Ραδιόφωνο Live Επικοινωνία Χρήσιμα τηλέφωνα Φαρμακεία
Follow us

ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

 • ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΊΑ

Ένα νέο εργαλείο φθηνής ρευστότητας έχουν στα χέρια τους οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙΙ, για να παρέχει στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις δάνεια επενδυτικού σκοπού και κεφαλαίων κίνησης ειδικού σκοπού με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους.Το νέο πρόγραμμα δίνει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις , τη δυνατότητα χρηματοδότησης για επενδύσεις με κόστος έως και 70% χαμηλότερο από το τρέχον στον τραπεζικό κλάδο και αναμένεται να διευκολύνει τη χορήγηση πιστώσεων στο τμήμα της οικονομίας που έχει τη μικρότερη πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό. Στόχος του νέου προγράμματος, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ, είναι η κάλυψη των αναγκών των μικρομεσαίων σε κεφάλαιο κίνησης (ειδικού σκοπού), καθώς και η υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων, με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους και των εργασιών τους. Το ύψος των κεφαλαίων που διατίθεται συνολικά από το πρόγραμμα, μέσω της μόχλευσης από τις τράπεζες, ανέρχεται σε 2,2 δισ. ευρώ. Το Ταμείο καταβάλλει για κάθε δάνειο το 40% του κεφαλαίου άτοκα, ενώ το υπόλοιπο 60% χορηγείται μέσω του Πιστωτικού Ιδρύματος με τη χρέωση των σχετικών επιτοκίων σύμφωνα με την πιστοδοτική του πολιτική μειωμένων κατά τουλάχιστον κατά 25 bps (μονάδες βάσης). Επιπρόσθετα, το Ταμείο δύναται να επιδοτεί τμήμα του επιτοκίου, που εφαρμόζει το Πιστωτικό Ίδρυμα στα κεφάλαιά του (3%) για τα 2 πρώτα έτη του δανείου (από την 1η εκταμίευση). Δείτε σχετικό πίνακα με τα μέγιστα προσφερόμενα επιτόκια ανά ΤράπεζαΠοια είναι τα οικονομικά οφέλη για τις επιχειρήσεις;Α. Η χρηματοδοτούμενη επιχείρηση απαλλάσσεται πλήρως των τόκων για το μέρος του δανείου που συγχρηματοδοτείται από το ταμείο (ήτοι το 40% εκάστου δανείου), δεδομένου ότι το ποσό αυτό του παρέχεται από το Ταμείο άτοκο.Β. Το Ταμείο δύναται να επιδοτεί τμήμα του επιτοκίου που εφαρμόζει το Πιστωτικό Ίδρυμα στα κεφάλαιά του (ήτοι το 60% εκάστου δανείου). Η επιδότηση αφορά στα 2 πρώτα έτη του δανείου (από την 1η εκταμίευση) και μειώνει το επιτόκιο του Πιστωτικού Ιδρύματος κατά 3%, το οποίο αντίστοιχα απομειώνει το τελικό επιτόκιο του δανείου. Γ. Κάθε Πιστωτικό Ίδρυμα που συμμετέχει στο Ταμείο υποχρεούται να μειώνει το επιτόκιο εκάστου δανείου κατά τουλάχιστον 25 μονάδες βάσης (bps) ετησίως σε σύγκριση με τα επιτόκια που θα εφαρμόζονταν σε αντίστοιχη χρηματοδότηση χωρίς την συμμετοχή του Ταμείου.