Ραδιόφωνο Live Επικοινωνία Χρήσιμα τηλέφωνα Φαρμακεία
Follow us

Νομικός - Ιστορικός συγγραφέας

 • ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΊΑ

Αφιέρωμα στην Επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821Στο «Δελτίο της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδας» (τόμος 3ος σελ.317 κ. επ.) και με τον τίτλο: «Έγγραφα της Επαναστάσεως» βρίσκουμε καταχωρημένο έναν αριθμό επιστολών σταλμένων από τον Παλαιών Πατρών Γερμανό τον Γ΄ (1771-1826) προς τον κωακής καταγωγής Φιλικό Δημήτριο Αλεξάκη. Τα έγγραφα δημοσίευσε ο γιός του Επαμεινώνδας Αλεξάκης, ο οποίος διατέλεσε Προξενικός Πράκτορας της Ελλάδας στην τουρκοκρατούμενη Κω γύρω στα 1870.Ο Δημήτριος Αλεξάκης γεννήθηκε στην πόλη της Κω το 1783. Ήταν γιός του Γεωργίου Αλεξάκη και της Αικατερίνης Χατζηγεωργίου. Ο παππούς του Αλέξιος ή Αλεξάκης (όνομα από το οποίο προκύπτει και το οικογενειακό τους επώνυμο) διατέλεσε για πολλά χρόνια Δημογέροντας της Ορθόδοξης Κοινότητας της Κω και, όπως σημειώνει ο δισέγγονός του Επαμεινώνδας Αλεξάκης, «μετά συνέσεως, δεξιότητος και θάρρους αξιοθαυμάστου διά τους χρόνους εκείνους της τουρκικής τρομοκρατίας, υπερήσπιζε τα πολλά και ποικίλα των συμπατριωτών του συμφέροντα, και οι γηραιότεροι των Κώων ου προ πολλών ετών ευγνωμόνως ανεμιμνήσκοντο αυτού, παρά των πάππων αυτών ακούοντες». Ο πατέρας του Δημητρίου, ο Γεώργιος, βρισκόμενος στην Πάτμο, όπου σπούδαζε στην Πατμιάδα Σχολή, θα συμπλεύσει με τους Ρώσους το 1770 στην Κάρπαθο, για να συλληφθεί αργότερα απ’ τους Τούρκους που τον φυλάκισαν, τον βασάνισαν και πέθανε σύντομα. Απορφανισμένος κι απ’ τη μητέρα του ο Δημήτριος καταφεύγει στην Πάτμο, κοντά σ’ έναν έμπορο θείο του, όπου σε ηλικία δώδεκα ετών και αφού πήρε τα πρώτα γράμματα άρχισε τα ταξίδια στη Ρωσία και αλλού ασκώντας το εμπόριο. Στις αρχές του 1821 διαμένοντας στην Πάτμο μυήθηκε στους σκοπούς της Φιλικής Εταιρείας κι αναχώρησε για την Αγκώνα της Ιταλίας, όπου ασκούσε το εμπορικό επάγγελμα. Εκεί γνώρισε το 1823 τον Παλαιών Πατρών Γερμανό, τον οποίο  συνόδευε ο γιός του ηγεμόνα της Μάνης Γεωργάκης Μαυρομιχάλης κι ο Ανδρέας Μεταξάς, που μετέβαιναν τότε στη Βερώνα για να εκλιπαρήσουν τους ηγεμόνες της Ιερής Συμμαχίας και τον Πάπα υπέρ της αγωνιζόμενης Ελλάδας. Απ’ την Αγκώνα ο Δημήτριος Αλεξάκης απέστελλε όπλα και πολεμοφόδια εξ ιδίων κι από συνεισφορές άλλων στην Πελοπόννησο, φιλοξενώντας στο σπίτι του  πολλούς Ευρωπαίους φιλέλληνες που κινούνταν προς την Ελλάδα. Γνώρισε επίσης και τη χήρα του ήρωα Μάρκου Μπότσαρη.Φιλοξενούμενος του Δημητρίου Αλεξάκη για ένα μήνα περίπου στην Αγκώνα υπήρξε και ο Μητροπολίτης Παλαιών Πατρών Γερμανός, ο οποίος συνδέθηκε μαζί του με βαθύτατη φιλία κι εμπιστοσύνη. Αυτό αποκαλύπτουν οι εννέα (9) δημοσιευθείσες στο Δελτίο της Εθνολογικής Εταιρείας επιστολές του Παλαιών Πατρών Γερμανού, που στάλθηκαν στον Δημήτριο Αλεξάκη στη διετία 1823-1824, όταν ο ένοπλος Ελληνικός Αγώνας βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη.Ενδεικτικά του αναμφισβήτητα μεγάλου πατριωτικού φρονήματος του αοίδιμου εκείνου Μητροπολίτη Γερμανού είναι τα αποσπάσματα τριών επιστολών του προς τον Κώο Φιλικό Δημήτριο Αλεξάκη, που παραθέτω ευθύς αμέσως.Επιστρέφοντας απ’ την Ιταλία στην Ελλάδα γράφει σ’ επιστολή του απ’ την Κέρκυρα στις 4 Ιουλίου του 1824: «Οι ΄Ελληνες ετοιμάσθησαν όσον ένεστι και δια ξηράς και δια θαλάσσης δια να αντιπαραταχθώσιν εις τους εχθρούς. Και οι μεν της ξηράς ενδυναμώνουσι τας αναγκαίας θέσεις, οι δε της θαλάσσης εξεκίνησαν πεντήκοντα πλοία, τα μεν εναντίον του εχθρικού στόλου, όστις περιεφέρετο εις το Αιγαίον πέλαγος περί την Μυτιλήνην, τα δε προς υπεράσπισιν της Κρήτης και απάντησιν του αιγυπτιακού στόλου, περί του οποίου δεν είναι μέχρι τούδε είδησις αν εξεκίνησεν εκείθεν. Και ταύτα μεν περί της πατρίδος εν συντόμω προς πληροφορίαν σας…..»