Ραδιόφωνο Live Επικοινωνία Χρήσιμα τηλέφωνα
Follow us
Σχολίασε την φωτογραφία 0 σχόλια
×

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΟΡ. ΣΥΓΚΡ/ΤΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΚΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

11/09/2020
13 Εμφανίσεις
0 Σχόλια

Η Τομεακή Επιτροπή Βορείου Συγκροτήματος Δωδεκανήσου του ΚΚΕ, εύχεται σε όλους τους μαθητές και μαθήτριες, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς της περιοχής μας και όλης της χώρας, καλή σχολική χρονιά, μευγείακαιαγωνιστικήαισιοδοξία.Μιαχρονιάπουπροοιωνίζεταιιδιαίτεραδύσκολη,καθώςσταχρόνιαπροβλήματατηςδημόσιαςεκπαίδευσηςέρχονταιναπροστεθούναυτάπουδημιουργείηπανδημίατουνέου κορονοϊού. 

Αφουγκραζόμαστεκαικατανοούμεαπόλυτατιςανησυχίεςκαιτουςπροβληματισμούςτηςεκπαιδευτικήςκοινότητας, κατάπόσοτοάνοιγματωνσχολείωνθαγίνειμεόλουςτουςόρουςασφάλειας.Είναιφανερόότιηκυβέρνησηδενλαμβάνειυπόψητιςανησυχίες,τιςδιεκδικήσεις,τιςπρακτικέςπροτάσειςπουκαταθέτουνεδώκαιμέρεςοιφορείςτωνγονιώνκαιτωνεκπαιδευτικώνγιατοάνοιγματωνσχολείων.

Ταμέτραπουπροτείνουνοιεπιστήμονεςωςταπιοαποτελεσματικά, δηλαδήτηςαποφυγήςτουσυνωστισμούκαιτηςκαθαριότητας, μεευθύνητηςκυβέρνησηςκαιτωνδήμωνδενυλοποιούνται, αφούσεπολλέςπεριπτώσειςοισχολικέςτάξειςέχουνμέχρικαι27μαθητές, μόνιμοπροσωπικόκαθαριότηταςδενυπάρχει, ενώ με βάση τις προ κορονοϊού ανάγκες περίπου20.000εκπαιδευτικοίλείπουνακόμηαπότασχολείατηςχώρας.

Σήμεραόμωςείναιαναγκαίοομέγιστοςαριθμόςανάτάξηναμηνυπερβαίνειτους15μαθητές, ηενδελεχήςκαθαριότητατωνσχολείωναπαιτείαυξημένομόνιμοπροσωπικόκαθαριότητας, ενώ απαιτούνται επίσηςεπιπλέονσχολικέςαίθουσεςκαισχολικάσυγκροτήματα. ΗάθλιακατάστασημεαίθουσεςκλουβιάκαικοντέινερπουγεμίζουντιςαυλέςτωνσχολείωνπρέπεινασταματήσειΤΩΡΑ!

Νασταματήσειηκυβέρνησηνααποποιείταιτηνδικήτηςευθύνηκαινατηνμετακυλύεισταμικράπαιδιάκαιστολαό.Δενπείθεικανέναητάχαευαισθησίατηςγιατουςπαππούδεςκαιτιςγιαγιάδες, όταντααπανωτάκρούσματακαιητραγικήκατάληξήτουςσεπολλέςπεριπτώσεις, σειδιωτικούςοίκουςευγηρίας, βοούντηνπαντελήέλλειψηκρατικήςμέριμναςγιααυτέςτιςηλικίες.

Προκαλείτονλαό, ότανπαρουσιάζειτηνμάσκασαντηνπιοαποτελεσματικήασπίδακατάτηςπανδημίας, ότανείναιαυτονόητοότιηθωράκισητουδημόσιουσυστήματοςυγείαςείναιαυτήπουθααντιμετώπιζεόλαταπροβλήματα. Θαεξασφάλιζεσχολιατρικέςυπηρεσίεςπουθαπαρακολουθούσαντηνυγείατωνμαθητώνμεμαζικάκαιεπαναλαμβανόμενατεστ, θαπαρενέβαινανέγκαιρακαιαποτελεσματικάσεπερίπτωσηκρουσμάτων.Γιααυτήτηθωράκιση,όμως,ηκυβέρνησηόχιμόνοδενέκανετίποτα, αντίθεταηαπαξίωσητουδημόσιουσυστήματοςυγείαςδημιουργείευνοϊκέςσυνθήκεςνακερδοσκοπείοιδιωτικόςτομέαςσεβάροςτηςυγείαςτουλαού.

Εξοργίζειτουςεκπαιδευτικούςηδήλωσητηςυπουργούπαιδείαςότιοιπροσλήψειςεπιπλέονεκπαιδευτικώνπουαπαιτούνταιγιατηνλειτουργίαολιγομελώντμημάτωνθααπαιτούσαν10εκατομμύριαευρώτηνμέρα!Πέρααπότηνανακρίβειααυτούτουποσού, ητσιγγουνιάτηςκυβέρνησηςαυτόματαξεχνιέταιστηνπερίπτωσηπουτεράστιαποσάεκατοντάδωνεκατομμυρίωνθαδιατεθούναυτότοδιάστημαγιαεπιπλέονΝΑΤΟϊκέςδαπάνες, ενταγμένεςσταεπικίνδυναπαζάριατωνιμπεριαλιστικώνσχεδιασμώνστηνπεριοχήμας, σταοποίαεμπλέκουντονλαόμαςηκυβέρνησηκαιοιπεριβόητοι «σύμμαχοί μας», ΗΠΑ–ΝΑΤΟ και Ε.Ε.

“Τσιγκούνηδες” ότανπρέπειναδιατεθούνσχολικάγεύματαστουςμαθητέςγιαναμηλιποθυμούναπότηνπείνα, χουβαρντάδεςότανδωρίζουνδεκάδεςδιςαπότοπερίφημοταμείοανάκαμψηςστουςμεγάλουςεπιχειρηματικούςομίλους.

Ολαόςπρέπειναπάρεισταχέριατουτηνυπόθεσητηςυγείαςκαιτηςμόρφωσηςτωνπαιδιώντου!ΤοΚΚΕστηρίζειμεόλεςτιςδυνάμειςτουτιςκινητοποιήσειςτηςεκπαιδευτικήςκοινότηταςπουείναισεεξέλιξηαυτότοδιάστημα.Καλείόλουςτουςεργαζόμενουςναδυναμώσουναυτέςτιςκινητοποιήσεις, νααναπτυχθείέναδυναμικόμέτωποπουθαδιεκδικήσειμεαγωνιστικότρόποτοδικαίωμαστηνυγεία, τηνμόρφωση, τηνδουλειά.

Σεπτέμβρης2020

Η ανωνυμία είναι το καλύτερο κρησφύγετο δειλίας και χυδαιότητας!
Σχόλια 0

Πρόσθεσε ένα σχόλιο

×

ΕΞΟΔΟΣ