Δ. Το ανώτατο ύψος των εμπράγματων εξασφαλίσεων που δύναται να ζητήσει το Πιστωτικό Ίδρυμα σε κάθε χρηματοδότηση δεν επιτρέπεται να υπερβεί το 100% του κεφαλαίου του δανείουΓια τα δάνεια επενδυτικού σκοπού, η επιδότηση παρέχεται χωρίς προϋποθέσεις. Για τα κεφάλαια κίνησης, οι προϋποθέσεις περιλαμβάνουν η επιχείρηση να είναι νεοσύστατη, δηλαδή να μην υπερβαίνει τα πέντε χρόνια λειτουργίας, ή οι επιχειρήσεις να είναι υφιστάμενες αλλά να χρηματοδοτούνται για πρώτη φορά από εργαλείο της ΕΑΤ. Η επιδότηση δεν παρέχεται στα δάνεια ανακυκλούμενης πίστωσης (Revolving Loan), ενώ για να τη λάβει μια επιχείρηση δεν θα πρέπει να εμφανίζει ληξιπρόθεσμες οφειλές πάνω από 90 συνεχόμενες ημέρες από τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση. Αξίζει δε να αναφερθεί ότι η πρόωρη μερική ή ολική αποπληρωμή γίνεται οποτεδήποτε, χωρίς καμία επιβάρυνση. Ανάλογα με το καθεστώς ενίσχυσης, το μέγιστο ποσό δανείου μπορεί να φτάσει τα 10 εκατ. ευρώ για επιχειρήσεις και να έχει διάρκεια έως 12 χρόνια. Το ποσοστό της εγγύησης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ανέρχεται σε 70% για υφιστάμενες επιχειρήσεις και σε 80% για νέες επιχειρήσεις με έως πέντε έτη λειτουργίας.Μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα opske.gr του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν το αίτημά τους προς κάποια από τις συνεργαζόμενες τράπεζες του προγράμματος. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι: Alpha Bank, Eurobank, Πειραιώς, Εθνική, Παγκρήτια, Attica, Optima και Aegean Baltic Bank, καθώς και οι συνεταιριστικές Θεσσαλίας, Καρδίτσας, Χανίων και Ηπείρου. Η διαδικασία των εγκρίσεων περιλαμβάνει τα εξής στάδια:1. Με αυτοματοποιημένους ελέγχους μέσω διαλειτουργικότητας με ΑΑΔΕ / ΕΦΚΑ / ΤΕΙΡΕΣΙΑ και ελάχιστα απαιτούμενα στοιχεία από την επιχείρηση, υποβάλλεται αίτημα προς τις τράπεζες ενδιαφέροντός σας για την αρχική πρόθεση δανειοδότησης.2. Αυτοαξιολόγηση της επιχείρησης σε τρία βασικά κριτήρια: με ένα συγκεκριμένο ερωτηματολόγια για Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG). Εφόσον η επιχείρηση έχει ήδη συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο πριν από την αίτηση στο KYC, δεν απαιτείται η επανυποβολή του.3. Καταχώριση στοιχείων επιχείρησης (ΚΑΔ, Μέγεθος, Πραγματικοί Δικαιούχοι, De minimis ενισχύσεις) και βασικών στοιχείων αιτούμενου δανείου (ύψος, διάρκεια, σκοπός και Τράπεζα στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Πρόγραμμα Κρατικών ενισχύσεων του (ΟΠΣΚΕ) ΥΠΕΘΟ, στη σελίδα https://app.opske.gr/Επικοινωνήστε με τους οικονομικούς και τραπεζικούς σας συμβούλυος για περισσότερες πληροφορίες.Πηγή:capital.gr , Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα*Ο Βασίλης Βογιατζής , είναι Λογιστής – Φοροτεχνικός Α’ Τάξης , ιδρυτής της Λογιστικής εταιρείας VoyiatzisGroup , με έδρα την Κω..