Σε άλλη επιστολή του απ’ τη Ζάκυνθο, με ημερομηνία 7 Ιουλίου 1824, ο Παλαιών Πατρών Γερμανός ενημερώνει τον Αλεξάκη: «Εις την Κέρκυραν έμαθον συγκεχυμένως πως τα της Κάσου. Ενταύθα δε έμαθον και τα των Ψαρών, και δια να μη ταυτολογώ, εσωκλείω την τελευταίαν εφημερίδα του Μεσολογγίου, και βλέπω αξιοθαύμαστα πράγματα. Είθε δε να συντριβή το κέρας των εκεί εχθρών ολοτελώς, δια να χαροποιηθώμεν πληρέστερον». Αναφέρεται, βέβαια, εδώ στο ολοκαύτωμα της Κάσου και στην καταστροφή των Ψαρών.Μνημονεύοντας τα γεγονότα λίγο πριν απ’ τη ναυμαχία του Γέροντα θα γράψει απ’ το Ναύπλιο στις 11 Αυγούστου του 1824: «Την δ΄ και ε΄ τρέχοντος ο στόλος μας εκτύπησε τον στόλον της Κωνσταντινουπόλεως εις Σάμον, όπου ο εχθρός κατεγίνετο να κάμη απόβασιν, του έκαυσεν εν βασέλον {ιταλ.vascello, πλοίο της γραμμής} της β΄τάξεως, μίαν φρεγάταν, εν βρίκιον, και πολλά μικρά, και ούτως εμπόδισε τον εχθρόν από του να βλάψη την Σάμον. Τούτο το συμβάν ενεψύχωσε τους ναύτας μας και ενέσπειρε τρόμον εις τους εχθρούς. Ελπίζομεν ότι και ο λοιπός στόλος του εχθρού θέλει πάθει τα ίδια, και εκείνος της Αιγύπτου δεν θέλει μείνει αβλαβής. Τούτον τον χρόνον ελπίζομεν να περάσωμεν χωρίς κίνδυνον και να στερεώσωμεν με την νίκην την ελευθερίαν της πατρίδος μας.» Σε μιαν άλλη πάλι επιστολή του προς τον Δημήτριο Αλεξάκη σημειώνει τη φράση: «η του υψίστου παναλκής δεξιά ελπίζω πάλιν κατά την συνήθειάν της να ανορθώση τα των Ελλήνων πράγματα, και να εμπνεύση το υπέρτατον ον εις τας ψυχάς των Ελλήνων τα καλά και συμφέροντα, και να τους ενισχύση να αντικρούσωσιν τας πολλαχόθεν γινομένας προσβολάς του εχθρού».Αυτά και πολλά άλλα έγραφε ο Παλαιών Πατρών Γερμανός προς τον Δημήτριο Αλεξάκη, έναν άγνωστο σ’ εμάς τους νεότερους πατριώτη και αγωνιστή της Εθνικής μας Απελευθέρωσης. Ο Δημήτριος Αλεξάκης αξιώθηκε να ζήσει τη δικαίωση του εθνικού πόθου των Ελλήνων και επιστρέφοντας το 1824 απ’ την Αγκώνα στην Πάτμο, δεν θα αργήσει να δεχτεί τις ευγνώμονες ευχαριστίες της πατρίδας για τις υπηρεσίες του με την ακόλουθη τιμητική απόφαση: «Περίοδος Β΄ Αρ. 3752Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος     Το Εκτελεστικόν Σώμα     Προς τον ευγενέστατον κύριον Δημήτριον Αλεξάκην.Η πατρίς ευγνωμονεί δια τον οποίον έδειξας πατριωτισμόν εις τον υπέρ των δικαίων της ιερόν αγώνα, συντελέσας αξιοχρέως ως γνήσιον τέκνον της άξιον της προγονικής ευδοξίας, εναντίον της ανομίας και ασεβείας των τυράννων της αθανάτου μητρός σου Ελλάδος και κατ’ οφειλήν δικαιοσύνης, η Διοίκησις με γλυκείαν συναίσθησιν ειλικρινούς ευνοίας, σου απονέμει δια του παρόντος επισήμου εγγράφου τας οφειλομένας ευχαριστίας υπέρ των πιστών εκδουλεύσεών σου, απαιτούσα και εις το εξής από την ελληνικήν σου καρδίαν τα ίδια ευγενή αισθήματα και τον ίδιον ζήλον και προθυμίαν υπέρ της ανεξαρτησίας του έθνους, δια να καυχάσαι ανεπαισχύντως, ότι είσαι μέλος του.Εν Ναυπλίω αωκδ΄, Ιανουαρίου ζ΄.   Ο Πρόεδρος    ΠΕΤΡΟΜΠΕΗΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ    ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ    Α. ΜΕΤΑΞΑΣ    Εις απουσίαν του Γ. γραμμ. Ν. ΣΠΗΛΙΑΔΗΣ»  Τον Δημήτριο Γεωργίου Αλεξάκη θα συναντήσουμε αργότερα να εγκαθίσταται στη Σύρο και το 1832 στη Νέα Έφεσο (το σημερινό Κουσάντασι), όπου διορίστηκε Υποπρόξενος της Αγγλίας και Προξενικός Πράκτορας της Ρωσίας. Ως Έλληνας δε ευτύχησε να υψώσει και την Ελληνική Σημαία στην πόλη αυτή. Πέθανε το 1854. 

