρου ν.δ. 3594/1956

Η παρ. 3 του άρθρου του ν.δ. 3594/1956 (Λ’238), περί τουριστικής εκπαίδευσης, αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Προς επίτευξη των σκοπών της τουριστικής εκπαίδευσης που παρέχεται από τις εκπαιδευτικές αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού, το Υπουργείο Τουρισμού δύναται να μισθώσει κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα ή τμήματα αυτών ή εγκαταστάσεων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στη σχετική σύμβαση μίσθωσης.»


tornosnews.gr

Η ανωνυμία είναι το καλύτερο κρησφύγετο δειλίας και χυδαιότητας!
Σχόλια 0

Πρόσθεσε ένα σχόλιο

× ExpImage

ΕΞΟΔΟΣ