 • 14 Ιουνίου 2024
 • 0 Σχόλια

ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

 • ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΊΑ

Οι δικαιούμενες άδειες των εργαζομένων αποτελούν ένα ιδιαίτερα δημοφιλές θέμα συζήτησης των εργαζομένων , οι οποίοι συνήθως δεν έχουν πλήρη εικόνα των ημερών αδείας που δικαιούνται. Στο σημερινό άρθρο θα εξετάσουμε τον τρόπο υπολογισμού των δικαιούμενων ημερών αδείας στην μερική απασχόληση.Οι αποδοχές των εργαζομένων με σύμβαση ή σχέση εργασίας μερικής απασχόλησης υπολογίζονται όπως και οι αποδοχές του συγκρίσιμου εργαζόμενου και αντιστοιχούν στις ώρες εργασίας της μερικής απασχόλησης (Άρθρο 17, παρ.1, Ν.3899/2010, Άρθρο 38, παρ.9, Ν.1892/1990, Έγγραφο Υπουργείου Εργασίας 36311/840/5.11.2013).Επίσης στο άρθρο 38 παρ.17 του Ν.1892/1990 ορίζεται ότι «Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται για τους μερικώς απασχολούμενους όλες οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας». «Συγκρίσιμος εργαζόμενος με πλήρη απασχόληση», σύμφωνα με το άρθρο 38, παρ.2β , Ν.1892/1990, νοείται κάθε εργαζόμενος πλήρους απασχόλησης, που απασχολείται στην ίδια επιχείρηση με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, και εκτελεί ίδια ή παρόμοια καθήκοντα, υπό τις αυτές συνθήκες. Όταν στην επιχείρηση δεν υπάρχει συγκρίσιμος εργαζόμενος με πλήρη απασχόληση, η σύγκριση γίνεται με αναφορά στη συλλογική ρύθμιση στην οποία θα υπαγόταν ο εργαζόμενος αν είχε προσληφθεί με πλήρη απασχόληση.Επιπρόσθετα στο Έγγραφο 41815/Δ.10.199/16-9-2016 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Αναβάθμιση Πληροφοριακού Συστήματος EPΓANH» ορίζεται ότι Mικτές μηνιαίες αποδοχές = «Εβδομαδιαίες ώρες» Χ 4,166 Χ «Ωρομίσθιο».Ως αποδοχές άδειας οι μερικώς και οι εκ περιτροπής απασχολούμενοι, δικαιούνται τις ανάλογες προς το χρόνο απασχόλησής τους αποδοχές που θα ελάμβαναν αν κατά τον αντίστοιχο χρόνο εργάζονταν για τη διάρκεια της οποίας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του ΑΝ.539/1945, όπως ισχύει.Με το άρθρο 3 παρ.1 του Α.Ν. 539/1945 ορίζεται ότι κατά την διάρκεια της άδειας ανάπαυσης του ο μισθωτός δικαιούται τις συνήθεις αποδοχές, τις οποίες θα εδικαιούτο, εάν απασχολείτο στην υπόχρεη επιχείρηση κατά τον αντίστοιχο χρόνο της αδείας του ή τις τυχόν για την περίπτωση αυτήν καθορισμένες με συλλογική σύμβαση, ενώ κατά την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου (όπως αυτή ισχύει μετά την απάλειψη φράσης με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 4547/1966), στην έννοια των αποδοχών περιλαμβάνονται και οι κάθε είδους πρόσθετες ή συμπληρωματικές τακτικές παροχές (αντίτιμο τροφής, επιδόματα κ.λπ.). Άρα , οι ημέρες αδείας και στην μερική και στην πλήρη απασχόληση υπολογίζονται με το ίδιο τρόπο , οι αποδοχές είναι εκείνες που διαφοροποιούνται. ΠαράδειγμαΥπάλληλος προσελήφθη την 1/8/2022 με μερική απασχόληση (6ωρη ημερήσια απασχόληση επί πενθήμερο εβδομαδιαία) χωρίς προϋπηρεσία. Ο μικτός μηνιαίος μισθός σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης, ανέρχεται σε 830,00€ (ο συγκρίσιμος εργαζόμενος αμείβεται με βάση το νόμιμο νομοθετημένο κατώτατο μισθό χωρίς τριετίες) και η σύμβαση εργασίας του παραμένει ενεργός μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2024. Πως υπολογίζονται οι ημέρες και οι αποδοχές αδείας;Ο συγκρίσιμος εργαζόμενος ( ο πλήρως απασχολούμενος) αμείβεται με μηνιαίο μισθό 830,00 € (Ωρομίσθιο 830,00 x 0,006 = 4,98€) .Mικτές μηνιαίες αποδοχές μερικώς απασχολούμενου = «Εβδομαδιαίες ώρες» x 4,166 x «Ωρομίσθιο» = 30 ώρες x 4,166 x 4,98 = 622,50€. Ημερομίσθιο 6ώρου = 4,98 x 6 ώρες= 29,88 €. Ημέρες αδείας 2024 = 22 ημέρες (Με δεδομένο ότι είναι πενθήμερος) Αποδοχές αδείας 2024 = 22 x 29,88 = 657,36 €. Επίδομα αδείας 2024 = 622,50/2 = 311,25 €.Πηγή: EPSILON e-magazine , 052024*Το παρόν έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστά παροχή εξειδικευμένων συμβουλών, ορισμένα από τα παραπάνω αποτελούν προσωπικές ερμηνευτικές προσεγγίσεις.*Ο Βασίλης Βογιατζής , είναι Λογιστής – Φοροτεχνικός Α’ Τάξης , ιδρυτής της Λογιστικής εταιρείας VoyiatzisGroup , με έδρα την Κω.