 • 24 Μαρτίου 2023
 • 0 Σχόλια

Δημοσιογράφος

 • ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΊΑ

«Η σιωπή είναι χρυσός» έλεγαν οι Αρχαίοι ημών πρόγονοι. Καλό είναι λοιπόν, αυτό να το ακούσουν, αλλά κυρίως να το τηρήσουν ορισμένοι εκλεγμένοι, που ανοίγουν το στόμα τους και δεν ξέρουν τι λένε...Σίγουρα, είναι φυσικό να μην γνωρίζουν τα πάντα, ωστόσο εάν θέλουν να αναφέρονται σε ένα θέμα και να παίρνουν τον λόγο για να μιλάνε γι’ αυτό, τότε οφείλουν να γνωρίζουν.Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το θέμα της Υγείας που συζητήθηκε πρόσφατα στο Δημοτικό Συμβούλιο.Θα αναφερθώ σε δύο περιπτώσεις, όπου οι Δημοτικοί μας Σύμβουλοι (Αντιδήμαρχοι μάλιστα) έπεσαν σε “ατόπημα” και ο κύριος λόγος, είναι ότι δεν έχουν γνώση (αυτό τουλάχιστον θέλουμε να πιστεύουμε και όχι ότι πίσω από αυτό, κρύβεται κάτι άλλο), με αποτέλεσμα να παραπληροφορούν και την κοινωνία, που τους ακούει. Αναφέρομαι στον Αντιδήμαρχο κ. Γιάννη Καλλούδη και στην Αντιδήμαρχο κ. Γεωργία Κασσιώτη, ιδιαίτερα για την αναφορά τους στις δομές πρωτοβάθμιας υγείας και στο Κ. Υ Αντιμάχειας.Σημειωτέον, ούτε ο ένας, ούτε ο άλλος έχουν επισκεφτεί ποτέ το Κ.Υ. Αντιμάχειας, όπως και οι περισσότεροι από αυτούς που μιλούν και ζητούν λύση γι’ αυτό, χωρίς καν να το έχουν επισκεφτεί ή να έχουν μιλήσει με τον γιατρό του, για να λάβουν γνώση για το τι συμβαίνει εκεί πάνω. Η κ. Κασσιώτη, ανέφερε ότι έκλεισε η ΤΟΜΥ που ήταν η μοναδική δημόσια μονάδα Πρωτοβάθμιας Υγείας, ενώ την ίδια ώρα λειτουργεί και το Κ.Υ. Αντιμάχειας που προσφέρει (δωρεάν) πολύτιμες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας, παρά την υποστελέχωσή του.Από την άλλη πλευρά, ο κ. Καλλούδης, χωρίς και εκείνος να έχει πάει ποτέ στο Κ.Υ. Αντιμάχειας, άφησε υπονοούμενα ότι μπορεί να λείπουν μηχανήματα και εξοπλισμός από εκεί μέσα, γεγονός που μπορεί να παρερμηνευτεί από την κοινωνία, ότι το κτίριο είναι «μπάτε σκύλοι άλεστε...» και δεν ξέρει κανένας τι γίνεται εκεί μέσα, ενώ είπε ότι και το κτίριο είναι κλειστό.Αντίθετα, η αλήθεια, είναι ότι εκεί υπάρχει ένας άνθρωπος - ήρωας, συμπατριώτης μας γιατρός, ο κ. Αναστάσιος Μεταξάς, ο οποίος από την πρώτη ημέρα που ανέλαβε, ξαναζωντάνεψε το Κέντρο, το οποίο παρά την υποστελέχωσή του, προσφέρει σημαντικό έργο, με την βοήθεια των εθελοντών, ενώ η Πολιτεία παραμένει απούσα.Είναι πολύ λάθος, την ώρα που προσπαθούμε να διεκδικήσουμε βελτίωση των δομών υγείας και να ζητάμε να έρθουν γιατροί, να απαξιώνουμε οι ίδιοι, το σημαντικό έργο που έχει παραχθεί εκεί.Το ίδιο δυστυχώς συνέβη και με την Πρόεδρο των Εργαζομένων του Νοσοκομείου κ. Καρανάσιου, η οποία σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα «Καθημερινή», ανέφερε ότι στο Κ.Υ. Αντιμάχειας γίνεται μόνο συνταγογράφηση.Πώς θεωρούν όλοι αυτοί ότι μπορεί να αισθάνονται ο γιατρός, αλλά και οι τόσοι εθελοντές την ώρα που δίνουν τέτοιο αγώνα, να ακούν από επίσημα χείλη αυτά τα λόγια, που ουσιαστικά μηδενίζουν το έργο τους;Καλό είναι λοιπόν, όσοι θέλουν να τοποθετούνται για τα θέματα υγείας, να είναι καλύτερα ενημερωμένοι, καθώς παραπληροφορούν την κοινωνία, και μόνο αυτό δεν χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή…

 • 24 Μαρτίου 2023
 • 0 Σχόλια

Υποψήφιος στα Δωδεκάνησα με την Πατριωτική Ένωση

 • ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΊΑ

Η 25η Mαρτίου είναι μια λαμπρή μέρα για την πατρίδα και την θρησκεία μας. O ξεσηκωμός του γένους μας με κανένα τρόπο και με καμία φαντασία, δεν μπορεί να θεωρηθεί ταξικός αγώνας, όπως μας τον παρουσιάζουν οι αριστοκουλτουριάρηδες στη μακροχρόνια περίοδο της ιστορίας. Όπως επίσης, ταξικός αγώνας δεν μπορεί να θεωρηθεί και η Μικρασιατική εκστρατεία, από αυτούς τους άθεους, απάτριδες τσαρλατάνους αριστεροσυριζοκουλτουριάρηδες και τους υπόλοιπους, που προσπαθούν μάταια να αλλάξουν το ρου της ιστορίας, γράφοντας ένα σωρό ψεύδη και ασυναρτησίες.Οι Έλληνες μένοντας μόνοι τους και αβοήθητοι, να παλεύουν με μια ολόκληρη αυτοκρατορία, δεν πτοήθηκαν. Αποφάσισαν να αγωνιστούν, έστω και μόνοι τους, για να αποτινάξουν από τον τράχηλό τους, τον ανελέητο Τουρκικό ζυγό. Για την αποτίναξη αυτή, χρειάστηκε ένας επταχρόνιος, άνισος αδυσώπητος, τιτάνιος και αιματηρός αγώνας.Δόξα, τιμή και ευγνωμοσύνη, ανήκει σε όλους, γνωστούς και αγνώστους ήρωες του 21.Αποτελεί ιερό μας καθήκον, να τους διαβεβαιώσουμε ότι το παράδειγμά τους, θα μας εμπνέει και θα μας καθοδηγεί πάντα στον εθνικό μας δρόμο και ότι θα φανούμε αντάξιοι απόγονοι ενδόξων προγόνων. Ας καλλιεργήσουμε και μεις τα χαρίσματα των αγωνιστών λαϊκών και κληρικών του 1821, ανατιμώντας τις δυνάμεις μας, τα εθνικά μας πιστεύω, τις αρετές και τις παραδοσιακές αξίες του Ελληνοχριστιανικού πνεύματος. Και καταπολεμώντας τα κηρύγματα της μισαλλοδοξίας και του αναρχοδιχασμού που καλλιεργούν ανάμεσά μας, οι εχθροί του έθνους. Ας παραμείνουμε πάντα Έλληνες για τους Έλληνες και την Ελλάδα. Οδηγός μας, πρέπει να είναι η γνώση της ιστορίας, η πίστη στο Θεό και την πατρίδα μας. Πυξίδα μας, οι αρετές της φυλής μας και στόχος τα πεπρωμένα του έθνους μας.Για του Χριστού την πίστη την Αγία και της πατρίδος την Ελευθερία.ΥΓ: Ζήτω η 25η Μαρτίου, ζήτω το Έθνος, ζήτω οι ένοπλες δυνάμεις μας, ζήτω η Μακεδονία μας, ζήτω η Ελληνική ορθόδοξη πίστη μας