 • 06 Ιουνίου 2024
 • 0 Σχόλια

ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

 • ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΊΑ

Αγαπητοί αναγνώστες , Χριστός Ανέστη! Σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα πολύ σημαντικό ζήτημα της εργατικής νομοθεσίας που αφορά πολλές επιχειρήσεις στην περιοχή μας, λόγω της ενασχόλησής πολλών επαγγελματιών με τον επισιτισμό. Προβλέπεται η εργασία στον επισιτισμό κατά την 6η ημέρα; Γενικά , η εργασία που παρέχεται την έκτη ημέρα της εβδομάδας,κατά παράβαση του συστήματος πενθήμερης εργασίας, ανεξάρτητααπό τις προβλεπόμενες κυρώσεις, αμείβεται με το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο προσαυξημένο κατά τριάντα τοις εκατό (30%) (αρθ. 8, Ν. 3846/2010). Την προσαύξηση αυτή δεν δικαιούνται οι απασχολούμενοι σε ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις (αρθ. 8, Ν. 3846/2010) , καθώς έχουν υπογραφεί κλαδικές συμβάσεις εργασίας.Η ΣΣΕ των επισιτιστικών καταστημάτων όλης της χώρας , η οποία κηρύχθηκε γενικώς υποχρεωτική την 17/6/2023 για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των επισιτιστικών καταστημάτων όλης της χώρας ορίζει στο άρθρο 5:«α. Καθιερώνεται πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία με 40 ώρες εργασίας και δύο ημέρες ανάπαυσης σε όλα τα καταστήματα.β. Οι μισθωτοί που υπάγονται στην παρούσα, εάν εργαστούν σε ημέρες ανάπαυσης τους, λαμβάνουν πρόσθετη αμοιβή και συγκεκριμένα αποζημίωση ίση με ένα ημερομίσθιο για κάθε ημέρα ανάπαυσης που εργάστηκαν, το οποίο θα καταβάλλεται προσαυξημένο κατά 75%, εφόσον η απασχόληση σε ημέρα ανάπαυσης λάβει χώρα καθ΄ ημέρα Κυριακή ή σε ημέρα θεσμοθετημένης από την εργατική νομοθεσία αργίας.γ. Η απασχόληση σε ημέρες ανάπαυσης, εφόσον προκύψει και πραγματοποιηθεί, αυξάνει τις μηνιαίες αποδοχές και το οφειλόμενο ασφαλιστικό ημερομίσθιο των εργασθέντων, κατά τα παραπάνω, εργαζομένων και λειτουργεί υπέρ αυτών. Σε καμία, λοιπόν, περίπτωση, η τυχόν εργασία τους κατά τις ημέρες αυτές δεν δύναται να θεωρηθεί απλή (μεμονωμένη) ή κατά σύστημα παράβαση του συστήματος της πενθήμερης εργασίας -το οποίο εξακολουθεί να ισχύει, αφού όποτε αυτή πραγματοποιείται, αυτό γίνεται λόγω εποχικότητας και αυξημένου φόρτου εργασίας των καταστημάτων που υπάγονται στην παρούσα και όχι από πρόθεση, επιθυμία ή συμφωνία των μερών περί μη τήρησης του συμπεφωνημένου πενθημέρου.»Με βάση τα παραπάνω ,δεν μπορεί να συνταχθεί μια σύμβαση η οποία από την σύσταση της θα προβλέπει 6ήμερη απασχόληση , ούτε στην μερική ούτε στην πλήρη απασχόληση.Η εργασία κατά την 6η ημέρα επί πενθήμερης απασχόλησης, λογίζεται ως εργασία εκτός της εργάσιμης εβδομάδος, οι ώρες της οποίας δεν προστίθενται στο συνολικό ωράριο των πέντε εργασίμων ημερών, χωρίς προς τούτο να μετατρέπεται το πενθήμερο σε εξαήμερο.Τι μπορεί λοιπόν να γίνει; Μπορεί να συνταχθεί και να υπογραφεί σύμβαση εργασίας με 5ήμερη απασχόληση και συμβατικό ωράριο 40 ωρών , αλλά όποτε ή αν απαιτηθεί εργασία σε ημέρα ανάπαυσης , να υποβάλλεται πριν την ανάληψη των καθηκόντων στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ πίνακας ψηφιακού ωραρίου για την έκτη ημέρα απασχόλησης , όπου και θα αναγράφεται στις παρατηρήσεις ότι η εργασία προσφέρεται λόγω εποχικότητας και αυξημένου φόρτου εργασίας. Είναι ξεκάθαρο και προφανές ότι η εργασία κατά την έκτη ημέρα αυξάνει τις αποδοχές των εργαζομένων.Μεγάλη προσοχή λοιπόν στο συγκεκριμένο ζήτημα καθώς υπάρχει μεγάλη σύγχυση στον επιχειρηματικό κόσμο.*Το παρόν έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστά παροχή εξειδικευμένων συμβουλών, ορισμένα από τα παραπάνω αποτελούν προσωπικές ερμηνευτικές προσεγγίσεις.*Ο Βασίλης Βογιατζής , είναι Λογιστής – Φοροτεχνικός Α’ Τάξης , ιδρυτής της Λογιστικής εταιρείας VoyiatzisGroup , με έδρα την Κω.

 • 23 Μαΐου 2024
 • 0 Σχόλια

Δημοσιογράφος

 • ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΊΑ

Η Κως είναι ένα ολόκληρο Αρχαιολογικό Μουσείο, που επάνω της διαβάζεις την ιστορία του πολιτισμού, που γράφτηκε ανεξίτηλα μέσα στους αιώνες.Θέλησα να επισκεφτώ για πολλοστή φορά, δυο σημαντικά, ιστορικά τοπόσημα της πόλης του νησιού μας. Ανάμεσα στους επισκέπτες, οι περισσότεροι ήταν οι τουρίστες. Πέρασα από το πλούσιο και πολύτιμο, Αρχαιολογικό Μουσείο της Κω. Σε ένα κτήριο του 1936, Αρχιτεκτονικό κόσμημα της ζοφερής Ιταλοκρατίας των Δωδεκανήσων, στεγάζονται εκατοντάδες, πολύτιμοι Αρχαιολογικοί θησαυροί, της Αρχαίας Ελληνιστικής και Ρωμαϊκής περιόδου. Όπως μαρμαρόγλυπτα αγάλματα στην γλυπτοθήκη και περίτεχνες, επιτύμβιες επιγραφές και προσόψεις, αληθινά αριστουργήματα, με το άγαλμα που αποδίδεται στον Κώο ιατρό Ιπποκράτη να δεσπόζει. Περίτεχνα μωσαϊκά, όπως αυτό στο περιστύλιο με την άφιξη του Ασκληπιού στην Κω, όπου τον υποδέχονται μαζί με ένα Κώο κάτοικο, ο ίδιος ο Ιπποκράτης. Στον επάνω όροφο, δεκάδες αμύθητης άξιας κτέρεα και κτερίσματα, ως αναθήματα στους τάφους και κεραμικά οικιακά σκεύη και μεταλλικά εργαλεία, που έφερε στο φως, η ακούραστη Αρχαιολογική σκαπάνη, καθώς και πολλά Αρχαία νομίσματα. Όλες οι αίθουσες φιλοξενούν σπάνιους και ανεκτίμητους Αρχαιολογικούς θησαυρούς, που φυλάσσονται σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Αν και ο μεγάλος σεισμός, του Ιουλίου του 2017, έκανε αρκετές ζημιές αυτές αποκαταστάθηκαν πολύ σύντομα.  Προχωρώντας μετά την Πλατεία Ελευθερίας, ο κάθετος δρόμος της Βασιλέως Παύλου, με έφερε ως την Κάζα Ρομάνα, στην υπέροχη και μοναδική Ρωμαϊκή Οικία. Βέβαια η απογοήτευση από τον περιβάλλοντα χώρο, που είναι πνιγμένος στα χόρτα και στα σκουπίδια, μετριάστηκε αφού με πληροφόρησαν, ότι περιμένουν σύντομα τους ανάλογους εργάτες, για την αποψίλωση και τον καθαρισμό, όλων των υπαίθριων Αρχαιολογικών χώρων. Την Ρωμαϊκή αξιοθαύμαστη, αναστηλωμένη Οικία, την Κάσα Ρομάνα, έφερε στο φως μετά τον τρομερό σεισμό του 1933, η