 • 23 Μαρτίου 2023
 • 0 Σχόλια

Υποψήφιος στα Δωδεκάνησα με την Πατριωτική Ένωση

 • ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΊΑ

Αγαπητοί συμπατριώτες,Σήμερα θέλω να αναδείξω και ένα άλλο σοβαρό θέμα και εθνικό μπορώ να πω, για την Β. Ήπειρο. Θυμάμαι, όταν μαθητής ακόμα του Δημοτικού, είχαμε την χαρά να μάθουμε και να λέμε το εμβατήριο για τα αδέλφια μας, της Βορείου Ηπείρου. Κάποια στιγμή και για αδιευκρίνιστους λόγους, που αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι, πέρασε στα αζήτητα. Επιτρέψτε μου, ακόμα και σήμερα δεν γνωρίζω το λόγο που προφανώς επιτακτικά, αντιδημοκρατικά, αντιδεοντολογικά, σταμάτησε να απαγγέλλεται το συγκεκριμένο εμβατήριο.Αλλά κάτι μου λέει μέσα μου ότι είναι δάκτυλος αυτών, που χρόνια τώρα ευαγγελίζονται και μας κουνούν το δάκτυλο για την Δημοκρατία. Άθεων, απάτριδων, προδοτών της χώρας μας. Οι Βορειοηπειρώτες είναι αδέλφια μας, όπως αδέλφια μας είναι και οι Κύπριοι και απανταχού έλληνες, σε κάθε κομμάτι του πλανήτη γη. Και όχι τα λόγια του Καραμανλή δεν θα εμπλέξω την Ελλάδα με την Τουρκία για την Κύπρο, άλλωστε η Κύπρος κείται μακρά της Ελλάδος, για την αποστολή στρατιωτικής βοήθειας. Αυτά καθώς και για τα υπόλοιπα γεγονότα, τα οποία διαδραματίστηκαν στη μεγάλη προδοσία της Κύπρου, καθώς επίσης και για ποιο λόγο δεν ανοίγει ο φάκελος της Κύπρου μέχρι σήμερα, πρέπει να μας προβληματίσουν, όπως και τις μυστικές συμφωνίες που έχουν γίνει κάτω από το τραπέζι, διά τη συνεκμετάλλευση των υδρογονανθράκων και τη μη αποδοχή των 12 ναυτικών μιλίων, από τους αιμοσταγείς βαρβάρους Τούρκους, αλλά και από τους πολιτικούς συκοφάντες και ψεύτες. Εκτός βέβαια και αν όλα αυτά, είναι ήδη συμφωνημένα από τους εκάστοτε προδότες, που κυβερνούν την χώρα, μετά την Μεταπολίτευση του 1974, μέχρι σήμερα.Ουαί υμίν σύγχρονοι Γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτές. Δυστυχώς ένα μεγάλο ποσοστό συνελλήνων, έχουμε άγνοια πάνω στα θέματα των Ελλήνων ομογενών της Βόρεια Ηπείρου.Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στα αγιασμένα χώματα της Βορείου Ηπείρου και η θερμή υποδοχή που του επιφύλαξαν οι έλληνες που ζούνε εκεί, είναι θετικά γεγονότα τα οποία συγκινούν βαθιά κάθε πατριώτη. Οι βορειοηπειρώτες, είναι ένα διαλεκτό κομμάτι του ελληνικού έθνους, που έχουν αποδείξει πολλές φορές ότι αντέχουν στα δύσκολα και ουδέποτε υποστέλλουν τα λάβαρα της πατρίδας. Και αυτή η προσήλωσή τους, στον Ελληνισμό, στην ορθοδοξία και στις παραδόσεις μας, είναι που τους έχει κοστίσει.