Αρχαιολογική σκαπάνη το 1936-1940, υπό τον Ιταλό Αρχαιολόγο Λουτσιάνο Λορέντζι. Αρχικά επρόκειτο να οικοδομήσουν, την Δημοτική Αγορά της Κω, οι Ιταλοί κατακτητές των Δωδεκανήσων. Όταν όμως ανακάλυψαν τα πολύτιμα Αρχαιολογικά ευρήματα, τα πέτρινα θεμέλια, τους διακοσμημένους τοίχους και τα μοναδικά ψηφιδωτά δαπέδου, άλλαξαν γνώμη. Έτσι αναστήλωσαν μέρος της Ρωμαϊκής Κατοικίας, μέχρι που το 1976, η Ελληνική Αρχαιολογική Υπηρεσία, αποκατάστησε και αναστήλωσε και τον υπόλοιπο χώρο, της Ρωμαϊκής Οικίας. Το 2014, οργανώθηκε και μια ξεχωριστή Αρχαιολογική έκθεση, στην Κάσα Ρομάνα. Σε ένα πλούσιο κτηριακό οικοδόμημα, με πολλά δωμάτια, με όροφο, με περιστύλιο και με ευρύχωρη αυλή, φιλοξενούνται πλήθος από μαρμάρινα αγαλματίδια, κεραμικά σκεύη, πολλά περίτεχνα ψηφιδωτά, κιονόκρανα, επιτύμβιες στήλες και αρκετά νομίσματα. Μια πλούσια συλλογή από πολύτιμα αντικείμενα, που προδίδουν την ευμάρεια της εποχής εκείνης και την υψηλή αρχιτεκτονική και περίτεχνη οικοδομική έφεση, των πλούσιων ιδιοκτήτων. Ένα κόσμημα Αρχαιολογικό, για απαιτητικούς ιστορικούς και Αρχαιολόγους, που μελετά σε κάθε δωμάτιο τον τρόπο ζωής, εργασίας και τροφής, των προαιώνιων προγόνων της νήσου Κω, που έβαλαν ανεξίτηλη την πολιτισμική και καλλιτεχνική τους σφραγίδα. Όπως και το Ασκληπιείο, αυτό το ιερό Νοσοκομείο του Ιπποκράτη, που ελπίζουμε οι προσπάθειες ένταξής του στα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομίας της UNESCO, σύντομα να ευοδωθούν. Λίγο πιο πέρα το θαυμάσιο Ρωμαϊκό Ωδείο και η Αρχαία Αγορά, με το Ξυστό ή το Γυμναστήριο, είναι όλα πνιγμένα στα χόρτα. Ελπίζουμε σύντομα η Αρχαιολογική Υπηρεσία, να συγκινήσει την Κυβέρνηση, και το Υπουργείο Πολιτισμού, ώστε να εγκρίνει τα ανάλογα κονδύλια, για τον καθαρισμό και την συντήρηση των υπαίθριων Αρχαιολογικών χώρων. Για να σταματήσει η δυσφήμηση του νησιού μας, από τους ξένους περιηγητές, οι όποιοι επισκέπτονται, παρέα με φίδια, σαύρες, χελώνες και αρουραίους, τους πολύτιμους υπαίθριους, Ιστορικούς και Πολιτιστικούς Θησαυρούς της νήσου Κω. 

 • 23 Μαΐου 2024
 • 0 Σχόλια

ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

 • ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΊΑ

Βρισκόμαστε λίγο πριν το ξεκίνημα της καλοκαιρινής τουριστικής περιόδου και εύλογα οι επιχειρήσεις ετοιμάζονται πυρετωδώς. Είναι όμως έτοιμες ως προς την κανονιστική τους συμμόρφωση, δεδομένων των μεγάλων αλλαγών που έχουν θεσμοθετηθεί;Οι αλλαγές στον νέο κατώτατο μισθό, στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας , το «ξεπάγωμα» των τριετιών, η εφαρμογή της κάρτας εργασίας, το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, η διασύνδεση των ΦΗΜ με τα POS , αλλάζουν δραστικά το τοπίο των επιχειρήσεων και συμπαρασύρουν μια σειρά από διαδικασίες που καλούνται να εφαρμόσουν οι επιχειρήσεις και τα λογιστήρια αυτών. Το επίπεδο ετοιμότητας δεν είναι στο επιθυμητό, αφού δεν υπήρχε η κατάλληλη ενημέρωση από το κράτος και τους φορείς , στις επιχειρήσεις. Οι έλεγχοι όμως θα γίνουν με τα νέα δεδομένα και οι επιχειρήσεις καλούνται άμεσα να προσαρμοστούν, προκειμένου να αποφύγουν ανεπιθύμητα , γι αυτές αποτελέσματα. Τι πρέπει λοιπόν να γίνει; Η έλευση του myData έχει επιφέρει κοσμογονικές αλλαγές στην επιχειρηματικότητα αλλά και στους ελέγχους, αφού πλέον η ΑΑΔΕ έχει πρόσβαση σε πρωτογενή δεδομένα και με την χρήση της μηχανικής μάθησης και της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να τα χρησιμοποιήσει. Η έκδοση λοιπόν του φορολογικού παραστατικού εσόδου και η σύνδεση με το POS , είναι η αυτονόητη διαδικασία που πρέπει να λαμβάνει χώρα. Στην συνέχεια η επιχείρηση οφείλει να μεριμνά ότι θα διαβιβάζονται τα έσοδα της στο πληροφοριακό σύστημα e send ως οφείλει, καθώς αντιμετωπίζει κυρώσεις , από χρηματικά πρόστιμα μέχρι αναστολή λειτουργίας. Διαβιβάζοντας λοιπόν στο esend, η ΑΑΔΕ έχει πρόσβαση στα έσοδα ανά ημέρα, ανά ώρα ή όπως επιθυμεί να τα εξετάσει, πράγμα που σημαίνει ότι γνωρίζει την εποχικότητα της επιχείρησης, τις ώρες αιχμής και μπορεί να αναλύσει τα δεδομένα και να καταλήξει σε συμπεράσματα μέσω του risk analysis. Δηλαδή να δει ένα μοτίβο που παρεκλίνει των επιθυμητών και να αποφασίσει να προχωρίσει σε προσωρινό έλεγχο. Οι αγορές και οι πωλήσεις , τα έξοδα και οι πληρωμές βρίσκονται πλέον στην διάθεση του ελέγχου και οι έλεγχοι στο άμεσο μέλλον θα γίνονται από ένα γραφείο και όχι δια ζώσης.Η κάρτα εργασίας με την σειρά της , θα επιφέρει κι αυτή τεράστιες αλλαγές στην καθημερινότητα και στους ελέγχους. Μπορεί οι κυρώσεις για την βιομηχανία και το λιανεμπόριο  να πήραν παράταση για 1/7/24 όμως σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται ότι οι επιχειρηματίες δεν πρέπει να προετοιμαστούν απο τώρα. Προσωπική μου τοποθέτηση είναι ότι οι επιχειρήσεις ,  πρέπει άμεσα να εκμεταλλευτούν την παράταση της περιόδου