Για να κρατηθεί ζωντανό το έθνος, σε εκείνο τον τόπο, έχει χυθεί αίμα. Έχουν μαρτυρήσει αναρίθμητοι έλληνες. Οι μεγάλοι ιεροί αγώνες πάντοτε δίδονται με τεράστιο κόστος. Η Ελλάδα γνωρίζει πολύ καλά όλα όσα έχουν υποστεί οι Βορειοηπειρώτες, από το ανθελληνικό και ανελεύθερο Αλβανικό κράτος. Στα βάσανα στα οποία υπεβλήθηκαν οι βορειοηπειρώτες για να απαρνηθούν την Ελλάδα, λόγω μικροκομματικών σκοπιμοτήτων και ιδεολογικής τύφλωσης, δεν έχουν τύχει ιδιαίτερης επικοινωνιακής προβολής, αλλά είναι γνωστά σε εκείνους που πρέπει. Βορειοηπειρώτες έχουν εκτελεστεί, βασανιστεί, κλειστεί σε στρατόπεδα συγκέντρωσης και καταναγκαστικής εργασίας επί Χότζα. Έχουν δικαστεί, φυλακιστεί, και υποστεί πολλών επί Σαλί Μπερίσα και έχουν δολοφονηθεί από παρακρατικούς του Αλβανικού κράτους επί Έντι Ράμα. Στην Αλβανία τα καθεστώτα και τα πολιτεύματα αλωνίζουν, αλλά ο αυταρχισμός και η απανθρωπιά της εξουσίας, καθώς και ο ανθελληνισμός, μένουν. Για όλους του παραπάνω λόγους, η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στον τόπο που ζει η Ελληνική εθνική μειονότητα, πρέπει να σηματοδοτήσει μια δυναμική επιστροφή του Ελληνισμού γεωπολιτική ζώνη της αμέσου επιρροής της χώρας μας. Η Αλβανία είναι ένα κράτος, που μπορεί και υπάρχει λόγω των πόρων, τους οποίους αποκτούν εργαζόμενοι στη χώρα μας, οι Αλβανοί μετανάστες. Δίχως καλές σχέσεις με την Ελλάδα, η Αλβανία δεν μπορεί να έχει ούτε ευρωπαϊκό μέλλον, αλλά ούτε καν παρόν.Είναι ιερή υποχρέωση της Κυβέρνησης, όχι μόνο να διαμηνύσει λεκτικά τις προθέσεις της για την υπεράσπιση της ελληνικής εθνικής μειονότητας της Αλβανίας, αλλά και να της γνωστοποιήσει με πράξεις. Όποιος τολμήσει να θίξει τα συμφέροντα, τις ζωές και την αξιοπρέπεια των αδελφών μας, να υποστεί άμεσα τις συνέπειες αυτής της επιλογής.ΥΓ: Μετά λύπης μαθαίνω ότι στις 8/3/23 στην παγκόσμια ημέρας της γυναίκας έγινε μεγάλο φαγοπότι από τους Αλβανούς στο νησί, σε κάποιο κοσμικό κέντρο. Συγχαρητήρια αδέρφια συμπατριώτες. Θα μου το θυμηθούν, την επόμενη φορά θα έχουν καλέσει και τον Έντι Ράμα, αυτόν το Τουρκόφιλο. Όπως επίσης θέλω να τονίσω ότι προχθές στο Σύνταγμα και υπό την σκιά του τριήμερου πένθους, από το έγκλημα στα Τέμπη των εκάστοτε λαμογιών, υπήρξε και συγκέντρωση διαμαρτυρίας ομάδας Πακιστανών, φωνάζοντας άκουσον άκουσον, ανοίξτε τα σύνορα, ανοίξτε τα σύνορα. Δηλαδή αγαπητοί συμπατριώτες, τι άλλο θέλουνε, τι άλλο προσδοκούνε.Εγώ εδώ να πω, ότι ανάλογα με τον λαό και οι πολιτικοί του. Έχουμε καταντήσει την χώρα μπάτε σκύλοι αλέστε και αλεστικά μη δώσετε.Υπάρχει δυστυχώς ανθελληνικό κλίμα στην Αλβανία, είτε αρέσει σε κάποιους, είτε όχι. Και αυτά τα οποία αναφέρω, δεν τα βγάζω από το μυαλό μου, είναι η αλήθεια και το μεγάλο παράπονο του Δημάρχου Φοινικών και μάλιστα πρόσφατα στην εκπομπή της Ερτ1 «365 ημέρες».

 • 16 Μαρτίου 2023
 • 0 Σχόλια

Δημοσιογράφος

 • ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΊΑ

Κάτι φαίνεται ότι δεν πηγαίνει καλά τελευταία στα εκλεγμένα στελέχη της Περιφέρειας, που απ’ ότι φαίνεται δεν έχουν μάθει να δέχονται κριτική.Και να πεις ότι υπάρχει καμία αξιόλογη αντιπολίτευση για να έχουν αγχωθεί, πάει και έρχεται… Έλα όμως που παίζουν μόνοι τους στο “γήπεδο” χωρίς αντίπαλο…Ωστόσο, παρατηρούμε ότι όταν υπάρχει κριτική και ιδιαίτερα από πολίτες, τους γίνεται (από την Περιφέρεια) μία απίστευτη επίθεση, που φτάνει σε σημείο «εκφοβισμού».Θα προσπεράσω την πρόσφατη “επίθεση” στον πρώην Δήμαρχο Δικαίου κ. Χατζηγιακουμή, καθώς εκεί μπορώ να δεχτώ ότι είδαν πως πρόκειται για «πολιτική επίθεση», ωστόσο η πρόσφατη επίθεση στον Γιώργο Πασσανικολάκη, ξεπερνάει κάθε όριο.Ιδιαίτερα οι χαρακτηρισμοί του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Γιάννη Κρητικού εις βάρος του, ξεπερνούν κάθε προηγούμενο. O Γ. Πασσανικολάκης κατηγόρησε την Περιφερειακή Αρχή, ότι το έργο που έχει αναλάβει στο ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ του Ζηπαρίου, παρουσίαζε πολλά προβλήματα και με την πρώτη βροχή, τα προβλήματα αυτά έγιναν εμφανή (λίμναζαν τα νερά και είχαν ξεβάψει οι γραμμές). Δηλαδή έγραψε ακριβώς την πραγματικότητα, ότι είδε, κάτι που δεν το διαψεύδει κανείς, ενώ υπάρχουν και οι σχετικές φωτό ως αποδεικτικό στοιχείο. Η απάντηση που δόθηκε από τον Έπαρχο ήταν ότι το έργο δεν έχει παραδοθεί ακόμα. Μέχρι εδώ όλα καλά.Είδαμε όμως αργότερα τις απαράδεκτες δηλώσεις του Περιφερειακού Σ/λου κ. Γιάννη Κρητικού εναντίον του Γ. Πασσανικολάκη, που δείχνουν ότι τελικά εκεί στην Περιφέρεια, δεν έχουν μάθει να δέχονται κριτική.Σας μεταφέρουμε χαρακτηριστικά σημεία των δηλώσεων του κ. Κρητικού στο ραδιόφωνο realvoice της Ρόδου:«Ζητώ εγώ ο ίδιος συγγνώμη για τα καμώματα του κ. Πασσανικολάκη, γιατί ενώ η Ελλάδα πενθεί και ψάχνει να βρει αν μια γραμμή ξέβαψε για να βγει στη δημοσιότητα για 5 – 10 λεπτά. Ποιος τα λέει αυτά; Κάποιος που είναι συγγενικό πρόσωπο με πρώην δήμαρχο και αντιδήμαρχο του νησιού, που τα γήπεδα είχαν τα δικά τους χάλια και δεν μιλούσαν;Έρχονται τώρα που δεν έχει καμία απολύτως αρμοδιότητα η περιφέρεια, αλλά βάζει πλάτη για τα παιδιά, για να μην σκοτώνονται, για να μην σπάνε τα πόδια τους και κάνουν κριτική χωρίς να έχει παραληφθεί ακόμη το έργο. Δυστυχώς κάποιοι δεν σέβονται τα παιδιά αυτά που έχασαν τη ζωή τους και όχι μόνο δεν τα σέβονται, αλλά ταυτίζουν και παραλληλίζουν καταστάσεις για πέντε λεπτά δημοσιότητας στην καλύτερη περίπτωση, μην σας πω και ανήθικη προσπάθεια να ταυτίσουν εμάς, με κάτι άλλο».