χάριτος για να εκπαιδευτούν εργοδότες και εργαζόμενοι στην χρήση της ψηφιακής κάρτας, ώστε τα όποια λάθη να γίνουν τώρα χωρίς κυρώσεις και όχι όταν θα ενεργοποιηθούν τα πρόστιμα. Μπορούμε να συζητάμε για ώρες για την επιχειρηματολογία των επιχειρηματιών , όπως του άδικου κράτους, των υψηλών φόρων και ασφαλιστικών εισφορών , των αντικινήτρων για επενδύσεις, των αδικιών σε μερικούς κλάδους έναντι άλλων. Ναι σε όλα, δεν θα διαφωνήσω. Υπάρχουν κατάφορες αδικίες. Το ένα γεγονός όμως δεν αναιρεί το άλλο. Επειδή οι φόροι είναι υψηλοί , δεν σημαίνει ότι το επιχειρηματικό μοντέλο μιας επιχείρησης πρέπει να βασίζεται στην φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή. Ο λογική του «τόσα κόβω  τόσα δεν κόβω,  αλλιώς δεν βγαίνω» , «αδειες δώρα επιδόματα όλα μέσα», «μα και ο εργαζόμενος θέλει να δουλευει 7 στα 7» , μπορεί να έχει μια βάση στο μυαλό των επιχειρηματιών, αλλά δυστυχώς πουθενά αλλού. Δεν γίνεται να εργαλειοποιείται η επιχειρηματολογία της υψηλής φορολογίας ως πρόταγμα για έναν απλό λόγο. Η μείωση των φορολογικών συντελεστων στο 9% για τις πρώτες 10.000 δεν έφερε συμμετρικά αντίστοιχους φόρους , αλλά οδήγησε μια συντριπτική πλειοψηφία επιχειρηματιών να δηλώνουν ότι ζουν στο όριο της φτώχειας. Με την σειρά της η κυβέρνηση, με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο δεν ξεχωρίζει του επιχειρηματίες και τους «τσουβαλιάζει όλους» με την τεκμαρτή φορολόγηση. Αν μπορείτε βρείτε ποιος είναι ο κακός εδώ. Οι επιχειρηματίες οφείλουν να αντιληφθούν οτι η φοροδιαφυγή μας αφορά όλους. Όσοι συνειδητοποιήσουν ακόμη και την τελευταία στιγμή ότι ο έλεγχος δεν σημαίνει βλέπω έναν ελεγκτή στην πόρτα μου , αλλά έλεγχος υπάρχει μονίμως , έχουν μια πιθανότητα να επιβιώσουν στο νέο γίγνεσθαι.Ξέρω ότι πολλοί δεν συμφωνούν με τα γραπτά μου και ότι στεναχωρώ τους πελάτες μου μερικές φορές με την προσέγγιση που έχω στο επιχειρηματικό τους μοντέλο. Δεν είμαι ελεγκτής, αλλά σαν φορολογικός σύμβουλος, οφείλω να σκέφτομαι όλα όσα ο επιχειρηματίας δεν θέλει, δεν ξέρει ή αποφεύγει να θίγει και να δίνω λύσεις. Λύσεις υπάρχουν πάντα, το θέμα είναι ότι δεν είναι πάντα ανώδυνες. Οι επιχειρηματίες πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι αριθμητικά  δεδομένα υπάρχουν πλέον και είναι διαθέσιμα προς επεξεργασία με τρόπους που ακόμη δεν μπορούμε αντιληφθούμε. Στην εξίσωση της επιχειρηματικότητας δεν πρέπει να πειράζουμε πάντα την μεταβλητή των φόρων, πρέπει να δούμε και τι κάνουμε κι εμείς λάθος στην επιχείρηση μας. Το  συμφέρον μας δεν αποτιμάται πάντα σε χρήματα. Η πρόληψη είναι πάντα προτιμότερη από την διαχείριση μιας κρίσης.*Ο Βασίλης Βογιατζής , είναι Λογιστής – Φοροτεχνικός Α’ Τάξης , ιδρυτής της Λογιστικής εταιρείας VoyiatzisGroup , με έδρα την Κω.

 • 16 Μαΐου 2024
 • 0 Σχόλια

ΕΞΟΔΟΣ