Αυτή λοιπόν είναι η απάντηση ενός εκλεγμένου Περιφερειακού Συμβούλου απέναντι σε ένα πολίτη, ο οποίος βλέπει εδώ και καιρό, ότι ενώ η Περιφέρεια έχει αναλάβει τις εργασίες για το γήπεδο Ζηπαρίου, αυτές έχουν αργήσει για μεγάλο διάστημα, ενώ όταν ολοκληρώθηκαν, παρουσίασαν προβλήματα. Αυτή είναι η απάντηση σε έναν απλό πολίτη που αγωνιά για το μέλλον των παιδιών. Τον κατηγορεί μάλιστα, ότι το κάνει επίτηδες, για να κλέψει 5 λεπτά δημοσιότητας, όταν ο ίδιος αλλά και οι υπόλοιποι περιφερειακοί Σύμβουλου, μόλις ξεκίνησε το έργο, έτρεχαν και έβγαζαν δεκάδες φωτογραφίες για να το διαφημίσουν και να πάρουν likes. Όταν οι ίδιοι εδώ και τόσο καιρό έχουν βγάλει φωτογραφίες για το έργο του ηλεκτροφωτισμού, το οποίο στο μεγαλύτερο κομμάτι του είναι ημιτελές και δεν γνωρίζουμε πότε θα ολοκληρωθεί, αφού όλο παίρνει παράταση. Αυτό είναι λοιπόν το ήθος τους απέναντι στους πολίτες, που απ΄ ότι φαίνεται, τους θέλουν με κλειστό το στόμα, και όποτε αυτό ανοίγει, να είναι μόνο για να εκθειάζουν το έργο της Περιφέρειας.Ας μην λησμονούμε άλλωστε και την απίστευτη επίθεση που δέχθηκε από τον Περιφερειάρχη ο κ. Βαρκάς, που ως μηχανικός της Ιεράς Μητρόπολης Κω, αφιέρωσε ατελείωτες ώρες για να συνδράμει στο έργο της αποκατάστασης του Αγίου Νικολάου και αντί για ευχαριστώ εισέπραξε τις παρακάτω φράσεις: "«Ένα κομμάτι της κοινωνίας μας, κινείται εκτός ορίων. Θεωρεί ότι είναι χρέος του η υπονόμευση και η τοξικότητα. Κάποιοι ζουν από το δηλητήριο που παράγει ο οργανισμός τους. Είναι τοξικοί και δηλητηριώδεις. Ορισμένοι έδωσαν μάχη για να αμαυρώσουν ένα υπέροχο έργο, που η Περιφέρεια εκτέλεσε και χρηματοδότησε από ίδιους πόρους, χωρίς να έχει καμία ευθύνη ή αρμοδιότητα".Καλό είναι λοιπόν εκεί στην Περιφέρεια, να αλλάξουν λίγο ρότα, να συνέλθουν και να δέχονται την κριτική, καθώς μην ξεχνάνε ότι είναι εκλεγμένοι από τους πολίτες, για να τους ακούν και να τους υπηρετούν και όχι να τους επιτίθενται…

 • 11 Μαρτίου 2023
 • 0 Σχόλια

ΕΞΟΔΟΣ